logo (068) 202 57 83 (Beeline), (095) 710 36 67 (MTC)
help
онлайн
консультация
skype
онлайн
звонок
email_icon
E-mail:
admin@superstudent.com.ua
help
ICQ:
420300904
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Розвиток мовлення дошкільників методом дидактичних ігор і мовленнєво-комунікативних вправ - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ………………………………………………………………………...3

Розділ 1. Теорія розвитку мовлення дошкільників в мовленнєво-ігровій діяльності…………………………………………………………………………..6

1.1 Лінгводидактичний аспект розвитку зв’язного мовлення дітей у мовленнєво-ігровій діяльності…………………………………………………6

1.2 Дидактичні ігри та мовленнєво-комунікативні вправи з розвитку мовлення дошкільників………………………………………………11

Розділ 2. Експериментальне дослідження процесу розвиток мовлення дошкільників методом дидактичних ігор і мовленнєво-комунікативних вправ……………………………………………………………………………...17

2.1. Опис методики дослідження………………………………….17

2.2. Аналіз результатів дослідження……………………………...23

Висновки…………………………………………………………………..27

Список використаних джерел……………………………………………30

Додатки

Вступ

Актуальність теми дослідження. Розвиток мовлення дітей дошкільного віку є однією із приоритетних проблем дошкільної лінгводидактики. Мовленнєвий розвиток дитини є головним інструментом, за допомогою якого вона встановлює контакт із довкіллям і завдяки якому відбувається соціалізація дитини.

Зазначимо, що мовленнєва компетенція є однією з провідних базисних характеристик особистості, що формується на етапі дошкільного дитинства. Вчені приділяють значну увагу розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Своєчасний і якісний розвиток зв’язного мовлення (діамонологічної компетенції) – важлива умова повноцінного мовленнєвого розвитку випускника дошкільного навчального закладу.

Проблема розвитку мовлення дошкільників не є новою. Вона досліджувалася класиками наукової думки і сучасними науковцями в різних аспектах: психологічному (Л.С.Виготський, Г.М.Леушина, О.Р.Лурія, Т.О.Піроженко, С.Л. Рубінштейн, І.О.Синиця та ін.); психолінгвістичному (І.О.Зимняя, О.О.Леонтьєв, О.М. Шахнарович та ін.); лінгвістичному (М.П.Кочерган, Л.І.Мацько, М.Я.Плющ, В.М.Русанівський, Л.В.Щерба та ін.); педагогічному (Л.В.Ворошніна, А.А.Зрожевська, О.С.Ушакова та ін); лінгводидактичному (А.М.Богуш, О.М.Біляєв, М.С.Вашуленко, Н.В.Гавриш, Т.К.Донченко та ін.)

Важливе місце в системі засобів розвитку зв’язного мовлення дошкільників посідає дидактична гра та мовленнєво-комунікативні вправи. Їх вплив на виховний процес дітей було розкрито в роботах педагогів-класиків (А.Я.Коменський, С.Ф.Русова, В.О. Сухомлинський, К.Д.Ушинський та ін.), психологів (Л.С.Виготський, Ельконін, С.Л.Рубінштейн, та ін.), сучасних педагогів (Г.С.Швайко, К.І.Щербакова та ін.). Зазначимо, що хоча проблема гри завжди була в центрі уваги педагогічної науки, однак її лінгвістичний аспект щодо розвитку зв’язного мовлення розглядався лише у зв’язку з дослідженням сюжетно-рольової гри (В.Г.Захарченко). Аспекти ж ігрового потенціалу в процесі формування мовленнєвих навичок і зокрема, зв’язного мовлення дошкільників залишаються поза увагою науковців.

У ході дидактичної гри та розв’язання мовленнєво-комунікативних вправ діти мають можливість діяти, конкретні дії зумовлюють мовленнєву активність дошкільника і водночас спрямовують розвиток ігрової діяльності. Це перехідна, проміжна ланка між повною залежністю мовлення від речей і предметних дій та свободою слова.

Лінгводидактичний аспект використання методів дидактичних ігор і мовленнєво-комунікативних вправ для розвитку мовлення дошкільників, знайшов своє практичне втілення в низці дисертаційних досліджень останніх років (О.П.Аматьєва, Л.І.Березовська, С.В.Ласунова, Н.В.Савінова та ін.). Доведено, що здатність дитини використовувати в ігрових ситуаціях зв’язні висловлювання впливає на емоційно чуттєву сферу їхньої життєдіяльності і водночас максимально активізує мовлення дітей. Відтак, позитивний вплив дидактичної гри та мовленнєво-комунікативних вправ на розвиток мовлення дітей дошкільного віку, з одного боку, і недостатнє дослідження й розробка методики використання дидактичної гри в розвитку мовлення дітей, з другого, зумовили вибір теми дослідження курсової роботи «Розвиток мовлення дошкільників методом дидактичних ігор і мовленнєво-комунікативних вправ».

Мета дослідження: розробити теоретико-методичні й концептуальні засади розвитку мовлення дошкільників, що розкривають закономірності розвитку мовлення з позицій комунікативно-діяльнісного, системного та культурологічного підходів, науково обґрунтувати педагогічні умови, розробити експериментальну методику розвитку зв’язного мовлення дітей в мовленнєво-ігровій діяльності; виявити закономірності та стадії розвитку мовлення дітей.

Завдання дослідженя:

1. Розкрити лінгводидактичний аспект розвитку зв’язного мовлення дітей у мовленнєво-ігровій діяльності.

2. Прааналізувати дидактичні ігри та мовленнєво-комунікативні вправи з розвитку мовлення дошкільників.

3. Експериментально перевірити процес розвитку мовлення дошкільників методом дидактичних ігор і мовленнєво-комунікативних вправ.

Об’єкт дослідження – мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників.

Предмет дослідження – методи дидактичних ігор і мовленнєво-комунікативних вправ для розвитку мовлення дітей.

Методологічними засадами дослідження стали положення наукової теорії пізнання щодо пріоритетної ролі мовлення в розвитку особистості і формування мовленнєвої культури особистості; теорії змісту мовної освіти в Україні; положення про формування національно свідомої мовної особистості; законодавчі акти і концепції дошкільної освіти в Україні.

Методи дослідження: 1) теоретичні: системний аналіз та узагальнення лінгвістичної, психолінгвістичної, психолого-педагогічної і методичної літератури з проблеми розвитку мовлення; 2) емпіричні: діагностичні; обсерваційні; прогностичні; експериментальні.

Наукова новизна дослідження. В курсовій роботі комплексно розроблено теоретико-методичні засади та концепцію розвиток мовлення дошкільників методом дидактичних ігор і мовленнєво-комунікативних вправ.

Теоретична значущість дослідження в виявленні закономірності й стадії розвитку мовлення дошкільників методом дидактичних ігор і мовленнєво-комунікативних вправ в мовленнєво-ігровій діяльності.

Практична значущість дослідження полягає в тому, що одержані результати, висновки й рекомендації дослідження можна використовувати для вдосконалення методики навчання мови та розвитку зв’язного мовлення дітей різних вікових груп.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків.

 

Список використаних джерел

 1. Аванесова В.Н. Дидактическая игра как форма организации обучения в детском саду. - В кн. Умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н.Н.Поддьякова. - М., 1972.-С. 56-61.
 1. Аніщук А.М. Характеристика типів мовленнєвого самовираження старших дошкільників / А.М. Аніщук // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2006. – Вип. 9, кн. 1. – С. 261–270.
 1. Артемова Л.В. Вчимося граючись. - К.: Освіта,  -1992.
 1. Білан О. Мовленнєва компетентність дошкільників: сутність та шляхи реалізації / О. Білан // Пед. думка. – 2006. – № 3. – С. 40–43.
 1. Білан О.І. Заняття з розвитку зв'язного мовлення з дітьми старшого дошкільного віку: [навч.-метод. посіб.] / Білан О. І. – Вінниця : Тезис, 2005. – 135 с.
 1. Богуш А.М. Лінгводидактична спадщина Софії Русової в сучасному дошкільному закладі: монографія / А.М. Богуш, Н.В. Маліновська; Півд. наук. центр АПН України. – Одеса : ПНЦ АПН України, 2006. – 134 с.
 1. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і практика. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 216 с.
 1. Богуш А.М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років : монографія / А.М. Богуш. - К. : Видавничий Дім "Слово", 2004.
 1. Богуш А.М. Мовленнєво-ігровий супровід діяльності дітей дошкільного віку. Електронний ресурс. Режим доступу: http://visnyk.com.ua/stattya/2231-movlennevo-igrovij-suprovid-dijalnosti-ditej-doshkilnogo-viku.html
 1. Богуш А.М. Наступність, перспективність, спадкоємність – складові неперервної освіти // Дошкільне виховання. – 2001. – № 11. – С.11-12.
 1. Богуш А.М., Луцан Н.І. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи / А.М. Богуш, Н.І. Луцан. - К.: "Слово", 2008.
 1. Богуш А.М., ЛуцанН.І. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи / А.М. Богуш, Н.І. Луцан. - К.: "Слово", 2008.
 1. Бондаренко А.К. «Дидактичні ігри в дитячому садку»: Книга для вихователя дитячого садка. - 2-е видання, доопрацьоване – М.; Просвітництво,  -1991 р.
 1. Волкова Л.С. Логопедия: Учеб.пособие для студентов пед. Ин-тов по спец. «Дефектология». – М: Просвещение, - 1989.-528с.
 1. Гавриш Н.В. Дитячий фольклор – феномен мовленнєвотворчої діяльності / Н. В. Гавриш // Гуманізація навч.-вихов. процесу : наук.-метод. зб. / Слов'ян. держ. пед. ін-т [та ін.]. – Слов'янськ, 2001. – Вип. 11. – С. 255–265.
 1. Гавриш Н.В. Розвиток зв'язного мовлення дошкільнят: Навч.-метод, посіб. - К.: Вид. дім "Шкіл. світ": Вид. Л.Галіцина, - 2006. - 119 с.
 1. Гавриш Н.В. Розвиток мовленнєвої творчості в дошкільному віці. - Донецьк: ТОВ "Лебідь", - 2001. - 218 с.
 1. Гончаренко А. Сучасні підходи до розвитку мовлення дітей : поради педагогам / А. Гончаренко // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 7. – С.22–23.
 1. Калмикова Л. Розвиток описового мовлення: психолінгв. аналіз / Л. Калмикова, Л. Порядченко // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 4. – С. 19–21.
 1. Квак О. Роль дидактичної гри у вихованні і розвитку мовлення дітей дошкільного віку / Квак О. // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.]. – Ніжин, 2003. – № 1. – С. 72–74.
 1. Квак О.В. Дидактична гра у процесі навчання та виховання мовленнєвої особистості дошкільників / О. В. Квак // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Сер. 17. Теорія і практика навчання та виховання: зб. наук. пр. – Київ : НПУ, 2005. – Вип. 2. – С. 124–129.
 1. Когут М.В. Принципи розвитку мовлення та навчання дітей дошкільного віку рідної мови.// БВДС «Мовленнєва веселка». – 2006. № 1-2.- С.1-5.
 1. Крутій К.Л., Білан О.І. Використання схем - моделей у лексико-граматичній та мовленнєвій роботі з дошкільниками. - Львів,  - 1997.
 1. Лісіна М.І. Навчання дітей розповіданню. - К.: Грайлик, - 2005.
 1. Логопедия. Методическое наследие : пособие для логопедов и студ. дефектол. фак. пед. вузов / под ред. Л. С. Волковой. В 5 кн. – М. : Гуманит. изд. центр Владос, 2003. –  Кн. V: Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи: Нарушение речи у детей с сенсорной недостаточноcтью. – 480  с.
 1. Луцан Н.І. Лінгводидактичні проблеми розвитку мовлення дітей дошкільного віку. // Дошкільна освіта, - № 4 (6),-  2004, С. 14-18.
 1. Луцан Н.І. Мовленнєво-ігрова діяльність дітей дошкільного віку / Н.І. Луцан. - Одеса : ПНЦ АПН України, 2005.
 1. Луцан Н.І. Теорія і практика розвитку зв'язного мовлення дітей дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності : дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. - О., - 2006.
 1. Макаренко А.С. Игра // История советской дошкольной педагогики: Хрестоматия / За ред. М.Н. Колмаковой, В.И. Логиновой. – М.: Просвещение, 1988 – С. 227-231.
 1. Мозгова Т. Виправлення вад вимови фонем у дітей із загальним недорозвитком мовлення // Дефектологія.- 2004. № 1 – с.43-45.
 1. Русова С.Ф. Теорія і практика дошкільного виховання. - Львів, -1993.
 1. Тельчарьова О.М. Гра - як засіб мовленнєвого розвитку дошкільників. - Запоріжжя, - 1999.
 1. Удальцова Е.И, Дидактические игри в воспитании и обучении дошкольников. - Минск, 1976. - 125 с.
 1. Усова А.П. Роль игры в воспитании детей. - М.: Просвещение, 1976. - 96 с.
 1. Ушакова О.С. О механизмах детского речевого общения. – М.: Педагогика, - 1999.
 1. Ушакова О.С. Развитие связной речи детей. - М. : Просвещение, 1993. 29.Ушинський К.Д. Рідне слово. Хрестоматія, т.2. - К., 1984.
 1. Ушакова О.С. Розвиток розповідного мовлення у дітей дошкільного віку. - К. : Вища школа, - 2002.
 1. Шадрина Я.Г. Развитие словесного творчества у детей дошкольного возраста. - М., 1991.
 1. Шкльода В.М. Розвиваємо мовлення дошкільників.// БВДС «Мовленнєва веселка». – 2003. № 17-18.- С.1-12.

База готовых работ: