logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Оцінка фінансового стану підприємства в системі антикризового управління на прикладі.... - дипломна робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА.. 7

1.1 Принципи оцінки фінансового стану підприємства. 7

1.2 Методика оцінки фінансового стану підприємства. 14

1.3 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. 33

РОЗДІЛ 2  АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ служби електропостачання Придніпровської залізниці 45

2.1 Загальна характеристика підприємства. 45

2.2 Характеристика майнового стану служби електропостачання Придніпровської залізниці 54

2.2 Оцінка фінансової стійкості служби електропостачання Придніпровської залізниці 65

2.3 Аналіз ліквідності і платоспроможності служби електропостачання Придніпровської залізниці 67

2.4 Аналіз рентабельності служби електропостачання Придніпровської залізниці 70

РОЗДІЛ 3  НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВАСТІ 81

3.1 Комплексна оцінка фінансового стану підприємства служби електропостачання Придніпровської залізниці 81

3.2 Основні шляхи збільшення прибутку служби електропостачання Придніпровської залізниці 86

3.3 Напрямки підвищення рівня рентабельності діяльності підприємства служби електропостачання Придніпровської залізниці………………. 95

РОЗДІЛ 4  Фінансово-економічна оцінка запропонованих заходів поліпшення ФІНАНСОВОГО СТАНУ служби електропостачання Придніпровської залізниці 104

4.1 Обгрунтування покращення фінансового стану підприємства служби електропостачання Придніпровської залізниці за рахунок мінімізації фінансових ризиків  104

4.2 Розрахунок ефективності запропонованих заходів. 115

ВИСНОВКИ.. 127

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 130

Додатки.. 136

ВСТУП

В умовах ринкової економіки обґрунтованість та дієвість управлінських   рішень на мікро- та макрорівнях значною мірою залежить від результатів оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання, зміст якої виходить за межі обчислення окремих коефіцієнтів і передбачає вивчення комплексу показників, які відображають різні аспекти діяльності підприємства.

Значна кількість підприємств в Україні має незадовільну структуру капіталу та відчуває нестачу оборотних коштів. За своєчасної розробки та впровадження  заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану в довгостроковому періоді, такі підприємства можуть збільшити свій майновий потенціал, відновити платоспроможність та прибутковість. Попередження розвитку негативних кризових явищ на підприємстві є можливим тільки за систематичного забезпечення управлінського персоналу інформацією про поточний рівень фінансової стійкості та здатність підприємства до подальшого розвитку. Така фінансово-аналітична інформація повинна отримуватися за результатами оцінювання фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан — це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства в зовнішньому середовищі.

Він визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал у діловій співпраці, оцінює, в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів з фінансових і інших відносин.

Метою оцінки фінансового стану підприємства в системі антикризового управління є розробка і реалізація заходів, спрямованих на швидке відновлення платоспроможності, відновлення достатнього рівня фінансової стійкості підприємства, встановлення можливості підприємства продовжувати свою господарську діяльність, можливості подальшого розвитку, забезпечення прибутковості і зростання виробничого потенціалу та ухвалення відповідних рішень.

Вагомий внесок у розробку теоретичних та методичних засад оцінки фінансового стану вітчизняних підприємств внесли вчені-економісти: Л. Д. Білик, Л. Д. Буряк, О. І. Барановський, О. Д. Василик, К. В. Ізмайлова, Т. М. Ковальчук, Л. А. Лахтіонова, А. М Поддєрьогін, О. О. Терещенко, С. І. Шкарабан, М. І. Яцків та ін.

Питання оцінки фінансового стану підприємств розглядалися в працях зарубіжних науковців і практиків, зокрема: І. Т. Балабанова, О. М. Волкової, А. І. Гінзбурга, А. І. Ковальова, В. Д. Новодворського, В. М. Родіонової, Н. О. Русак, В. А. Русак, Р. С. Сайфуліна, Г. В. Савицької, А. Д. Шеремета та ін.

Аналіз економічної літератури свідчить про наявність різноманітних тлумачень сутності фінансового стану та визначень фінансової стійкості, фінансового положення підприємства, про відсутність єдиної думки щодо групування та способу обчислення показників оцінки фінансового стану.

Вітчизняні нормативні документи з питань оцінки фінансового стану підприємств мають ряд недоліків при їх застосуванні в аналітичній практиці. Так, Методики проведення аналізу фінансово-господарського стану та інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств, затверджені Агентством з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій, окремі методичні рекомендації НБУ та ДПАУ визначають порядок обчислення показників на основі форм річної звітності, що складалися підприємствами до впровадження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. При цьому обчислені значення показників порівнюються із критичними, які визначалися на основі закордонної статистики і не є адаптованими до сучасних вітчизняних умов господарювання. Не визначено умов застосування підприємствами різних видів економічної діяльності Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації, затвердженого Міністерством фінансів та Фондом державного  майна України. Багато суперечностей стосовно порядку розрахунку та трактування отриманих значень показників ознак поточної платоспроможності, коефіцієнтів забезпечення власними засобами та Бівера містять в собі Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, що затверджені Міністерством економіки та з питань Європейської інтеграції України. Спроби застосування вітчизняними аналітиками  в практичній діяльності закордонних моделей оцінки фінансового стану корпорацій без врахування вітчизняних умов господарювання, нормативних актів з питань оцінювання фінансового стану підприємствами різних галузей економіки без врахування особливостей здійснення фінансово-господарської діяльності, а також діючих в Україні нормативних документів, що містять значну кількість недоліків, можуть призвести до прийняття фінансовими менеджерами та представниками контролюючих органів помилкових управлінських рішень. Виходячи із вищевикладеного слід зробити висновок, що актуальність теми дослідження обумовлена:

наявністю серед фахівців різних точок зору щодо визначення основних понять та теоретичних положень теми дослідження, порядку обчислення та групування фінансових показників, й недоліків у діючих нормативно-правових актах з питань оцінювання фінансового стану вітчизняних суб’єктів господарювання,

необхідністю розробки галузевих моделей оцінки фінансового стану підприємств та адаптації закордонного досвіду фінансового аналізу до вітчизняних умов господарювання, а також забезпечення менеджменту підприємства реальною інформацією про його фінансовий стан для прийняття ефективних управлінських рішень.

Важливість вирішення нерозв’язаних питань теорії і практики оцінки  фінансового стану підприємств, визначення шляхів удосконалення існуючих та розробки нових, зокрема галузевих, моделей оцінки фінансового стану підприємств визначає актуальність даного дослідження.

Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є дослідження сутності, завдань і необхідності системного аналізу фінансового стану підприємств, а також дослідження всіх існуючих методів, принципів і методик аналізу фінансового стану підприємства та надання пропозицій щодо їх вдосконалення.

Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення наступних завдань:

уточнити визначення економічної сутності фінансового стану;

дослідити інформаційні забезпечення оцінки фінансового стану підприємств;

проаналізувати    фінансовий    стан    служби електропостачання Придніпровської залізниці;

визначити шляхи підвищення фінансового стану служби електропостачання Придніпровської залізниці.

Об’єктом дослідження є фінансовий стан підприємства служби електропостачання Придніпровської залізниці.

Предметом дослідження є теоретичні основи та методичні підходи до оцінки фінансового стану підприємств.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань в роботі  використовувалися загальні методи наукового пізнання. Зокрема: економічного аналізу, синтезу, порівняння, аналогії – для оцінки отриманих фактичних значень показників у динаміці та в порівнянні з нормативними; наукової абстракції - при виділенні найбільш важливих показників оцінки фінансового стану підприємств серед наявної в літературних та нормативних джерелах значної їх кількості; спостереження, групування, узагальнення – в процесі розробки  остаточних висновків на основі отриманих результатів аналітичних досліджень.

Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та нормативні акти, що діють в Україні, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, зведені статистичні матеріали Державного комітету статистики України; наукові праці вітчизняних та зарубіжних економістів, матеріали періодичної преси, а також дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства.

База готовых работ: