logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Розробка заходів запобігання банкрутства підприємства - дипломна робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретико-методичні основи аналізу загрози банкрутства підприємства в умовах ринкових відносин. 6

1.1. Економічна сутність неплатоспроможності підприємства. 6

1.2. Види банкрутства та причини його утворення. 13

1.3. Методика прогнозування банкрутства. 19

Розділ 2. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ «Нова Пошта». 28

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 28

2.2. Оцінка фінансового стану підприємства. 33

2.3. Діагностика банкрутства підприємства. 44

Розділ 3. Заходи запобігання банкрутства ТОВ «Нова Пошта». 52

3.1. Система попередження банкрутсва на підприємстві ТОВ . 52

3.2. Розробка стратегії по вдосконалюванню керування фінансовим станом ТОВ «Нова пошта». 53

3.3. Оцінка економічного ефекту запропанованих заходів. 70

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. 73

Висновки. 84

Список використаних джерел. 87

Додатки. 93

 

Вступ

Актуальність теми. У процесі становлення ринкової економіки в Україні багато підприємств опинилися в кризовому стані. Причиною цього є вплив нестабільного навколишнього середовища та неадекватні дії самих суб’єктів господарювання, що, зрештою, і приводить до банкрутства.

Макроекономічна нестабільність та відсутність досвіду роботи обумовили виникнення і поглиблення кризових явищ на багатьох вітчизняних підприємствах. Саме тому гостро постала проблема банкрутства суб’єктів господарювання, а також виникла необхідність його регулювання на державному рівні. Під банкрутством підприємства розуміють неможливість виконання ним своїх фінансових зобов’язань. З позицій фінансового менеджменту банкрутство характеризує реалізацію катастрофічних ризиків підприємства в процесі його фінансової діяльності, унаслідок якої воно не в змозі задовольнити у встановлений термін пред'явлені з боку кредиторів вимоги і виконати зобов'язання перед бюджетом.

Питанню діагностики банкрутства підприємств в економічній науці приділяється значна увага. Це зумовлене тим, що: банкрутство певного суб’єкта господарювання призводить до порушення макроекономічної рівноваги; від того, наскільки о б’єктивно проведено оцінку ступеня ймовірності банкрутства підприємства, залежить ціна ідприємства, його інвестиційна привабливість, що також відбивається на економічних інтересах держави. Слід звернути увагу на той факт, що банкрутство та ліквідація підприємств характеризуються не лише збитками власників, постачальників, кредиторів, а й збільшенням кількості безробітних, падінням рівня життя населення, зменшенням податкових надходжень до бюджету.

За таких обставин існує велика імовірність виникнення макроекономічної нестабільності. Серед підприємств, справи про банкрутство яких перебувають на розгляді, значний відсоток становлять такі, вартість активів яких набагато вища за кредиторську заборгованість. А це означає, що за умови проведення санації чи реструктуризації ці підприємства можуть розрахуватися з боргами і продовжити діяльність. Проблема банкрутства є актуальною для підприємств України незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності.

Ця проблема має загальнодержавне та соціальне значення, оскільки життєвий рівень громадян України, соціальний мир та злагода у суспільстві визначаються стійким фінансовим станом підприємств, тоді як банкрутство суб’єктів господарювання зумовлює безробіття, низький рівень життя та соціальну напругу у суспільстві, конфлікти між роботодавцями та найманою робочою силою. Таким чином, аналіз діагностики банкрутства та його запобігання, підтримка платоспроможності підприємства є актуальними в країнах з ринковими відносинами.

Проблеми неплатоспроможності піднімалися багатьма науковцями, переважно юридичних наук: І.П. Бакланової, П.Д. Баренбойма, Є.А. Васильєва, Н. Весеневої, А.Ю. Вікуліна, В.В. Вітрянського, Н.Г. Лившиць, Є.Є. Єнькової, М.Г. Масевич, О.А. Нікітіної, Ю.П. Орловського, Є.А. Павлодського, В.В. Степанова, М.В. Телюкіної, Г.А. Тосуняна, Г.А. Федотової. Теоретичні та практичні аспекти інституту банкрутства знайшли відображення у наукових працях Е. Альтмана, І.А. Бланка, А.П. Градова, В.В. Ковальова, Л.О. Лігоненко, Г.В. Савицької, Л.С. Ситника, О.О. Терещенка, М.І. Тітова, З.Є. Шершньової та інших вітчизняних і загрн.іжних вчених-економістів. Незважаючи на досить широкий спектр наукових розробок у даній сфері, на сучасному етапі не всі аспекти цієї багатогранної і складної проблеми з’ясовано та обґрунтовано.

Мета і завдання дослідження. Основна мета дипломної роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці методичних підходів і практичних рекомендацій щодо дослідження ймовірності банкруства підприємства та розробки заходів запобігання банкрутства.

Відповідно до мети дослідження були поставлені такі завдання методичного та прикладного характеру:

-       визначити економічну сутність неплатоспроможності підприємства;

-       проаналізувати види банкрутства та причини його утворення;

-       дослідить методики прогнозування банкруства;

-       провести аналіз інансового стану підприємства та діагностику ймовірності його банкруства;

-       розробити заходи щодо покращення фінансового стану та зменшення ймовірності банкруства підприємства.

Об’єктом дослідження виступає фінансово господарська діяльність ТОВ «Нова Пошта».

Предметом дослідження є методологічні та практичні аспекти аналізу ймовірності банкруства підприємства.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої в роботі мети було використано сукупність наукових методів, що застосовуються у пізнанні соціально-економічних процесів і явищ, а саме: методи наукового узагальнення, порівняння, системності і комплексності; економіко-математичні методи; методи економіко-статистичного моделювання, дедукції і індукції. Дослідження також базується і на використанні наукових методів функціонального аналізу, абстрактного узагальнення й теоретичного синтезу.

Інформаційною базою роботи є теоретичні та науково-практичні дослідження вітчизняних і загрн.іжних науковців, законодавчі та нормативно-правові акти України щодо оцінки ймовірності банкурства підприємств, офіційні статистичні матеріали, та фінансова звітність підприємства.

 

Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат, Выполнение контрольных работ, Написание дипломных работ недорого, Написание контрольных работ , Написание курсовых работ, написание курсовой работы,  написание дипломных работ на заказ, Заказать дипломную работу по экономике, написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, заказать отчет по практике недорого, решение задач по математике, решение задач по экономике, заказать бизнес-план, написание контрольных по праву, выполнение курсовых работ, Заказать курсовую работу по экономике,  заказать базу данных, заказать написание программы, Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат

 

 

База готовых работ: