logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Механізм формування фінансових ресурсів суб’єктів господарювання в Україні - курсова робота

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………….….3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ………….5

1.1. Сутність   та  поняття фінансових  ресурсів підприємств………………….…...5

1.2.  Сучасний  механізм  реалізації  фінансового  менеджменту  на підприємстві.8  

1.3. Загальна фінансово-господарська характеристика під­приємства

ПП «Авенсіс»…………………………...……………………………………………..13 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ……………17

2.1. Аналіз джерел формування фінансових ресурсів……………………………...17

2.2. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів підприємства……..20

РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ …………………………………………………………………………….23

3.1. Застосування модель функціонування  механізму формування фінансових ресурсів суб’єктів господарювання в Україні …………………………………...…23

3.2.  Розробка фінансової стратегії підприємства…………………………………..27

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………...32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………...34

ДОДАТКИ…………………...………………………………………………………...37

ВСТУП

Актуальність. Важливою умовою досягнення загальної макроекономічної стабілізації та позитивної економічної динаміки в країні є формування дос­татньої фінансової бази підприємницьких структур і забезпечення належного рівня їхньої фінансової безпеки. Зміцнення фінансово-господарського потен­ціалу ділової одиниці як системо утворювальної складової національної еко­номіки сприяє ефективному розвитку та утриманню виробничої і соціальної інфраструктури держави. Актуальність комплексного підходу щодо залучен­ня ресурсів на фінансових ринках особливо проявилася під час хвилі бан­крутств та неплатоспроможності вітчизняних суб'єктів господарювання.

Трансформація української економіки за умов конкурен­тного середовища та глобалізацій них перетворень ставить перед підпри­ємницькими структурами низку проблем. Основною серед яких є забезпечен­ня ділової одиниці достатніми коштами для налагодження поточної фінансо­во-господарської діяльності та створення передумов економічного зростання.

Зрозуміло, що механізм формування фінансових ресурсів суб'єкта гос­подарювання як сукупність фінансових стимулів, важелів, інструментів, форм і способів регулювання економічних процесів і відносин є складовою частиною його господарського механізму.

Об'єктом дослідження курсової роботи  є  ПП „Авенсіс” (рекламна діяльність).

Предметом дослідження курсової роботи  є  механізм формування фінансових ресурсів  суб’єктів господарювання в Україні.

Головна мета даної  курсової роботи - проаналізувати механізм формування фінансових ресурсів  підприємства, що досліджується,  виявити основні проблеми в управлінні фінансами і дати рекомендації по удосконаленню напрямків процесу управління фінансовими ресурсами.

Виходячи із мети в процесі дослідження були поставлені наступні завдання:

- розглянути сутність та поняття  фінансових ресурсів  ;

- розглянути сучасний  механізм  реалізації  фінансового  менеджменту  на  підприємстві;

- надати  фінансово-господарська  характеристику «Авенсіс»;

- проаналізувати  джерела формування та  використання фінансових ресурсів підприємства.

- розробити фінансову стратегію підприємства та  запропонувати застосу-вання моделі функціонування  механізму формування фінансових ресурсів суб’єктів господарювання в Україні.

Методи дослідження: метод аналізу та синтезу; статистичні методи, зокрема групування, динамічні порівняння,  графічний та табличний метод.

Інформаційна та методологічна база: бухгалтерська звітність підприємства за 2009-2011 роки.  Проблема вибору оптимальної моделі органі­зації фінансової роботи на підприємстві, визначення відповідних фінансових інструментів залучення фінансових ресурсів діловою одиницею широко об­говорюються у науковій літературі. Зокрема у працях Л. Алексеєнко, С. Большакова, Л. Кострико, А. Ковальова, Е. Маркіна, Д. Молякова, А. Поддєрьогіна, І. Ткачук, В. Чернова та ін.

Наукове та практичне значення результатів курсового дослідження в умовах ринкових відносин : Незважаючи на значну кількість публікацій, присвячених моделям управ­ління фінансовими ресурсами господарюючих одиниць, недостатньо висвіт­лено питання дієвого механізму фінансової підтримки суб'єктів підприємниц­тва за умов відкритої економіки, зокрема відсутні організаційно-практичні напрацювання щодо функціонування механізмів забезпечення фінансового потенціалу підприємства та якості залучених фінансових ресурсів.

Cтруктура роботи. Представлена робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної  літератури та додатків.

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок

написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных,  диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказать контрольную работу, дипломная работа на заказ, заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказать курсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ

 

База готовых работ: