logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Фінансова політика держави та засоби її реалізації - дипломна робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

 ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

1.1 Сутність, зміст і значення фінансової політики держави для забезпечення соціально-економічного розвитку країни. 6

1.2 Місце внутрішньої та зовнішньої фінансової політики в системі економічної політики держави  15

1.3 Характеристика складових елементів внутрішньої та зовнішньої фінансової політики держави  22

РОЗДІЛ ІІ СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

2.1 Бюджетно-податкова політика в Україні та її вплив на забезпечення соціально-економічного розвитку країни. 29

2.2 Еволюція боргової політики України. 43

2.3 Стан грошово-кредитної  сфери та проблеми валютно-грошової стабільності 60

РОЗДІЛ ІІІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

3.1 Зміцнення фінансового потенціалу України. 73

3.2 Підвищення ефективності податково-бюджетної та грошово-кредитної політики  82

3.3 Посилення фінансової безпеки держави та проблеми її забезпечення в Україні 100

РОЗДІЛ IV ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

4.1 Державне управління з питань охорони праці в галузі 108

4.2 Державне управління у системі цивільного захисту. 116

ВИСНОВКИ.. 126

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 136

ДОДАТКИ.. 141

 

ВСТУП

У сучасних умовах розвитку світового господарства економічна роль держави залежить не від ступеня втручання в ринковий механізм, а від участі в забезпеченні внутрішніх і зовнішніх умов ефективного функціонування національної економіки. При цьому значний вплив на неї здійснює стрімке зростання фінансових ринків і глобалізація світової економіки, інтернаціоналізація, транснаціоналізація виробництва і капіталу, інтеграція та інтернаціоналізація господарського життя країни. Стан національної та світової економіки безпосередньо позначається на показниках соціально- економічного розвитку країни, рівні добробуту громадян, що є стратегічними цілями фінансової політики держави. Між тим, стійке погіршення макроекономічних показників, брак фінансових ресурсів на всіх рівнях фінансової системи країни останнім часом свідчать про недосконалу систему заходів органів державної влади в сфері управління фінансовими відносинами. У зв’язку з цим державна фінансова політика потребує підвищення ефективності та адаптації до фінансово-економічних умов розвитку економіки, що і обумовило актуальність теми дослідження.

Метою дослідження є вивчення та обґрунтування розвитку фінансової політики держави та механізму взаємодії її головних складових у забезпеченні соціально-економічного розвитку і фінансової безпеки держави.

Для досягнення поставленої мети передбачалося вирішити наступні завдання:

-        дослідити сутність, зміст і значення фінансово-економічної політики для забезпечення соціально-економічного розвитку країни;

-        визначити місце внутрішньої та зовнішньої фінансової політики в системі економічної політики держави;

-        охарактеризувати складові елементи фінансової політики;

-        проаналізувати стан та еволюцію бюджетно-податкової, грошово-

кредитної та боргової політики;

-        визначити фінансовий потенціал України та напрямки його нарощування;

-        запропонувати напрямки підвищення ефективності фіскальної та монетарної політики;

-        обґрунтувати рівень фінансової безпеки держави та проблеми її забезпечення.

Об’єктом дослідження виступила державна фінансова політика за період 1992-2012 рр.

Предметом дослідження є механізм реалізації фінансової політики держави у забезпеченні соціально-економічного розвитку країни.

В цих умовах такі базові завдання фінансової політики як забезпечення збалансованості і стійкості фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, створення сприятливого інвестиційного клімату набувають особливого значення. Вони визначаються комплексом заходів державних органів управління на території країни та за її межами, а, отже, є підставою для поділу фінансової політики на внутрішню та зовнішню.

Питання сутності, типів та напрямків фінансової політики, а також впливу її на забезпечення реалізації державою своїх внутрішніх та зовнішніх функцій знайшли своє відображення в роботах зарубіжних та вітчизняних вчених економістів та політологів. Так, наприклад, питанням фінансової політики значної уваги приділяється в роботах М.І. Боголєпова, М.Х. Бунге,

В.І. Гер’є, В. Зомбарта, А.О. Ісаєва, І.І. Кауфмана, І.Х. Озєрова, Л.З. Слонимського, І.І. Янжула, А. І. Буковецького, М.М. Сперанского, М.І. Тургеєнієва, С.Ю. Вітте, Б.М. Сабанті, А.Ю. Казака, Е.О. Вознесенского, М.В. Грідчіної, В.Б. Захожай, Л.Л. Осіпчук, О.В. Отрошко, О.І. Міняйло, Г.М. Азаренкової, І.І. Борисенко, М.Я. Азарова, Ф.О. Ярошенко, Т.І. Єфименко, A.M. Бабич, Л.Н. Павлової, Я.В. Белінської, І.Г. Благун, Р.С. Сороки, І.В. Єлейко, С.В. Большакова, С.А. Буковинського, Л.І. Василенко,

Л.В. Єрмошенко, М.М. Єрмошенко, О.Д. Василика, Б.А. Карпінського, О. П. Кириленко, С.В. Ковальчука, А.С. Колесова, В.П. Кудряшова, О. І. Лаврушина, Л.Л. Лазебника, Т.В. Любицької, І.О. Лютого, С.В. Льовочкіна, С.О. Мисака, В.І. Міщенко, В.М. Опаріна, В.І. Оспіщева, ОР. Pоманенко, П.І. Юхименко, В.М. Федосова, С.І. Юрія.

Проблемам формування та реалізації окремих напрямків фінансової політики у їх взаємозв’язку присвячені праці О.Д. Василика, Л.І. Василенко, ОР. Pоманенко, О.І. Ковтун, В.І. Оспіщева, С.О. Мисак, В.М. Федосова, В.М. Опаріна, С.В. Льовочкіна, P.A. Набієва, Г.О. Тактарова, С.І. Юрія, а також західних вчених С. Фішера, P. Дорнбуша, P. Шмалензі, К. P. Макконелла, С.Л. Брю, Е.Дж. Долана, К.Д. Кемпбелла, P.Дж. Кемпбелла.

При написанні даної роботи використовувалися наступні методи: монографічний, статистичний, розрахунково-аналітичний, балансовий, трендовий, факторний, економіко-математичного моделювання.

Інформаційною базою для проведення дослідження виступили підручники, посібники, монографії, науково-публіцистичні статті з питань формування та реалізації фінансової політики держави, електронні джерела, в т.ч. звітна інформація та статистичні дані з офіційних сайтів органів державної влади, в т.ч. Міністерства фінансів, Pахункової палати, Комітету Верховної ради України з питань бюджету, Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Національного банку України, дані Статистичних щорічників за 1992-2011 рр., статистичні дані міжнародних фінансово- кредитних установ і організацій, в т. ч. Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Depository Trust & Clearing Corporation, Astrum Investment Management, Internatiomal Swaps and Derivatives Association, Credit Suisse.

Дипломна  робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновку та списку використаних джерел з 54 найменувань, з них джерел монографічної літератури 12, періодичної 7, довідкової 3, 17 додатків, 12 таблиць, 27 рисунків. Матеріали роботи викладено на 154 сторінках, у тому числі основний текст займає 135 сторінок.

 

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок

База готовых работ: