logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ БАНКУ

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………..4

РОЗДІЛ  1. ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ СТАРТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ БАНКУ ………………………………………………………………………………….7

1.1. Сутність власного капіталу банку………………………………………………...7

1.2. Джерела формування власного капіталу банку……………………………..….11

1.3. Механізм формування власного капіталу банку……………………………….18

1.4. Економічна сутність та значення процесу управління власним капіталом банку …………………..29

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ ПРАКТИКИ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ БАНКУ…………………44

2.1. Коротка характеристика ПАТ ……………………………...44

2.2. Аналіз фінансової діяльності банку ПАТ ..............48

2.3. Аналіз ефективності управління капіталом ПАТ………….54

РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ БАНКУ  …………………………………………………………………79

3.1.Формування моделі фінансової стратегії банку та її оптимізація……………..79

3.2.Формування моделі стратегічного планування нарощування капіталу  банку....87

3.3.Розробка корпоративної стратегії ключового елемента управління власним капіталом банку ………………………………………………………………………91

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………..97

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………...100

ДОДАТКИ……………………………………………………………………………107

ВСТУП

Неодмінною умовою забезпечення конкурентоспроможності банківського сектора виступає підвищення ефективності різних аспектів і діяльності в цілому складових його комерційних банків. Справедливо вважати, що основним параметром, що відображає успішність підприємницької діяльності на ринку, є показник рівня капіталізації банківського бізнесу.

У разі конкурентної ефективності слід виходити не тільки з наявних показників фінансового результату діяльності банку, але і враховувати потенційні можливості банку по збільшенню власного капіталу в умовах конкуренції.

Рішення проблеми збільшення капіталізації банків є однією з найважливіших умов підтримки економічного зростання,оскільки банки не можуть існувати відокремлено, та залежить від стану і динаміки розвитку реального сектору економіки.

Для того щоб капітал перетворився на потужний стимул економічного зростання, необхідно істотно підвищити як його величину, так і його ефективність як інвестиційного ресурсу.

Саме підвищення капіталізації комерційних банків і забезпечення достатнього рівня покриття капіталом прийнятих банками ризиків можна відзначити як найважливішої умови розвитку банківської діяльності і підвищення стійкості комерційних банків.

Іншими словами, капіталу належить провідна роль у забезпеченні стабільності банку, ефективності його роботи, розширенні його діяльності, а в кінцевому підсумку - в підтриманні його конкурентоспроможності.

Стратегія банку - це концептуальна основа його діяльності, визначальна пріоритетні цілі і завдання банку, а також шляхи їхдосягнення. Стратегія комерційного банку від різняє його від конкурентів в очах клієнтів і персоналу.

Слід зазначити, що в сьогоднішніх умовах довгострокової стратегічною метою розвитку банку є збільшення ринкової вартості банківського бізнесу в інтересах власників з одної сторони і споживачів банківських послуг з іншого.

Не всі існуючі концепції стратегічного планування передбачають формування окремого напрямку,що стосується саме збільшення капіталізації комерційного банку.

Важлива умова економічного зростання держави – це надійна банківська система. В умовах загострення конкурентних відносин на вітчизняному банківському ринку важливого значення набувають нові підходи до розроблення ресурсної політики, зокрема заходи, спрямовані на формування достатнього за обсягами власного капіталу. Реалізація банківської політики здійснюється через відповідний фінансовий механізм.

З огляду на це, комплексне дослідження питань, пов’язаних із функціо-нуванням стратегії формування власного капіталу банку, набуває особливої актуальності, що і зумовило написання магістерської роботи.

Мета дослідження полягає в дослідженні питань, пов’язаних з особливостями стратегія формування  капіталу  комерційних банків в Україні.

Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання:

- розглянути  сутність  власного капіталу банку;

- розглянути  джерела формування власного капіталу банку;

- визначити механізм формування власного капіталу банку;

- визначити економічну сутність та значення процесу управління власним капіталом банку;

- дати  коротку характеристику ...........;

- проаналізувати фінансову діяльність .....................;

- розробити пропозиції щодо вдосконалення стратегії  формування  капіталу банку.

Об’єкт дослідження - в якості бази дослідження обрано  комерційний банк ......., на матеріалах якого виконуватиметься дослідження.

Предметом дослідження є теоретико-методичні аспекти порядку стратегії формування  капіталу  комерційних банків.

Методи дослідження. Під час проведення дослідження нами використовувались як загальнонаукові методи: порівняння, аналіз, синтез, аналогія, так і спеціальні методи статистики та графічні методи.

Інформаційною базою виконання роботи слугували закони, нормативно-правові акти України та інші нормативні джерела, підручники та монографії з банківської справи тощо, фінансово-статистична інформація бази дослідження.

Методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Дослідженню проблем функціонування банківської системи, зокрема пов’язаних з стратегії формуванням власного капіталу банків і підви-щенням рівня їх капіталізації присвячено праці Г. Азаренкової, М. Алексеєнко, З. Васильченко, О. Васюренко, А. Вожжова, І. Гуцала, О. Дзюблюка, О. Заруби, Л. Костирко, А. Мороза, М. Савлука та ін.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що наукові напрацювання є доволі значними, але зміна економічної ситуації породжує нові проблеми недостатнього рівня капіталізації банків України.

Практичне завдання одержаних результатів полягає у тому, розроблені автором  пропозиції, які враховували особливості процесу стратегії формування власного капіталу банку, трансформували їх у комплекс відповідних процедур, що є складовими управління, які можливо застосувати  в ринкових умовах   в  діяльності........

Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 106 сторінок. Робота містить 18 таблиць, 9 рисунків. Список використаних літературних джерел містить 84 джерела.

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок

написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных,  диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказать контрольную работу, дипломная работа на заказ, заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказать курсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ

База готовых работ: