logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Фінанси підприємств - контрольна робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

1. Теоретичні питання................................................................. 3

1.1. Сутність і принципи банківського кредитування......... 3

1.2. Формування і розподіл прибутку від операційної діяльності і   чистого прибутку. 8

2. Практичне завдання.............................................................. 16

Використана література............................................................. 21

1. Теоретичні питання

1.1. Сутність і принципи банківського кредитування

Для термінології банківського права поняття кредиту є одним із ключових, системних понять банківського права. Категорійне значення цього поняття обумовлюється факторами як суспільноправовими, так і мовно-термінологічними. По-перше, банківський кредит і кредитування мають особливе значення для нормального економічного розвитку держави як самостійного і суверенного суб'єкта міжнародного права. Поняття «кредит» є засобом вираження об'єкта правового регулювання, який визначає юридичний зміст конкретних  правових норм. По-друге, понят тя кредиту здійснює системоутворюючий вплив на банківське право, що полягає в утворенні на підставі цієї категорії низки інших правових понять, які широко застосовуються в нормативно-правовому регулюванні кредитно-банківської сфери.

Основоположне законодавче визначення банківського кредиту міститься в Законі України «Про банки та банківську діяльність». Стаття 2 цього Закону визначає банківський кредит як «будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми».

Серед підзаконних актів, що дають визначення банківського кредиту, основним є чинне Положення «Про кредитування», затверджене Постановою НБУ № 246 від 28.09.95 p., яке, у свою чергу, визначає банківський кредит як «позичковий капітал банку в грошовій формі, що передається в тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання».Проведений нами аналіз економіко-правової літератури та законодавства дає змогу виділити комплекс істотних ознак банківського кредиту.

1. Банківський кредит - це основна форма кредиту, за яким кошти готівкою чи в безготівковій формі надаються банками в тимчасове користування.

2. Банківський кредит є різновидом позики, що надається банком як специфічним суб'єктом. Банком визнається юридична особа, що зареєстрована в Національному банку та отримала ліцензію Національного банку на здійснення певних видів кредитних операцій. В Україні, за дворівневої банківської системи, банківський кредит може бути кредитом центрального банку або кредитом комерційного банку.8. Залежно від позичальників та мети використання кредити бувають виробничими, споживчими, інвестиційними, кредитами на операції з цінними паперами, міжбанківськими, імпортними та експортними.

9. За характером цільового призначення (на поточні або капітальні витрати) кредити поділяють на кредити в оборотні фонди і фонди обігу,а також кредити в основні фонди.Таким чином, термін банківський кредит позначає комплексне економіко-правове поняття, зміст і внутрішня структура якого визначається певним набором характерних ознак, їх ієрархією, обумовленою логіко-поняттєвими зв'язками між термінами (насамперед родо-видовими) як усередині терміносистеми банківського права, так і в суміжних її ділянках.Чистий прибуток — це сума прибутку підприємства після сплати податку на прибуток; її обчислюють як алгебраїчну суму прибутку від звичайної діяльності, надзвичайного прибутку та податку з надзвичайного прибутку (рис. 1)[3, c.170].

 

 

 

Внутрішні фактори поділяються на виробничі і поза виробничі. Виробничі фактори характеризують наявність і використання засобів і предметів праці, трудових і фінансових ресурсів і в свою чергу поділяються на екстенсивні та інтенсивні. Екстенсивні фактори впливають на процес одержання прибутку через кількісні зміни: обсягу засобів і предметів праці, фінансових ресурсів, часу роботи обладнання, чисельності персоналу, фонду робочого часу тощо. Інтенсивні фактори впливають на процес отримання прибутку через "якісні" зміни: підвищення продуктивності обладнання і його якості, застосування прогресивних видів матеріалів і удосконалення технології їх обробки, прискорення обертання оборотних засобів, підвищення кваліфікації і продуктивності праці персоналу, зниження матеріаломісткості продукції, удосконалення організації праці і більш ефективне використання фінансових ресурсів тощо.

 

 

2. Практичне завдання

Постановка завдання: По даним підприємства за два останні роки  визначити суму  обов’язкових  відрахувань до державного пенсійного фонду. Визначити  і проаналізувати їх долю в складі собівартості і валових витрат.

Відповідь:

Для визначення суму  обов’язкових  відрахувань до державного пенсійного фонду було обрано підприємство  Відкрите акціонерне товариство "Фірма "Ангела".

ВАТ "Фiрма "Ангела" було засновано згiдно затвердженого плану приватизацiя за наказом регiонального вiддiлення ФДМУ м. Миколаєва №7 вiд 29.07.1993 шляхом реорганiзацiї орендного пiдприємства "Миколаївська швейно-галантерейна фабрика". Основними видами лiяльностi Товариства є : -виробництво швейних виробiв; -оптова та роздрiбна торгiвля товарами власного виробництва. ВАТ "Фiрма "Ангела" займається виробництвом швейно-галантерейних виробiв. Крiм того, пiдприємство здає в оренду виробничi потужностi.   Основнi засоби емiтента знаходяться за мiсцезнаходженням ВАТ Фiрма "Ангела" за адресою м.Миколаїв вул. Спаська,72А. Основнi засоби здаються в оренду ДП АТ Фiрма "Ангела" Основнi засоби використовуються 100% , без будь-яких обмежень. Екологiчна ситуацiя не позначається на використаннi основних засобiв. На дiяльнiсть фiрми значною мiрою впливають такi фактори, як нестабiльнiсть податкового законодавства України, високий рiвень податкiв та постiйне пiдвищення цiн на енергоносiї та паливо. В зв'язку з тим, що основним постачальнком сировини є Латвiя, значний вплив на фiнансовий стан пiдприємства............

 

 

Для аналізу суму  обов’язкових  відрахувань до державного пенсійного фонду використаємо звіт про фінансови результати.

Таблиця 2

Звіт про фінансові результати за  2010 рік ВАТ "Фiрма "Ангела"

І. Фінансові результати

 

 

 

Наочно динаміка та частка обов'язковихвідрахувань до державного пенсійного фонду на підприємстві ВАТ "Фiрма "Ангела" зображена на рис.4. та рис.5.

 

 

Використана література

  1. Агарков M. M. Основы банковского права: курс лекций.Учение о ценных бумагах: научное исследование.- M.,2004.- 345 с.
  1. Банковское дело / Под ред. О. И. Лаврушина.- M., 2001.- 554 с.
  1. Біла О.Г. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О.Г.Біла - Львів: Магнолія-2006. – 2008.  –383с.
  1. Благун І.Г. Фінанси: навч. посіб. / І.Г.Благун, Р.С.Сорока, І.В.Єлейко  –Львів:  ”Магнолія-2006”, 2007. – 314с.
  1. Гриньова В.М.  Фінанси підприємств:  навч.  посіб./  В.М.Гриньова,  В.О.Коюда      –К.: Знання, 2006. –423с.
  1. Иванов В.М. Деньги и кредит. Курс лекций. – К.: МАУП, 2001. – 232 с.
  1. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія та практика: Навч.посібник.- К., 2002.- 215 с.
  1. Леоненко П.М. Теорія фінансів: навч. посіб. / П.М.Леоненко, П.І.Юхименко, А.А.Ільєнко; За заг. ред. О.О.Василика. –К.: Центр навчальної літератури, 2005. –480с.
  1. Партин Г.О. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Г.О. Партин, А.Г.Загородній –К.: Знання, 2006. – 379с.

10.Финансовое право: Учебник / Отв. ред. H. И. Химичева.-M., 2006.- 445 с.

11.Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. C. Шемшученко (голова редкол.) та ін.- K.: Українська енциклопедія,2001.- T. 3.- C. 387.

 

 


База готовых работ: