logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Аналіз фінансових результатів - курсова робота

ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.. 6

1.1. Фінансовий результат як облікова та економічна категорія. 6

1.2. Методичні підходи до аналізу фінансових результатів підприємства. 14

1.3. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури  20

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ТзОВ «................». 27

2.1.  Загальні відомості про підприємство. 27

2.2. Облік фінансових результатів операційної діяльності ТзОВ «...........». 36

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТзОВ «.............»  41

3.1. Аналіз основних фінансових показників діяльності підприємства. 41

3.2. Оцінка ефективності фінансового планування. 48

3.3. Планування та прогнозування доходів, витрат та фінансових результатів. 51

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ.. 56

ВИСНОВКИ.. 62

Список використаних джерел.. 65

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..68

 

ВСТУП

За умови встановлення і розвитку ринкових відносин великого значення набуває якісний аналіз фінансових результатів діяльності підприємств. Вчасний та об'єктивний аналіз фінансових результатів сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємств, його інвестиційній привабливості та діловій активності, найбільш раціональному та ефективному використанню матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, усуненню зайвих, економічно невиправданих витрат. Достовірна інформація про отримані результати фінансового аналізу необхідна для прийняття ефективних управлінських рішень, що в свою чергу призведе до досягнення значної економічної ефективності виробництва та рентабельності продукції. Правильно обраний підхід до аналізу фінансових результатів потрібен для їх планування й прогнозування в майбутньому періоді.

Разом з тим величина фінансового результату визначає можливість подальшого розвитку та створює запаси фінансової стійкості, яка дає змогу підприємству оперативно реагувати на зміни у ринковій кон'юнктурі, саме тому актуальним є відпрацьовування методичних питань аналізу фінансових результатів.

Будь-яка економічна категорія має велику кількість визначень. Це пояснюється існуванням різних наукових шкіл та напрямків, які мають власні точки зору. Чітке визначення сутності та змісту понять є запорукою запобігання помилок при прийнятті важливих управлінських рішень.

Особливо це стосується такої складної категорії, як фінансовий результат. Виходячи з цього, дослідження теоретичної бази категорії фінансових результатів є досить актуальним.

Сутність категорії фінансових результатів хвилює без винятку вчених усього світу. Питання про економічну природу фінансових результатів розглядали І. Бланк, С. Нікітін, В. Палій, Я. Соколов, Е.С. Хендріксен і М.Ф. Ван Бреда, М. Чумаченко та інші. Ці вчені акцентують увагу на дослідженні сутності фінансових результатів з точки зору різних наукових шкіл. Л. Бернстайн, В. Гавриленко, А. Грачов, В. Ковальов, Л. Лахтіонова, Е.Райс та інші приділяють більшу увагу аналізу фінансових результатів у взаємозв’язку з активами та капіталом.

Систематизація поглядів учених-економістів на визначення сутності фінансових результатів дозволить чітко визначити їх місце та роль в економіці, а також основні напрямки подальших досліджень.

У зв’язку з цим метою цієї роботи є дослідження сутності фінансових результатів як економічної категорії та об’єкта бухгалтерського обліку для усунення помилок в їх практичному використанні.

Метою курсового проекту є обґрунтування теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення організаційно-методичних засад аналізу фінансових результатів діяльності підприємств в умовах сучасних економічних відносин.

- Розглянути фінансовий результат як облікова та економічна категорія    - Проаналізувати методичні підходи до аналізу фінансових результатів підприємства

- Провести економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури

- Оцінити облік фінансових результатів операційної діяльності ТзОВ «............

- Провести аналіз основних фінансових показників діяльності підприємства      

- Здійснити оцінку ефективності фінансового планування

- Удосконалити планування та прогнозування доходів, витрат та фінансових результатів

Об’єктом дослідження є система економічного аналізу фінансових результатів діяльності підприємств на прикладі ТзОВ «............».

Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методичних, організаційних і практичних засад проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємств.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. Для уточнення та поглиблення економіко-правової сутності зобов’язань використано методи теоретичного узагальнення, групування і порівняння. Використання історичного, логічного методів дозволило дослідити еволюцію і розкрити теоретичні засади сутності фінансових результатів діяльності підприємств. На основі системного підходу виявлено місце аналізу фінансових результатів діяльності підприємств в системі інформаційного забезпечення керівництва при прийнятті управлінських рішень.

За допомогою абстрактно-логічного методу та моделювання визначено послідовність етапів організації та методики проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємств. Методи спостереження та співставлення, індукції й дедукції, причинно-наслідкового зв’язку використовувалися для визначення стану здійснення аналізу фінансових результатів діяльності на досліджуваному підприємстві.

Інформаційною базою курсового проекту є наукові джерела (монографічні праці, наукові статті, доповіді вітчизняних і зарубіжних вчених з питань дослідження; матеріали науково-практичних конференцій і семінарів); офіційні документи (нормативні документи України та інших країн світу, офіційні матеріали органів законодавчої та виконавчої влади); статистичні джерела (фінансова, податкова, управлінська й статистична звітність суб’єкта господарювання); Інтернет-ресурси.

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов,  написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок, написание курсовых по экономике, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные по психологии, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ , дипломная по экономике, курсовая по бухучету, дипломная по психологии, курсовая по праву, дипломная по праву, дипломная по экономике, написание курсовых по праву, написание рефератов по праву, написание контрольных работ по праву, решение задач по бухучету, заказать курсовые по праву, заказать дипломные по праву, заказать реферат по праву, решение примеров по праву, решение задач по праву,  заказать курсовую по психологии, заказать дипломную по психологии, заказать реферат по психологии, заказать контрольную по психологии, заказать дипломную по бухучету, заказать курсовую работу по психологии

 

 

База готовых работ: