logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Управління ефективністю виробничої діяльності підприємства - дипломна робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 8

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА ЗА СУЧАСНИХ УМОВ.. 12

1.1 Теорія ефективності діяльності підприємств. 12

1.2 Критерії та показники ефективності діяльності підприємств. 17

1.3 Класифікація факторів підвищення ефективності виробництва. 32

1.4 Системний  підхід до управління  ефективністю діяльності

організації 40

1.5 Концептуальні засади управління ефективністю виробничої

діяльності підприємства. 47

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ стану Управління ефективністю виробничої

діяльності підприємства.. 54

2.1 Прибуток  та рентабельність  як показники ефективності

виробництва. 54

2.2 Оцінка динаміки розвитку господарської діяльності підприємств

вугільної промисловості 64

2.3 Економічне обґрунтування ефективного використання виробничої

потужності підприємства. 67

2.4  Сучасний стан ефективності діяльності підприємств вугільної

промисловості України. 76

РОЗДІЛ 3 ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИРОБНИЧОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.. 81

3.1 Аналіз виробничої діяльності  підприємства як частини компанії

ДТЕК групи СКМ.. 81

3.2 Рекомендована методика оцінки ефективності виробничої діяльності

ПАО . 93

3.3 Проведення оцінки управління ефективністю виробничої діяльності

підприємства. 110

ВИСНОВКИ.. 123

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ. 127

 

 

ВСТУП

Питання результативності і ефективності підприємства в ринкових умовах господарювання займає центральне місце в конкурентній боротьбі за споживача, який обирає більш якісні, надійні, сучасні, технологічні товари чи послуги за адекватною ціною, чим створює можливість стабільного існування підприємства. З одного боку, результативне і ефективне підприємство спроможне задовольнити попит на товари і послуги, з іншого боку, тільки в разі задоволення достатнього для підприємства рівня попиту на товари і послуги, воно отримує можливість забезпечити ефективність і результативність виробництва. Чітке розуміння економічної природи і механізмів утворення результативності і ефективності виробничого процесу є інструментом забезпечення успішної діяльності підприємства, що робить актуальним уточнення економічної природи цих понять.

Питання визначення результативності і ефективності діяльності підприємства досить широко розглядається в працях багатьох вчених: Друкера П.; Мескона М.Х.; Альберта М.; Хедоурі Ф.; Косянчук Т.Ф.; Галкіної Ю.Г.; Габора С.С.; Дарміць Р.З.; Кузьміна О.Є.; Мочерного С.В. та інших. Однак, всі дискусії зводяться до того, щоб визначити сутність та вид результативності і економічної ефективності в залежності від того, які характеристики обрано ключовими. Різні дефініції та суперечливі тлумачення цих економічних категорій поки ще не мають остаточного вигляду, потребують уточнення і розгляду на прикладах гіпотетичної діяльності підприємств.

Залишається не остаточно визначеним факт ідентичності чи не ідентичності понять ефективності і результативності, немає єдиних критеріїв оцінки забезпечення результативності і ефективності що будуть об’єднувати локальний рівень і рівень всього підприємства, не розрізняються поняття результативності і ефективності з точки зору внутрішнього і зовнішнього середовища.

Практичний досвід свідчить, що раніше приватизовані шахти можуть працювати прибутково без державних дотацій, середня собівартість їх продукції майже у два рази нижче, ніж на державних підприємствах, а продуктивність праці істотно вище, що уможливлює значне зниження собівартості видобутку вугілля після приватизації. У зв'язку із цим основним кроком на шляху підвищення ефективності діяльності вугледобувних підприємств є створення умов для залучення значних інвестицій, що може бути здійснено на основі застосування механізмів приватно-державного партнерства.

Проблемам вугільної галузі присвятили свої роботи багато відомих учених-економістів, таких як О. Алимов, О. Амоша, Ф. Євдокимов,  Л. Стариченко, В. Нейєнбург, А. Акмаєв, І. Петенко, О. Вагонова, Д. Грейм, П. Друкер, С. Дінг та ін. У їх дослідженнях відзначається, що стратегічна мета розвитку вугільної промисловості полягає у зниженні собівартості видобутку вугілля та досягненні економічно обґрунтованих обсягів виробництва вугільної продукції, необхідних для енергетичної безпеки держави.

Але серед сучасної наукової літератури небагато публікацій, у яких сформовано концептуальні моделі оцінки та прогнозування практичної реалізації різних форм і методів реформування вугільної галузі. Підсумком таких досліджень часто є лише подання до окремих реформ, які розглядаються поза контекстом економічної і політичної ситуації в державі. Так, рішення, яке виглядає абсолютно логічним і передбачуваним в одному інституціональному середовищі, може виявитися незрозумілим або невірним в іншому, особливо якщо розглядати його поза межами інтеграції інтересів бізнесу і державних органів управління.

Ситуація, що склалася на підприємствах вугільної галузі України, обумовлює необхідність формування економічних стимулів підтримки виробничих потужностей шахт, а також прийняття конкретних кроків відносно адаптації шахт до сучасних ринкових умов. Недостатня теоретична розробленість цієї проблеми та її суттєва значущість для підвищення ефективності роботи галузі визначили вибір теми дипломної роботи, її мету і завдання.

Мета роботи - провести огляд стратегій управління ефективністю виробничої діяльності підприємства, розглянути тенденції розвитку вертикально-інтегрованої енергетичної компанії України.

Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію таких основних завдань:

- розглянути критерії та показники ефективності діяльності підприємств;

- дослідити класифікацію факторів підвищення ефективності виробництва;

- обґрунтувати теоретичні основи системного підходу до управління ефективністю діяльності організації;

- здійснити оцінку прибутку та рентабельності як показників ефективності виробництва;

- розглянути особливості сучасного стану ефективності діяльності підприємств вугільної промисловості України  ;

- провести оцінку динаміки розвитку господарської діяльності підприємств вугільної промисловості;

- визначити методику оцінки ефективності виробничої діяльності ПАО «

- здійснити аналіз виробничої діяльності  ПАО «;

- провсти оцінку управління ефективністю виробничої діяльності підприємства.

Об’єктом дослідження є управління ефективністю виробничої діяльності ПАО «».

Предметом дослідження є механізми управління ефективністю виробничої діяльності.

Методи дослідження. Методологічною основою роботи слугують фундаментальні принципи і комплекс загальнонаукових інструментів діалектичного методу пізнання: системний підхід; наукова абстракція; аналіз і синтез, дедукція й індукція та ін., а також система законів і категорій сучасної економічної науки.

Інформаційну базу дослідження становлять: закони і нормативні акти України, офіційні статистичні показники Державної служби статистики України та інших відомств; дані міжнародних статистичних і фінансових організацій, наукові публікації та офіційні документи, офіційна статистична звітність компанії ДТЕК та, зокрема, ПАО «.

 

 

 

Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат, Выполнение контрольных работ, Написание дипломных работ недорого, Написание контрольных работ , Написание курсовых работ, написание курсовой работы,  написание дипломных работ на заказ, Заказать дипломную работу по экономике, написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, заказать отчет по практике недорого, решение задач по математике, решение задач по экономике, заказать бизнес-план, написание контрольных по праву, выполнение курсовых работ, Заказать курсовую работу по экономике,  заказать базу данных, заказать написание программы, Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат

База готовых работ: