logo (068) 202 57 83 (Beeline), (095) 710 36 67 (MTC)
help
онлайн
консультация
skype
онлайн
звонок
email_icon
E-mail:
admin@superstudent.com.ua
help
ICQ:
420300904
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Методика навчання дітей дошкільного віку діалогічного мовлення - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ...............................................................................................................3

Розділ 1. Наукові підходи до навчання дошкільників діалогічного мовлення...................................................................................................................6

1.1 Особливості діалогічного мовлення дітей дошкільного віку...6

1.2 Формування і розвиток діалогічних умінь у дітей..................11

1.3. Методи і прийоми розвитку діалогічного мовлення у дітей.15

Розділ 2. Експериментальне дослідження методики навчання дітей дошкільного віку діалогічного мовлення............................................................22

2.1 Класифікація та методика проведення бесід із дітьми.........22

Розділ 2. Експериментальне дослідження методики навчання дітей дошкільного віку діалогічного мовлення............................................................22

2.1 Класифікація та методика проведення бесід із дітьми.........22

2.2 Експериментальне вивчення особливостей навчання діалогічного мовлення у дітей дошкільного віку...............................................27

2.2.1 Обстеження сформованості діалогічного мовлення у дітей дошкільного віку...................................................................................................27

2.2.2 Використання експериментальної методики навчання діалогічного мовлення у дітей дошкільного віку...............................................31

2.2.3 Аналіз результатів дослідження..........................................36

Висновок......................................................................................................38

Список використаних джерел....................................................................40

Додатки

Вступ

Актуальність теми дослідження зумовлена новими тенденціями в розвитку системи національного дошкільного виховання; соціальною значущістю проблеми розвитку у дітей діалогічного мовлення; формування мовленнєвої компетенції у різних видах діяльності. Мовленнєва компетенція дошкільнят визнана однією з провідних базисних характеристик особистості, одним із чинників якої є діалогічна компетенція.

Проблема розвитку діалогічного мовлення знаходить своє практичне втілення у низці дисертаційних досліджень останніх років (О.Аматьєва, В.Захарченко, Н.Луцан, Е.Палихата, Н.Савінова, В.Скалкін, Г.Чулкова, С.Хаджирадєва та ін.). Вплив гри на розвиток мовлення дітей висвітлено в роботах Н.Водолаги, В.Захарченко, Н.Луцан, Г.Люблінської та ін. Вивчення стану означеної проблеми засвідчило однобічний підхід до формування діалогічної компетенції дошкільників, що обмежується ситуацією організованого навчання і недостатнім використанням набутих умінь в інших видах діяльності (ігровій, трудовій, комунікативній тощо).

Протиріччя, що виникло між необхідністю формування діалогічних умінь дошкільників і недосконалісттю методики навчання дітей дошкільного віку діалогічного мовлення, зумовило вибір теми курсової роботи дослідження: „Методика навчання дітей дошкільного віку діалогічного мовлення”.

Мета дослідження: науково обґрунтувати й експериментально вивчити педагогічні умови та методику навчання дітей дошкільного віку діалогічного мовлення.

Об’єктом дослідження є діалогічна мовленнєва компетенція дошкільників.

Предмет дослідження – методи навчання діалогічних умінь у дітей дошкільного віку.

Відповідно до мети і предмету дослідження нами були поставленні наступні завдання дослідження:

1. Розкрити особливості діалогічного мовлення дітей дошкільного віку.

2. Проаналізувати особливості формування і розвитку діалогічних умінь у дітей.

3. Охарактеризувати методи і прийоми розвитку діалогічного мовлення у дітей.

4. Розкрити види класифікацій та методику проведення бесід із дітьми.

5. Експериментально дослідити вивчення особливостей навчання діалогічного мовлення у дітей дошкільного віку.

Гіпотеза дослідження: методика формування діалогічних умінь дошкільників буде ефективною, якщо в основу навчання покласти принцип інтеграції різних видів діяльності; забезпечити поетапне впровадження сукупності методів репродуктивного та творчого характеру.

Методологічними засадами дослідження виступили: положення про пріоритетну роль мови як національного джерела формування особистості; використання духовних і національних цінностей українського народу в мовленнєвій практиці; наукової теорії пізнання щодо взаємозв’язку та взаємо обумовленості мови, мовлення й мислення; єдності мовленнєвого змісту і мовної норми; праці вчених, що аналізують вербальне спілкування з позицій комунікативної лінгвістики, психолінгвістики, теорії спілкування; законодавчі акти й концепції розвитку мовної та дошкільної освіти в Україні.

Методи дослідження: теоретичні - аналіз і узагальнення наукової та методичної літератури з проблеми розвитку діалогічного мовлення дітей; діагностичне обстеження особливостей формування діалогічних умінь дошкільників; емпіричні - анкетування вихователів щодо виявлення їхнього ставлення до проблеми формування діалогічних умінь дітей; аналіз навчально-виховних планів і чинних програм щодо з’ясування завдань формування діалогічних умінь старших дошкільників; спостереження за діяльністю дітей і педагогів дошкільних закладів у ході експериментальної роботи; педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний) з формування діалогічних умінь дітей старшого дошкільного віку; статистичні - якісний і кількісний аналіз результатів експериментального дослідження.

Базою дослідження виступили дошкільний заклад № 303 м. Харкова. У дослідженні брали участь 30 вихованців дошкільних закладів, 15 з них - у формувальному експерименті.

Наукова новизна і теоретична значущість одержаних результатів полягає в тому, що нами зроблена спроба комплексного дослідження й методики навчання діалогічних умінь дошкільників; визначено педагогічні умови формування діалогічних умінь дітей дошкільного віку.

Практичне значення дослідження полягає в експериментальній перевірці методики навчання діалогічних умінь дошкільників. Матеріал курсової роботи може використовуватись у практиці роботи дошкільних закладів.

Структура і обсяг курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків.

База готовых работ: