logo (068) 202 57 83 (Beeline), (095) 710 36 67 (MTC)
help
онлайн
консультация
skype
онлайн
звонок
email_icon
E-mail:
admin@superstudent.com.ua
help
ICQ:
420300904
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Навчання письма як однієї з форм комунікації на мовних факультетах вищих навчальних закладів - магістерська робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………….4

Розділ І. Теоретичні основи вивчення навчання письма як однієї з форм комунікації на мовних факультетах вищих навчальних закладів….8

1.1. Історія досліджень проблеми навчання письма в зарубіжній та вітчизняній літературі………………………………………………………………8

1.2. Письмо як форма комунікації студентів-філологів………………….10

1.3. Лінгводидактичні та психологічні основи вивчення письма студентами мовних факультетів………………………………………………….19

1.4. Проблема мотивації на сучасному етапі викладання

англійської мови…….…………………………………………………………..23

Розділ ІІ. Методика навчання письма студентів мовних факультетів.............................................................................................................29

2.1. Цілі та принципи навчання письма…………………..……….………31

2.2. Лінгвістичний матеріал для письма…………………..……….……...31

2.3. Навчання орфографії…………………………………………………..34

Розділ ІІІ. Розробка методики викладання англійського письма

і писемного мовлення.........................................................................................38 

3.1 Дослідження основних видів труднощів, що виникають в процесі навчання письма і методи для їх подолання…………………………….38

3.2 Типологія вправ для студентів в інтенсивному навчанні англійської мови………………………………………………………………………..50

3.3 Формування навиків писемної комунікації на прикладі оформлення типових документів англійською мовою………………………………..59

3.4 Інноваційні методи вивчення англійського письма з використанням сучасних комп'ютерних технологій……………………………………...68

Висновки……………………………….………….…………..………….75

Список використаних джерел…………….………………….……….79

Додатки……………………………………...…………………………….84 

Додаток А

Таблиця 3.1.1 Аналіз помилок у творчих роботах студентів з англійської мови……………………...…………………………………84

Таблиця 3.1.2. Аналіз помилок у творчих роботах з англійської мови студентів Тернопільського національного університету ум. Гнатюка………85

Додаток Б

Таблиця 3.2. Список англійських слів для вивчення, в яких студенти найчастіше допускаються помилок…………………..………………….86

Додаток В

Офіційний лист на англійській мові (запит інформації щодо надання послуг)……………………………………………………………...……87

Додаток Г

Таблиця 3.3. Список найбільш уживаних слів для прискорення вивчення англійської мови……………………………………………….89

Додаток Д

Діаграма 3.1. Ефективність інноваційної методики вивчення англійського письма у порівнянні з традиційним способом…………..90


 

ВСТУП

Інтеграція України в європейську економічну спілку і поширення контактів із зарубіжними сусідами в різних сферах діяльності є основними рисами, які характеризують сучасний етап розвитку країни. Існуючі тенденції розвитку суспільства висувають нове соціальне замовлення, яке, в свою чергу, диктує якісно новий підхід до навчання іноземних мов у мовних вищих навчальних закладах. Акцентування уваги науковців на навчанні письма в останні роки було продиктоване велінням часу. З розвитком Інтернету та електронної пошти украй необхідними стали дослідження, пов'язані з вивченням природи вищезгаданого виду мовленнєвої діяльності як основи для розробки нових методів навчання.

Особливого значення набуває оволодіння письмом у мовних вищих навчальних закладах, оскільки письмо виконує значну роль у навчанні інших видів мовленнєвої діяльності: адже за умови методично грамотної організації вправляння у письмі студенти набувають і деяких навичок, необхідних для усної комунікації. На наш погляд, не варто було б недооцінювати і той факт, що майбутній філолог зобов'язаний уміти не тільки правильно говорити, але й грамотно викладати свої думки на письмі. У противному разі недостатньо автоматизовані навички і слабкі вміння письма будуть постійно перешкоджати якісній роботі викладача: від каліграфічного письма на дошці до перевірки контрольних робіт.

Цілі навчання іноземної мови загалом і практичні цілі навчання цього предмета зокрема тривалий час зводили до розвитку усно-мовленнєвих умінь. Інші види мовленнєвої діяльності вважалися допоміжними засобами навчання, їх вводили в навчальний процес лише після тривалого усного вступного курсу, що зумовлювало застосування такої методики навчання читання та письма, яка залежала від рівня сформованості вмінь усного мовлення.

Соціальна потреба суспільства у спеціалістах, що в однаковій мірі володіють усною і писемною формами іншомовної комунікації, зумовила появу наукових праць, які доводять доцільність взаємопов’язаного навчання різних видів мовленнєвої діяльності з початку вивчення іноземної мови, що, з одного боку, зумовило самостійність у розвитку кожного з них, а з іншого – необхідність використання в них однієї лексико-граматичної основи.

В зв’язку з цим багато лінгводидактичних досліджень останніх років присвячено проблемам навчання читання і письма як самостійних і рівнозначних видів мовленнєвої діяльності (О.Б.Бігич, В.М.Жуковський, Н.В.Лисанова, Р.Ю.Мартинова, С.Ю.Ніколаєва [33], К.І.Онищенко, В.М.Плахотник [41], Г.В.Рогова [44], С.В. Роман, С.К. Фоломкіна).

На сучасному етапі навчання іноземній мові письмо, як одна із форм комунікації, відіграє важливу роль, презентуючи в цілому інші види мовленнєвої діяльності: аудіювання , говоріння і читання , з якими воно дуже тісно пов’язане, являючи собою рецептивно-репродуктивний механізм відтворення іноземної мови. Письмо є потужним фактором прискореного розвитку людства, тому йому належить визначна роль на зламі тисячоліть створювати та зберігати духовні, а через них і матеріальні цінності. В ХХ ст. дану проблему висвітлюють в своїх працях такі вчені, як І.Л. Бім, Н.М. Костриця [49], І.М. Мельник [31], Г.В. Рогова [44], Н.І. Гез, В.Н. Рахманінова, С.Ю. Ніколаєва [33].

Значна роль в процесі навчання належить методам та прийомам навчання письма, майстерності вчителя у викладанні даної теми. Тому дана тема є актуальною на сьогоднішній день.

Мета роботи – осмислити та проаналізувати наукові передумови та практичні методи навчання письма на мовних факультетах вищих навчальних закладів, з метою оволодіння мовленнєвою діяльністю. Розробити вправи з навчання письма на уроках англійської мови.

Завдання роботи. Поставлена мета визначила необхідність вирішення наступних завдань:

  • визначити роль письма в навчанні англійської мови;
  • розкрити особливості навчання письма і специфіку навчального матеріалу в процесі навчання;
  • дослідити і проаналізувати проблеми, що виникають в теорії та на практиці в зв’язку з навчанням письма на початковому етапі;
  • розробити приклади вправ для навчання письма на уроках англійської мови.

Об’єкт. Об’єктом нашого дослідження є предмет навчання письма на мовних факультетах, тому що це питання представляє собою практичний та теоретичний інтерес.

Предмет – методика навчання письма на уроках англійської мови на мовних факультетах вищих навчальних закладів.

Для вирішення поставлених завдань нами використовується ряд методів дослідження: збір інформації, аналіз наукової та методичної літератури, індуктивно-дедуктивний метод, метод кількісної та якісної обробки даних.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що робиться спроба осмислити цілі та задачі навчання письма, сучасні методи викладання, а також приводиться розробка вправ та прийомів навчання англійського письма і писемного мовлення.

Теоретичне значення: дослідження полягає в розширенні і систематизації теоретичних знань і конкретизації особливостей навчання письма, як однієї із форм комунікацій на мовних факультетах ВНЗ.

Практична цінність дослідження полягає у використанні фактичного матеріалу у викладанні основ англійського письма.

Структура роботи. Дана робота складається зі вступу, 3-х розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. До складу роботи входить 2 таблиці, рисунок та 5 додатків. Список використаних джерел нараховує 61 найменування.

У вступі визначається об’єкт, мета дослідження, обґрунтовується актуальність дослідження, розкривається наукова новизна, теоретичне та практичне значення виконаної роботи. В першому розділі розглядаються питання загальної теорії навчання письма у вищих навчальних закладах, значення цієї форми комунікації, а також проблема мотивації в процесі навчання письма англійської мови. В другому розділі нашої роботи розглядаються методи та прийоми навчання письма. В третьому розділі аналізуються труднощі, з якими стикаються викладачі, наводиться розробка систем вправ, прийомів навчання англійського письма та писемного мовлення, аргументується доцільність використання мультимедійних технологій для навчання студентів письма.

У заключній частині підсумовуються результати проведеної роботи

База готовых работ: