logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Зовнішньоекономічна діяльність комерційного банку - дипломна робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1 Теоретико – методологічні засади банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності............ 6

1.1 підході до визначення зовнішньоекономічної діяльності в довідкової та нормативно – правовій літературі......... 6

1.2 Поняття та загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності комерційного банку................................... 16

1.3 Класифікація, проведення та методика оцінювання валютних операцій   банка ....................................................... 25

РОЗДІЛ 2 Аналіз управління зовнішньоекономічною діяльністью комерційного банка ПАТ................. 32

2.1 Загальна характеристика діяльності ПАТ........... 32

2.2 Аналіз фінансових результатів діяльності ПАТ ................. 40

2.3 Аналіз зовнішньоекономічних операцій ПАТ ................ 53

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ комерційних банків.. 62

3.1 Шляхи зміцнення позицій вітчизняних комерційних банків на валютному ринку  62

3.2 Проблеми та шляхи удосконалення нормативно – правового забезпечення валютних операцій комерційних банків. 78

3.3 Удосконалення проведення акредетивних операцій в ПАТ ................  89

ВИСНОВКИ.. 99

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 105

ДОДАТКИ.. 114

ВСТУП

Актуальність дослідження. Відмінною особливістю світогосподарських зв'язків кінця XX - початку XXI століття є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин, глобалізація фінансових ринків, збільшення відкритості національних економік, що знаходить своє відображення у зростанні обсягів міжнародних розрахунків, ключовими учасниками яких виступають комерційні банки. У цих умовах зростає роль ефективних і надійних інструментів міжнародних розрахунків, а також роль банків у їх здійсненні.

При цьому комерційні банки виступають посередниками, гарантами та суб'єктами розрахунків у здійсненні міжнародної торгівлі українських організацій із зарубіжними контрагентами.

Разом з тим, питань комплексного управління міжнародними розрахунками в комерційних банках приділяється недостатня увага як самостійного напрямку діяльності, що і визначило актуальність теми дипломної роботи.

Сучасна світова економіка характеризується знач­ною інтегрованістю. У зв’язку з цим стає пошире­ною співпраця між суб’єктами підприємництва, роз­ташованими в різних країнах. Одним з основних мо­ментів у зовнішньоекономічних відносинах є взає­морозрахунки між сторонами – резидентами різних країн, які забезпечуються ефективною роботою банківської системи України. Забезпечення довіри до співпраці іноземних країн з українськими партнера­ми – важливе завдання, яке стоїть перед банківською системою України.

Якщо Україна прагне до поліпшення стосунків у сфері економічних відносин з іншими країнами, то банківським установам необхідно вдосконалюва­ти систему міжнародних розрахунків, особливу ува­гу надавати саме використанню акредитивів як най­надійнішої та ефективної форми міжнародних розра­хунків.

Розробка теоретичних та методичних підходів, пов'язаних з обгрунтуванням ефективних методів управління зовнішньоекономічної діяльністю комерційних банках в умовах розвитку сучасної економіки України, є досить новим напрямом для вітчизняної науки. Міжнародні розрахунки в Україні протягом тривалого часу практично не були предметом наукових досліджень, не враховувались їхні характерні особ­ливості, широкі зовнішньоекономічні зв’язки. Адже Україна перебувала у складі СРСР.

Українські вчені-економісти питаннями міжна­родних економічних відносин та розрахунків майже не займалися. Поштовхом до дослідження цього пи­тання стали проблеми впровадження міжнародних розрахунків незалежної України, пошуки узгодження міжнародних платіжних систем, запровадження но­вих технологій, новітніх інструментів у безготівкові міжнародні розрахунки. Значний внесок у досліджен­ня цього питання здійснили такі науковці як: Л. Аза­ров, Н. Каменська, Н. Федорова та інші.

Загальні питання, присвячені проблемам управління міжнародними розрахунками в комерційному банку, знайшли своє відображення в роботах російських вчених У.І. Букато, Н.І. Валенцева, В.С. Геращенко, Ю.В. Головіна, Л.Н. Красавиной, В.В. Круглова, О.І. Лаврушина, В.Д. Миловидова, Д.М. Михайлова, A.M. Сарчева, В.М. Шенаєва, С.Ц. Бацазова, С.Б. Єфімова, О.І. Качалова, М.М. Кудінова та інших. Окремі питання організації міжнародних розрахунків у зарубіжних комерційних банках висвітлені в роботах П. Роуза, Дж. Ф. Синки, М. Хіггінса, У. Шарпа.

Мета і завдання дослідження. Метою дипломного дослідження є розробка та наукове обгрунтування методичних положень та практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності комерційних банків в сучасних умовах.

Для досягнення мети дослідження були поставлені наступні завдання:

-       узагальнити підході до визначення зовнішньоекономічної діяльності в довідкової та нормативно – правовій літературі;

-       проаналізувати поняття зовнішньоекономічної діяльності комерційного банку;

-       надати класифікація валютних операцій банка;

-       визначити  порядок проведення валютних операцій комерційними банками та методику їх оцінювання;

-       провести аналіз фінансових результатів діяльності ПАТ........, аналіз зовнішньоекономічних операцій та здійснить оцінка валютних ризиків при проведенні валютних операцій ПАТ ..............;

-       розробить пропозиції щодо вдосконалення основних направленій зовнішньоекономічної діяльності комерційного банку.

Предметом дослідження є фінансово-організаційні відносини, пов'язані з організацією зовнішньоекономічної діяльності в комерційному банку.

Об’єктом дослідження є банк ПАТ ".............

Теоретичну, методологічну та інформаційну базу дипломного дослідження склали праці вітчизняних та зарубіжних вчених та фахівців з проблем розвитку зовнішньоекономічної діяльності, світових валютних і кредитних ринків, платіжних систем, а також глобалізації світової фінансової системи. У процесі дослідження були використані нормативні документи НБУ, аналітичні огляди, фінансова звітність ПАТ..........., а також науково-дослідні роботи різних вчених.

Для досягнення постав­леної мети були застосовані такі методи: теоретично­го узагальнення і порівняння, статистичний і графіч­ний аналіз, системний підхід.

Практична значимість результатів дослідження полягає в тому, що методичні положення, практичні положення та висновки, викладені в роботі, можуть бути використані при розробці програм та процедур підвищення ефективності управління зовнішньоекономічної діяльністю в комерційних банках; теоретичні положення роботи можуть бути використані в навчальному процесі.

 

Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат, Выполнение контрольных работ, Написание дипломных работ недорого, Написание контрольных работ , Написание курсовых работ, написание курсовой работы,  написание дипломных работ на заказ, Заказать дипломную работу по экономике, написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, заказать отчет по практике недорого, решение задач по математике, решение задач по экономике, заказать бизнес-план, написание контрольных по праву, выполнение курсовых работ, Заказать курсовую работу по экономике,  заказать базу данных, заказать написание программы, Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, написати магістерську недорого, замовити курсову недорого, Выполнение авторских научных работ, візова допомога, страхування на візу, магістерські недорого без плагіату, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат

База готовых работ: