logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

ДІАГНОСТИКА ТА УСУНЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ “---”) - дипломна робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: 6

1.1. Сутність, причини та наслідки банкрутства. 6

1.2. Класифікація факторів виникнення загрози банкрутства. 24

1.3. Концептуальна модель процесу антикризового управління підприємством.. 28

1.4. Реструктуризація як комплексне оздоровлення підприємства. 34

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 42

РОЗДІЛ ІІ. ДІАГНОСТИКА КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ ..........”): 43

2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства. 43

2.2. Аналіз стану активів та капіталу підприємства. 47

2.3. Оцінка фінансового стану підприємства. 52

2.4. Аналіз ризику банкрутства підприємства. 66

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 80

РОЗДІЛ ІІІ. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ “”): 81

3.1. Впровадження постійного моніторингу фінансового стану на підприємстві 81

3.2. Усунення ознак неплатоспроможності як внутрішній механізм фінансової стабілізації підприємства. 91

3.3. Розробка стратегії оптимізації нарощення власного капіталу підприємства з метою досягнення фінансової рівноваги в довгостроковому періоді 99

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ 107

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 108

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ.. 113

ДОДАТКИ.. 120


ВСТУП

Актуальність теми. В економічному просторі пострадянських країн, в тому числі і України, дедалі частіше зустрічається таке явище як банкрутство підприємств. На межі банкрутства перебувають сьогодні підприємства, які не мають змоги вчасно виконувати свої зобов'язання. В ринковій економіці при відсутності державного втручання можливе виробництво тільки тих товарів і послуг, на які є попит, а функціонування планово-збиткових підприємств, продукція яких не знаходить свого споживача, притаманне командно-адміністративній системі господарювання.

Помилково обраний напрям діяльності, а отже, неефективне використання ресурсів, не забезпечить прибутку власникові, призведе до погіршення його фінансового стану і навіть до припинення функціонування. Таким чином, відбудеться перерозподіл ресурсів на користь прибутковіших, а отже, корисніших для суспільства напрямів виробництва. З іншого боку, припинення функціонування суб'єкта господарювання стає трагедією для його власників. Держава у такому разі втрачає платників податків, працівники – робочі місця. У цьому полягає суперечність і неоднозначність оцінки банкрутства суб'єктів господарювання.

Зрозуміло, що неодмінною умовою оздоровлення вітчизняної фінансової системи є санація суб'єктів господарської діяльності. Лише в такому разі можна буде відновити платоспроможність і прибутковість основної маси платників податків, а отже, оздоровити державну фінансову систему. Водночас оздоровлення економіки значною мірою залежить від своєчасної та якомога безболіснішої ліквідації неефективних виробничих структур, які потребують постійної фінансової підтримки держави.

Тому, на наш погляд, дослідження цієї проблеми є досить актуальним і необхідне у першу чергу з метою забезпечення ефективності використання механізму банкрутства в Україні та виконання відведеної йому ролі в економіці.

Проблематику формування та розвитку системи запобігання банкрутству підприємств розкривають у своїх працях такі вітчизняні та іноземні науковці, як Альтман Е.І., Бланк І., Бондар О.М., Брюховецька Н.Є., Булєєв І.П., Василенко В.А., Гальчинський А.С., Геєць В.М., Череп А.В., Грязнова А.Г., Іванова Г.П., Клебанова Т.С., Копилюк О.І., Кошкіна В.І., Кузьмін О.Є., Лігоненко Л.О., Мозенков О.В., Петрович Й.М., Семиноженко В.П., Славюк Р.А., Слісаренко О.О., Соколенко В.А., Тарасенко О.Г., Терещенко О.О., Чернявський А.М., Штангрет А.М. та інші. У роботах цих авторів розкрито сутність та значення інституту запобігання банкрутству для розвитку ринкової економіки, проаналізовано та класифіковано причини банкрутства, сформовано методичні підходи щодо оцінювання ймовірності банкрутства підприємств, а також щодо застосування заходів запобігання банкрутству тощо. Однак разом з тим питанням діагностики та усунення можливостей банкрутства виробничо-торгівельних підприємств приділено недостатньо уваги, що і зумовило вибір саме цієї теми дослідження.

Метою запропонованої дипломної роботи є дослідження теоретичних основ та практичних аспектів антикризового управління підприємством, діагностики та усунення можливостей банкрутства на прикладі реального підприємства.

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі було поставлено наступні завдання:

- визначення сутності, причин та ознак банкрутства;

- опрацювання існуючих нормативно-правових, літературних та інших джерел щодо існування інституту банкрутства;

- аналіз зарубіжних та вітчизняних методик прогнозування банкрутства;

- оцінка становища ТОВ “..............” на ринку та діагностики його фінансової сфери;

- проведення необхідних розрахунків на прикладі підприємства-об’єкта дослідження з метою прогнозування та оцінки банкрутства;

- розробка стратегії запобігання банкрутству реального підприємства.

Об'єктом дослідження обрано приватне підприємство ТОВ ..............”.

Предмет дослідження – процеси діагностики та усунення можливостей банкрутства підприємства.

У роботі використовуються такі методи дослідження, як: узагальнення, порівняльний аналіз, групування, систематизація, метод аналогій, абстрагування.

Інформаційною базою дипломної роботи стали звітні та розрахункові матеріали ТОВ “............”, що стосуються теми роботи. В процесі виконання дипломної роботи використані законодавчі, нормативні матеріали, що регулюють фінансову санацію та банкрутство суб'єктів господарювання, численні зарубіжні та вітчизняні науково-практичні джерела.

Структура роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, магістерські на замовлення, курсові недорого, магістерські без плагіату, підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків. Структура роботи підпорядкована поставленим цілям і завданням, що з них випливають.

 

База готовых работ: