logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Управління формування прибутку та шляхи підвищення прибутку на прикладі банку - магістерська робота

ЗМІСТ

ВСТУП.. 5

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ БАНКУ.. 9

1.1 Економічна сутність та особливості прибутку банку. 9

1.2 Механізм формування та розподілу прибутку банку. 19

1.3 Види прибутку банку та їх характеристика. 33

Висновки до розділу 1. 38

РОЗДІЛ 2 УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ В  ПАТ    40

2.1 Загальна характеристика фінансової діяльності ПАТ   40

2.2 Система управління прибутком в ПАТ . 59

2.3 Аналіз фінансових результатів діяльності ПАТ   74

Висновки до розділу 2. 79

РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ БАНКУ.. 81

3.1 Удосконалення фінансової структури ПАТ . 81

3.2 Удосконалення планування доходів та прибутку ПАТ   90

Висновки до розділу 3………………………………………………………….101

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 108

ДОДАТКИ.. 117

ВСТУП

Досягнення високої ефективності функціонування банку є головною метою, яку ставлять перед собою його власники, вкладаючи кошти в банківський бізнес, а управління прибутковістю с одним із пріоритетних завдань фінансового менеджменту банку, що зумовило значні наукові напрацювання у цих сферах.

Прибутковість банківського бізнесу є одним з найважливіших індикаторів, що характеризують фінансові результати діяльності банків, є матеріальною основою їх подальшого функціонування.

Головною метою управління прибутком є забезпечення максимізації добробуту засновників, учасників банку в поточному та перспективному періодах.

Управління прибутком комерційного банку являє собою складний багатофункціональний механізм, який складається з окремих елементів, що тісно пов'язані між собою. Основними з них є :

- визначення підрозділів банку, що приймають участь в процесі управління прибутком;

- планування доходів, витрат та прибутку банку;

- застосування способів оцінки рівня прибутковості банківської діяльності;

- визначення методів поточного регулювання прибутку.

Управління прибутком банку як єдиного комплексу, здійснюється на різних рівнях: на вищому – макрорівні; на мікрорівні (рівні окремих напрямків діяльності банку, конкретних банківських продуктів, окремих робочих місць, взаємовідносин з клієнтами).

Зміст окремих елементів управління рентабельністю банку має свою особливість, що має бути застосована до перелічених рівнів. Планування доходів, витрат та прибутку банку в якості елементу управління рентабельністю банку на макрорівні включає наступні напрямки: складання планового балансу доходів та витрат банку в рамках бізнес - плану; планування на його основі достатньо процентної маржі; складання кошторису доходів та витрат банку, прогнозований розрахунок норми прибутку на активи та власний капітал; планування розподілу прибутку.

У сучасних умовах питання, пов’язанi з управлiнням рiзними соцiально-економiчними системами, є найскладнiшими. Управлiння ж сучасною банківською установою вимагає від керівників і менеджерiв серйозних i глибоких знань як в галузi теорiї, так і в галузі практики управлiння. Можна впевнено констатувати, що з подальшим розвитком ринкових відносин в Українi процеси побудови систем управління дiяльнiстю кредитних установ набуватимуть бiльшої актуальностi та значимостi.

Складнiсть банківського менеджменту вимагає розробки комплексного пiдходу до управлiння прибутковістю комерційного банку, що включатиме базове балансування параметрів, оцiнку та облiк фiнансового стану ринкової позиції банку, формування та функцiонування єдиного iнформацiйно-аналітичного поля банку, органiзацiйної структури центрiв прибутку та затрат, структурування єдиної автоматизованої системи управління ресурсами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманітним аспектам прибутковості комерційних банків присвячено досить багато робіт вітчизняних і зарубіжних науковців. Серед зарубіжних економістів дану тематику досліджували Пітер С. Роуз, Джозеф Ф. Сінкі, М.А. Поморина, А.Н. Шаталов, В.В. Бабанов та ін. Вагомий внесок у дослідження банківської прибутковості зробили вітчизняні науковці: О.В. Васюренко, О.М. Колодізєв, О.В. Молчанов, О. Пернарівський, І.В. Сало, Н.П. Радковська, О.О. Рибалка, В.П.Савчук та ін..

Однак, на сьогоднішній день в працях вітчизняних і зарубіжних науковців чітко не визначено сам механізм управління прибутковістю комерційного банку, який є основою успішної та стабільної діяльності банку.

Актуальність даної теми пов’язана з великою кількістю суперечностей щодо поняття «банківський прибуток», процесу його формування, розподілу та використання, адже раціональне його споживання забезпечить досягнення цілі діяльності банку. Управлінці банку мають здійснити оптимальне розміщення наявних ресурсів, за якого досягається планований рівень прибутку банку. Для цього необхідне багатостороннє дослідження факторів впливу на прибуток, а також побудова дієвої системи управління прибутком.

Проблемою аналізу розподілу та використання прибутку банку займаються вітчизняні та зарубіжні автори, а саме: І.А. Бланк, П.С Роуз, В.В. Ковальова, О.А. Криклій, Д.С. Моляков, А.М. Поддєрьогін та інші.

Незважаючи на велику кількість теоретичних наробок науковців та практичну значимість аналізу розподілу та використання прибутку банку сьогодні залишаються невирішеними ряд питань щодо політики управління прибутку та напрямків його використання.

Отже, аналіз прибутку банку, його розподіл та використання потребують подальшого дослідження.

Метою дипломної роботи є розкриття теоретичних основ управління прибутком банку і практики застосування аналізу його фінансових результатів; набуття практичних навичок щодо розробки на основі проведеного аналізу рекомендацій щодо шляхів підвищення прибутковості банків та ефективності їх діяльності; розроблення принципових моделей комплексного підходу до управління формуванням прибутку в банках.

У відповідності до поставленої мети сформульовані наступні завдання:

- розглянути теоретичні аспекти управління прибутком банку, його економічну сутність та особливості;

- визначити механізм формування та розподілу прибутку банку, види прибутку банку та їх характеристику;

- проаналізувати управління прибутком в ПАТ 

- навести загальну характеристику фінансової діяльності ПАТ

- проаналізувати систему управління прибутком в ПАТ

- проаналізувати фінансові результати діяльності ПАТ 

- розробити план удосконалення фінансової структури банку;

- розглянути можливості удосконалення планування доходів та прибутку 

Предмет роботи – управління прибутком в  ПАТ 

Об’єктом дослідження є банк  ПАТ   та його діяльність на ринку банківських послуг.

Предметом дослідження є сукупність практичних та теоретичних проблем, що пов’язані з діяльністю банку на ринку та шляхів підвищення її прибутковості.

Інформаційною базою для роботи є наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів, нормативні акти Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Правління Національного банку України, що регулюють депозитну діяльність банку, внутрішні документи  ПАТ ____, статті з періодичних видань по економіці та банківській справі, монографії, книги та навчальні посібники, а також сайти мережі Internet.

Методи дослідження. У процесі дослідження було використано методи аналізу і синтезу, порівняння, абстрагування, моделювання, а також системний підхід.

Наукова новизна роботи полягає у власному, самостійному визначенні сутності прибутку банку як економічної категорії, поглибленні теоретичних знань та комплексному підході до проблеми діяльності банку.

Практична цінність одержаних результатів полягає у запропонуванні рекомендацій щодо удосконалення управління прибутком банку.

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок

написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, Кандидатська дисертація на замовлення, Авторські дисертації на замовлення, кандидатські дисертації, замовити дисертацію, дисертація на замовлення, замовлення дисертації, купити дисертацію, Кандидатская диссертация на заказ, Авторские диссертации на заказ, кандидатские диссертации, заказать диссертацию, диссертация на заказ, заказ диссертации, купить диссертацию, монографії, замовити монографію, замовити автореферат, замовити наукову статтю, написати статтю, купити дисертацію, монографії на замовлення, автореферати на замовлення, замовити магістерську роботу з психології, решение контрольных работ

 

База готовых работ: