logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Оцінка теоретико-методологічних засад приватизації та обгрунтування фінансових пріоритетів приватизації в умовах суспільного вибору - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ. 3

1. Характеристика фінансових відносини приватизації 6

2. Аналіз фінансових показників приватизації державної власності 19

3. Основні  фінансові проблеми приватизації та напрямки їх вирішення. 27

Висновки. 37

Список використаних джерел. 39

Вступ

Актуальність дослідження. Ефективним інструментом реформування української економіки є приватизація, спрямована на структурну перебудову і розвиток національної економіки, підвищення ефективності виробництва.

Приватизація сприяла створенню передумов для лібералізації роботи підприємств, їх звільнення від надмірного державного адміністрування, переходу до принципів ринкового господарювання, орієнтації виробництва на ринки товарів, праці, фінансів, цінних паперів тощо.

Цей процес відбувався за допомогою механізму суспільного вибору, створення та функціонування демократичних інститутів, що було засобом економічної, соціальної та політичної перебудови суспільства. Він дав змогу мільйонам громадян стати власниками цінних паперів, а окремим з них – реальними або головними власниками підприємств і виробництв.

Вплив приватизації на суспільну свідомість дав змогу розпочати широкомасштабну перебудову суспільства, забезпечивши достатність соціального ресурсу для проведення реформ. Без істотних соціальних конфліктів удалося розподілити та передати в приватний сектор економіки значну частину державної власності, створити умови для подальшої концентрації власності в руках найбільш ефективних власників.

Трансформація державної власності є надзвичайно складним процесом, який стосується всіх аспектів суспільного життя.

Вирішення цієї проблеми залежить від учених, спеціалістів у різних наукових, державних установах, які ухвалюють управлінські рішення на різних рівнях виконавчої влади. Належне місце в розробці концепції приватизації як наукове підгрунтя при виборі та реалізації моделі приватизації в Україні посіли праці зарубіжних учених Р. Маржолена, Т. Розбарда, А. Сміта, М. Фрідмена та ін.

Дослідження проблематики приватизаційних процесів у межах окремого напряму фінансової науки, що грунтується на теорії суспільного вибору, здійснили такі російські учені, як Р. Капелюшников, А. Радигін, і вітчизняні – Й. Завадський, М. Корецький. Проблеми реформування державної власності в Україні висвітлено в працях українських науковців В. Голикова, С. Дорогунцова, П. Єщенка, Г. Ключикова, В. Ларцева, О. Пасхавера, В. Черноіванова, М. Чечетова, В. Чижової та ін.

У більшості досліджень аналізуються окремі теоретико-методологічні аспекти приватизації та генезис приватизаційних процесів. Разом з тим, бракує грунтовних, системних досліджень фінансових пріоритетів приватизації та змін, які окреслилися і відбуваються в постприватизаційний період, наукових та практичних напрацювань щодо комплексного підходу до реформування національної економіки з урахуванням пріоритетів суспільного вибору та оцінкою особливих економічних умов (високий рівень виробничих витрат, неконкурентоздатність продукції, недостатність обсягів інвестиційних ресурсів тощо).

Відсутність у вітчизняній фінансовій науці теоретичних обґрунтувань реформування державної власності шляхом приватизації, що відповідала б національним реаліям, економічним, фінансовим, соціальним та політичним інтересам, гарантувала фінансову безпеку держави, з критичного переосмислення зарубіжних теорій зумовила неоднозначність оцінювання процесу приватизації в Україні та недостатню значимість її фінансових результатів. Критиці піддаються механізми передачі державної власності та ідея приватного володіння власністю.

Несвоєчасне ухвалення приватизаційних програм, недоліки при виконанні завдань з надходження коштів від приватизації до Державного бюджету, невідповідність спрямування приватизаційних коштів потребам суспільства – це наслідок саме політико-інституційних негараздів.

З огляду на вищеподане та через відсутність нині концепції приватизації, чіткого визначення принципів, завдань і прогнозів здійснення подальших приватизаційних процесів проблема приватизації в Україні залишається невирішеною. Необхідність продовження досліджень у цьому напрямку, пошуку компромісних рішень, які б сприяли зміцненню фінансової безпеки держави, а їх практичне використання було б фундаментом для забезпечення розвитку економічного потенціалу країни, зростання фінансових ресурсів держави та покращення інвестиційної привабливості підприємств, є вагомими аргументами актуальності теми дослідження.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – оцінка теоретико-методологічних засад приватизації та обгрунтування фінансових пріоритетів приватизації в умовах суспільного вибору.

Для досягнення цієї мети основними завданнями роботи є:

  • виділити особливості проведення приватизації  в  Україні;
  • проаналізувати  фінансови аспекти  приватизаційного процесу;
  • окреслити основні  фінансові проблеми приватизації та напрямки їх вирішення.

Об’єктом дослідження є приватизаційні процеси в Україні в контексті фінансових пріоритетів.

Предмет дослідження – фінансові відносини, що виникають у процесі приватизації, формування, розподілу та використання коштів від приватизації.

Методи дослідження. Методологічну основу роботи становить діалектичний метод наукового пізнання. Загалом застосовано дедуктивний підхід, для оцінювання концептуальних основ приватизації застосовано методи абстракції, історичний, аналізу і синтезу.

Для з’ясування фінансових соціально-економічних результатів приватизації використано методи статистичного порівняння, групування, ланцюгових підстановок, графічний.

 

 

 

Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат, Выполнение контрольных работ, Написание дипломных работ недорого, Написание контрольных работ , Написание курсовых работ, написание курсовой работы,  написание дипломных работ на заказ, Заказать дипломную работу по экономике, написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, заказать отчет по практике недорого, решение задач по математике, решение задач по экономике, заказать бизнес-план, написание контрольных по праву, выполнение курсовых работ, Заказать курсовую работу по экономике,  заказать базу данных, заказать написание программы, Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат

 

База готовых работ: