logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Мікроклімат виробничого приміщення - реферат

Зміст

Вступ………………………………………………………………………..…3
1.     Розкриття поняття виробниче приміщення та їх мікроклімат……..….4
2.     Вимоги до параметрів мікроклімату  виробничих  приміщень…….4
3.     Оптимальні і допустимі умови мікроклімату виробничого приміщення……………………………………………………………….5
4.     Заходи щодо зниження негативного впливу мікрокліматичних умов………………………………………………………………………..7
Висновки…………………………….…………………………………..…9
Список використаної літератури……………………….………………10

Вступ

Оцінка стану охорони праці й ефективності заходів для її поліпшення є однією з основних задач керування охороною праці. Усі види господарської діяльності так чи інакше впливають на рівень забезпечення охорони праці, підвищуючи чи знижуючи його.

Належний рівень охорони праці забезпечується шляхом:

- доведення параметрів виробничого середовища до норматив них значень (технічні і технологічні рішення);

- захисту працівників від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Для забезпечення високої продуктивності праці, збереження здоров’я, доброго самопочуття, а також продовження активного довголіття необхідно контролювати та оптимізувати сукупність параметрів виробничого середовища. 
Так, метеорологічні умови виробничого середовища, або мікроклімат виробничих приміщень - це клімат всередині приміщення, який визначається сукупністю значень температури (t, °С); відносної вологості (j, %); швидкості руху повітря (V, м/с); температури поверхонь обладнання. 
У даній роботі ми розглянемо питання мікроклімату виробничого приміщення, виокремимо вимоги до його параметрів, проаналізуємо оптимальні і допустимі умови.

Розкриття поняття виробниче приміщення та їх мікроклімат
 

На підприємствах на самопочуття, стан здоров’я людини впливає мікроклімат виробничих приміщень, який визначається дією на організм людини температури, вологості, рухомості повітря і теплового випромінювання. Виробничий мікроклімат, як правило, відрізняється значною мінливістю, нерівномірністю по горизонталі та вертикалі, різноманітністю сполучень температури, вологості, рухомості повітря, інтенсивності випромінювання залежно від особливостей технології виробництва, кліматичних особливостей місцевості, конструкцій споруд, організації повітрообміну із зовнішнім середовищем.

Отже, виробниче  приміщення  -  це замкнутий  простір  в спеціально ппризначених будинках та спорудах,  в яких постійно (по змінах) або періодично  (протягом  частини  робочого дня) здійснюється трудова  діяльність людей.
Мікроклімат  виробничих  приміщень  - це умови  внутрішнього середовища цих приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих  з оточенням шляхом конвекції,  кондукції, теплового випромінювання та   випаровування   вологи.   
 
 
Вимоги до параметрів мікроклімату  виробничих  приміщень
 
            Мікрокліматичні умови  виробничих  приміщень характеризуються такими показниками:
     - температура повітря,
     - відносна вологість повітря,
     - швидкість руху повітря,
     - інтенсивність теплового (інфрачервоного) опромінення,
     - температура поверхні.
            За  ступенем  впливу на тепловий стан людини мікрокліматичної умови поділяють на оптимальні та допустимі. Їх ми розглянемо у наступному пункті. 
            Для   робочої   зони   виробничих   приміщень  встановлюються оптимальні   та  допустимі  мікрокліматичні  умови  з  урахуванням важкості  виконуваної  роботи  та  періоду  року.  При одночасному виконанні  в  робочій  зоні  робіт різної категорії важкості рівні показників  мікроклімату  повинні  встановлюватись  з  урахуванням найбільш чисельної групи працівників.
 
 
Оптимальні і допустимі умови мікроклімату виробничого приміщення 
 
  Оптимальні  мікрокліматичні умови -  поєднання  параметрів мікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на людину забезпечують  зберігання нормального теплового стану організму без активізації механізмів терморегуляції.  Вони забезпечують відчуття теплового  комфорту  та  створюють  передумови  для високого рівня працездатності.
Оптимальні  умови  мікроклімату  встановлюються  для постійних робочих місць. Показники температури повітря в робочій зоні по висоті та  по  горизонталі,  а  також  протягом  робочої зміни не повинні виходити  за  межі  нормованих величин оптимальної температури для тієї чи іншої категорії робіт. 
Температура внутрішніх поверхонь робочої зони  (стіни, підлога, стеля), технологічного  обладнання  (екрани  і  т.  ін.), зовнішніх  поверхонь  технологічного  устаткування,   огороджуючи конструкцій не повинна виходити більш ніж  на  2  град.C  за  межі оптимальних величин температури повітря для даної категорії робіт. 
При виконанні робіт операторського типу,  пов'язаних з нервово-емоційним  напруженням  в  кабінетах,  пультах  і   постах керування технологічними процесами, в залах обчислювальної техніки та  інших  приміщеннях  повинні  дотримуватися  оптимальні   умови мікроклімату (температура повітря 22-24 град.C, відносна вологість 60-40%, швидкість руху повітря не більш 0,1 м/сек.).
            Допустимі  мікрокліматичні  умови  -  поєднання параметрів мікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на людину можуть  викликати  зміни  теплового  стану  організму,  що  швидко минають і нормалізуються та супроводжуються напруженням механізмів терморегуляції  в  межах  фізіологічної  адаптації.  При  цьому не виникає  ушкоджень  або  порушень  стану  здоров'я,   але   можуть спостерігатися дискомфортні тепловідчуття,  погіршення самопочуття та зниження працездатності.
            Допустимі     величини    мікрокліматичних    умов встановлюються  у  випадках,  коли  на  робочих  місцях  не  можна забезпечити  оптимальні величини  мікроклімату  за  технологічними вимогами   виробництва,   технічною   недосяжністю  та  економічно обґрунтованою недоцільністю.
            Перепад температури повітря по висоті робочої зони при забезпеченні допустимих умов мікроклімату не повинен бути більше 3 град.C для всіх категорій робіт,  а по горизонталі робочої зони та протягом робочої зміни - виходити за  межі  допустимих  температур для даної категорії роботи.
Температура  внутрішніх  поверхонь  приміщень (стіни, підлога,   стеля),   а   також   температура  зовнішніх  поверхонь технологічного устаткування або його захисних обладнань (екранів і т. ін.) не повинна виходити за межі допустимих величин температури повітря для тієї чи іншої категорії робіт. 
Інтенсивність  теплового  опромінення  працюючих  від нагрітих    поверхонь  технологічного  устаткування,  освітлювальних приладів, інсоляція   від   засклених   огороджень   не    повинна перевищувати 35,0 Вт/м 2 - при опроміненні 50%  та більше поверхні тіла,  70 Вт/м 2 - при величині опромінюваної поверхні від  25  до 50%,  та 100 Вт/м 2 - при опроміненні не більше 25%  поверхні тіла працюючого.
            При  наявності  джерел  з  інтенсивністю 35,0 Вт/м 2 і більше температура   повітря  на  постійних  робочих  місцях  не  повинна перевищувати  верхніх  меж оптимальних значень для теплого періоду року,   на  непостійних  -  верхніх  меж  допустимих  значень  для постійних робочих місць.
            При   наявності   відкритих   джерел  випромінювання (нагрітий    метал,    скло,    відкрите   полум'я)   допускається інтенсивність  опромінення до 140,0 Вт/м 2. Величина опромінюваної площі  не  повинна  перевищувати 25 % поверхні тіла працюючого при обов'язковому    використанні   індивідуальних   засобів   захисту (спецодяг, окуляри, щитки).
     У виробничих приміщеннях, які розташовані в районах  з середньою максимальною температурою найбільш жаркого  місяця  вище 25 град. C згідно з  БНіП  "Будівельна  кліматологія"  допускаються відхилення  від величин показників мікроклімату для даної категорії робіт,  але не більше ніж на 3 град.C.  При цьому швидкість руху повітря повинна бути збільшена на 1,1 м/сек., а відносна  вологість  повітря  знижена  на  5  %  при  підвищенні температури   на  кожний  градус  вище  верхньої  межі  допустимих температур повітря. 
У  виробничих приміщеннях, в яких не можна встановити допустимі  величини  мікроклімату  через  технологічні  вимоги  до виробничого   процесу,   технічну   недосяжність   або  економічно обґрунтовану  недоцільність передбачаються заходи щодо захисту від можливого перегрівання та охолодження.
 
Заходи щодо зниження негативного впливу мікрокліматичних умов 

Зниження негативного впливу мікроклімату можна досягти за рахунок вжиття таких заходів:

¾   впровадження раціональних технологічних процесів (наприклад,

заміни гарячого способу обробки металу холодним);

¾   механізації та автоматизації виробничих процесів;

¾   дистанційного управління, що дозволяє вивести людину в більшості

випадках з несприятливих умов;

¾   захисту працівників різними видами екранів;

¾   раціональної теплової ізоляції устаткування;

¾   раціонального розміщення устаткування;

¾   ефективного планування і конструкторського рішення виробничих

приміщень (гарячі цеха розміщуються в одноповерхових приміщеннях);

¾   раціональної вентиляції та опалювання;

¾   раціоналізації режимів праці й відпочинку, перерви;

¾   спеціального питного режиму (забезпечення білково-вітамінними

напоями, хлібним квасом, підсоленою водою). Працівники гарячих цехів отримують газовану підсолену воду (з вмістом від 0,2 до 0,5 % хлористого натрію). Пиття такої води зменшує спрагу, потовиділення, сприяє зниженню температури тіла, покращує самопочуття і працездатність;

¾   застосування спецодягу.

Захист від інфрачервоного випромінювання забезпечують пристрої: огороджувальні, герметизуючі, теплоізолюючі, знаки безпеки, дистанційне управління.

Зниження інтенсивності теплового випромінювання досягається застосуванням різних екранів (водяних завісів, скла, сітки), теплоізоляційних матеріалів (азбесту, скловати), а також індивідуальними засобами; збільшенням відстані між джерелом випромінювання та робочим місцем.

Заходи захисту працівників від переохолодження у виробничих умовах передбачають: створення захисних споруд від вітру на відкритих майданчиках, застосування пристроїв місцевого опалення на постійних робочих місцях, установлення періодичних перерв у роботі, обладнання спеціальних приміщень для обігріву, використання спецодягу з достатнім тепловим опором. Надійним захистом від холодного повітря є також повітряна завіса


Висновки 
 

На підприємствах на самопочуття, стан здоров’я людини впливає мікроклімат виробничих приміщень - умови внутрішнього середовища цих приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих з оточенням шляхом конвекції, кондукції, теплового випромінювання та випаровування вологи.

Мікроклімат виробничих приміщень, в основному, впливає на тепловий стан організму людини та її теплообмін з навколишні середовищем. Він, як правило, відрізняється значною мінливістю, нерівномірністю по горизонталі та вертикалі, різноманітністю сполучень температури, вологості, рухомості повітря, інтенсивності випромінювання залежно від особливостей технології виробництва, кліматичних особливостей місцевості, конструкцій споруд, організації повітрообміну із зовнішнім середовищем.

Визначальним метеорологічним елементом є температура повітря, дія якої може посилюватися або послаблюватися іншими факторами. Посилення несприятливого впливу одного фактора дією інших факторів характеризується як їхня синергічна взаємодія. При антагоністичній взаємодії несприятливий вплив одного фактора послаблюється іншим, що діє в цей час.

Існують оптимальні і допустимі умови мікроклімату виробничого приміщення. Так оптимальні  мікрокліматичні умови -  поєднання  параметрів мікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на людину забезпечують  зберігання нормального теплового стану організму без активізації механізмів терморегуляції.   Допустимі  мікрокліматичні  умови  -  поєднання параметрів мікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на людину можуть  викликати  зміни  теплового  стану  організму,  що  швидко минають і нормалізуються та супроводжуються напруженням механізмів терморегуляції  в  межах  фізіологічної  адаптації.  


Список використаної літератури
 
  1. Закон України “Про охорону праці”. – К.,2002. –  46 с.
  1. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99: Постанова Міністерства охорони здоров’я від  N 42 від 01.12.99
  1. Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. О. Основи охорони праці: Підручник. 2-е вид. / За ред. М. П. Гандзюка. - К.: Каравела, 2004. - 408 с
  1. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник - Львів: УАД, 2006. –      336 с.
  1. Керб Л.П. Основи охорони праці: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 215с.
  1. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці:  Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 367 с.
  1. Ткачук К.Н., Халімовський М.О., Зацарний В.В. Основи охорони праці. Підручник. – Вид. 2-е, доповнене. – Київ: Основа, 2006 – 472 с.
            
 

База готовых работ: