logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

дослідження математичного апарату аналізу і прогнозування нечислових даних маркетингових досліджень на основі комбінування інтуїтивного і аналітичного підходів в завданнях обґрунтування маркетингових рішень на прикладі підприємства - дипломна робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ................................................................................................................ 3

Розділ 1. Загальні підходи до економетричного моделювання.................... 6

1.1. Економетричні методи і моделі........................................................... 6

1.1.1 Задачі економетричного дослідження............................................ 6

1.1.2. Роль і місце економетричних моделей  у математичному моделюванні........................................................................................... 15

1.1.3. Формування сукупності спостережень........................................ 19

1.1.4. Поняття однорідності спостережень........................................... 21

1.1.5. Точність вихідних даних.............................................................. 22

1.1.6. Вибір змінних і структура зв’язків.............................................. 23

1.1.4. Узагальнений алгоритм економіко-математичного (економетричного) моделювання.......................................................... 24

1.2. Особливості економетричних моделей для досліджень у маркетингу.................................................................................................................... 25

Розділ 2. Економіко-статистичні моделі і економетричні методи аналізу даних.............................................................................................................. 42

2.1. Багатомірний регресійний аналіз........................................................ 42

2.2. Економетричний аналіз часових рядів............................................... 53

2.3. Економетричні методи проведення експертних досліджень і аналіз оцінок експертів............................................................................................ 62

Розділ 3. Застосування економетричних методів при розробці маркетингової стратегії підприємства.......................................................... 70

3.1. Загальна характеристика підприємства.............................................. 70

3.2. Побудова прогнозних моделей обсягу продажів підприємства....... 80

3.3. Висновки ............................................................................................ 89

Висновки........................................................................................................ 90

Список використаної літератури.................................................................. 92

Вступ

З появою і зміцненням маркетингу як основи ринкової діяльності, процес вивчення ринку вписується в його рамки і стає його невід'ємною складовою частиною. Учнем корисно знать, що більшість фахівців з управління маркетинговими процесами, маркетинг-менеджерів, які одночасно є маркетологами, тобто фахівцями після маркетингового дослідженню. Маркетингове дослідження, залишаючись невід'ємною частиною маркетингу, в той же час входить в ширшу галузь науки - інформатику, вбирає її принципи і цілі, є складовим елементом у складі єдиного інформаційного поля. При цьому відбувається збагачення маркетингового дослідження ідеологією і методологією маркетингу. Сучасне маркетингове дослідження вимагає умілого використання сучасної комп'ютерної технології, організації інформаційно-аналітичного забезпечення і супроводу [25, c. 7].

Маркетингове дослідження - діяльність, спрямована на задоволення інформаційно-аналітичних потреб ринку і його структур [25, c. 7].

Дослідження ринку і ринкових процесів - необхідна умова функціонування маркетингу і економіки в цілому. Прозорість ринку, передбачуваність його розвитку - непорушна умова маркетингової теорії і практики.

Результати маркетингових досліджень, маючи у своїй основі стратегічну спрямованість, допомагають керівникові орієнтуватися в складних ситуаціях сучасного бізнесу. В той же час природна межа, існуюча між сьогоденням і майбутнім, є тим бар'єром, який заважає йому передбачати умови реалізації прийнятого рішення. Бажання хоч щось побачити за цим бар'єром призводить до необхідності розробки прогнозних рішень на основі результатів маркетингових досліджень.

Недооцінка керівником важливості прогнозних рішень в подоланні цього бар'єру свідчить про його нездатність розглянути основні орієнтири майбутнього, що, у свою чергу, призводить до так званого "шоку майбутнього". Тому роль прогнозування і масштаби його практичного застосування в сучасній економіці істотно виросли, що стимулює розвиток методів прогнозування. У маркетингових же рішеннях особливе місце займає проблема пророцтва сприятливих і несприятливих подій, переваг, ризиків, тобто ситуацій, опис яких вимагає введення якісних змінних.

І якщо арсенал математичних методів прогнозування числових даних вже досить багатий, то на шляху пророцтва очікуваних значень якісних змінних робляться тільки перші кроки. Усе це призводить до того, що вітчизняні маркетологи відчувають гостру нестачу в адекватному математичному забезпеченні своєї аналітичної діяльності, керівники - в коректному формалізованому обґрунтуванні прогнозних рішень, що приймаються [23, c. 56].

В зв'язку з цим справжнє дипломне  дослідження представляється дуже актуальним.

Метою дипломної роботи є дослідження математичного апарату аналізу і прогнозування нечислових даних маркетингових досліджень на основі комбінування інтуїтивного і аналітичного підходів в завданнях обґрунтування маркетингових рішень.

Мета дослідження зумовила необхідність рішення наступних основних завдань :

  • аналіз вітчизняних і зарубіжних підходів до проведення маркетингових досліджень і обробки їх результатів;
  • систематизація сучасних методів аналізу і прогнозування результатів маркетингових досліджень;
  • вивчення способів виміру і представлення маркетингової інформації;
  • дослідження моделей прогнозування експертних суджень і переваг масових споживачів;
  • дослідження прикладних можливостей моделей бінарного вибору для вирішення завдань маркетингу;
  • застосування методів моделювання в реальних маркетингових дослідженнях.

Об'єктом дослідження є результати вітчизняних маркетингових досліджень, що проводяться останнім часом на рівні окремого підприємства.

Предмет дослідження - математичний апарат обробки і прогнозування цих маркетингових досліджень, виміряних в номінальних і рангових шкалах.

Теоретичною і методологічною основою дослідження є сучасні досягнення економічної і математичної науки (праці вітчизняних і зарубіжних учених з питань методології проведення маркетингових досліджень, економіко-математичного моделювання, прогнозування соціально-економічних процесів, експертного оцінювання, а також застосування принципів адаптації в економічній сфері).

База готовых работ: