logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Управління персоналом банку на прикладі - дипломна робота

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ I. Менеджмент персоналу в системі стратегічного управління банком……………………………..6

1.1  Сутність банківського персоналу…………………………………………...6

1.2  Оцінка персоналу банку…………………………………………………….13

1.3  Заходи стратегічної маркетингової кадрової політики банку……………18

1.4  Функціонування персоналу банку…………………………………………25

Висновки до першого розділу…………………………………………………..30

РОЗДІЛ II. Організація управління банківським персоналом……………...31

2.1  Проблеми управління персоналом банку та шляхи їх  вирішення…….31

2.2  Методи залучення банківського персоналу……………………………..43

2.3  Система підвищення кваліфікації персоналу……………………………52

Висновки до другого розділу…………………………………………………60

РОЗДІЛ III. Шляхи вдосконалення ефективної  діяльності управління  персоналом  банку……………………..61

3.1 Шляхи мінімізації плинності кадрів………………………………………..61

3.2 Стимулювання банківського персоналу……………………………………71

3.3 Світовий досвід менеджмента персоналу банку………………………...81

3.4Охорона праці і техніка безпеки у банківських установах………………91

Висновки до третього розділу………………………………………………...96

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….…..98

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………….101


 ВСТУП

Стратегічний менеджмент персоналу – це концепція мислення та управління, яка забезпечує узгодження цілей, перспектив організації та зацікавлень працівників. Необхідність приділення значної уваги питанням стратегічного розвитку трудових ресурсів багато у чому залежить від деяких особливостей роботи у банківських установах, тобто обмежена предметна спеціалізація, яка взаємозв'язана з великою номенклатурою банківських послуг, відмінних за своїм характером та призначенням; вагомий ступінь кваліфікаційних правил за повною більшістю спрямувань трудової діяльності (банківська діяльність переважно характеризується доволі високим показником частки працівників з вищою професійною освітою); здебільш індивідуальний характер трудової діяльності (виконання визначеної банківської операції переважно проводиться за особистої участі не всього персоналу банківської установи, а окремого фахівця, який у разі потреби використовує знання, зауваження своїх колег як консультантів або технічних виконавців) тощо.

При побудові системи стратегічного менеджменту банківським персоналом найперше береться до уваги, що її предметною спеціалізацією є конкретна людина, особистість – найменш стабільний та прогнозований об'єкт управління. Менеджмент банківського персоналу залежить від великої кількості чинників, як зовнішнього та внутрішнього характеру (реальна ситуація на ринку трудових ресурсів, вимоги чинного законодавства, ступінь кваліфікації співробітників кадрових служб, фінансовий стан банку тощо). Важливим є процес взаємодії управління персоналом з іншими напрямками банківського менеджменту. Фінансові можливості банку з формування висококваліфікованого персоналу напряму залежать від ефективності фінансового менеджменту, на який, у свою чергу, впливає рівень кваліфікації та інших якісних характеристик відповідних фахівців банку.

Витримувати сучасні умови та постійно проводити політику удосконалення можливо лише у системі стратегічного управління. Стосовно стратегічного управління банківським персоналом, то основні принципи висвітлені в роботах таких іноземних авторів як І. Ансофф, П. Роуз, Дж. Сінкі, Майкл Портер, Хемел та віткизняних науковців, а саме Адамика Б.П, Дзюблюка В.А, Іванова П.О, Гнатюка А.А. Але чіткої методології по створенню стратегії діяльності банківських установ, а особливо управління персоналом на будь-якому ринку не існує. Стратегічний менеджмент – процес управління довгостроковими цілями, стратегією і її реалізацією у життя. Отже, стратегічний менеджмент визначається і людськими аспектами менеджменту, і ринками, і підприємствами, і фінансами, на що вказують у своїй монографії С.М. Козьменко, Ф.І. Шпиг, І.В. Волошко та інші вітчизняні науковці.

Метою наведеної роботи є дослідження основних елементів організації процесу стратегічного управління персоналом на ПАТ , розробка та обґрунтування загальних рекомендацій щодо поліпшення управління персоналу в системі стратегічного управління, для подальшого підвищення ефективності діяльності ПАТ в цілому.

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати ряд завдань, а саме:

-         Дослідити сутність банківського персоналу;

-         Провести оцінку персоналу банківських установ;

-         Охарактеризувати заходи стратегічної маркетингової кадрової політики банку;

-         Визначити проблеми управління персоналом ПАТ  та шляхи їх  вирішення;

-         Дослідити методи залучення банківського персоналу на ПАТ ;

-         Проаналізувати систему підвищення кваліфікації персоналу на ПАТ ;

-         Вказати шляхи мінімізації плинності кадрів;

-         Охарактеризувати світовий досвід менеджменту персоналу банку

Об’єктом дослідження є процес менеджменту персоналом в системі стратегічного управління у сучасних умовах господарювання.

Предметом дослідження є вдосконалення процесу управління персоналом на ПАТ .

Методологічну основу дипломного дослідження складають наукові дослідження та розробки, як зарубіжних так і вітчизняних вчених економістів. Так, наприклад, при написанні дипломної роботи були використані такі сучасні методи дослідження: методи економічного аналізу (при оцінці фінансового становища банківської установи), порівняльний аналіз; порівняння та побудова системи показників (використання системи показників в процесі управління персоналом).

Під час написання дипломної роботи були використані законодавчі та нормативні акти, навчальні економічні посібники, як зарубіжних, так і вітчизняних авторів, матеріали періодичних видань, які присвяченні дослідженню обраної теми, дані статистичних збірок та фінансової звітності ПАТ  за 2011-2013 рр.

Наукова новизна  магістерської роботи полягає у дослідженні реального стану управління персоналом в банку в сучасних умовах господарювання, а також запровадження сучасних заходів мінімізації плинності банківського персоналу.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці рекомендацій щодо вдосконалення механізму управління банківським персоналом у довгостроковій перспективі.

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

 

 

Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат, Выполнение контрольных работ, Написание дипломных работ недорого, Написание контрольных работ , Написание курсовых работ, написание курсовой работы,  написание дипломных работ на заказ, Заказать дипломную работу по экономике, написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, заказать отчет по практике недорого, решение задач по математике, решение задач по экономике, заказать бизнес-план, написание контрольных по праву, выполнение курсовых работ, Заказать курсовую работу по экономике,  заказать базу данных, заказать написание программы, Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат

 


 

База готовых работ: