logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Сутність здійснення оцінки інвестиційної привабливості підприємства методом узагальнюючих групових коефіцієнтів

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                   3

1. Сутність здійснення оцінки інвестиційної привабливості

підприємства методом узагальнюючих групових коефіцієнтів     4

ВИСНОВКИ                                                                                          9

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ                                                                     10

ВСТУП

Актуальність. Підвищення ефективності господарської діяльності підприємств, забезпечення її зростання в умовах ринкових відносин зумовлюють потребу здійснювати пошук шляхів подовження життєвого циклу товарів на ринку, що неможливе без ефективного розвитку інвестиційного процесу.

Оцінювання ефективності інвестиційних проектів – один із головних

елементів інвестиційного аналізу. Помилка в оцінці ефективності здатна спричинити значні фінансові ризики та втрати. Щоб звести їх до мінімуму, потрібно вибрати найбільш об'єктивні методи визначення ефективності інвестицій.

Дослідженням проблеми інвестиційної привабливості підприємств займаються такі вчені, як: О. Барановський, З. Варналій, Л. Воротіна,              І. Жиляєва, А. Кисельова, Ю. Клочко, М. Козоріз, Т. Ковальчук, В. Кредісова,

О. Кузьміна, І. Михасюк, С. Реверчук, С. Соболь, О. Титаренко, В. Черняк,

І. Бланк, О. Єрмошкіна, А. Шитов та ін., проте й надалі залишаються актуальними питання щодо розроблення напрямів її забезпечення в ринкових умовах.

З огляду на це, набувають особливої актуальності завдання пошуку та

аналізу досконаліших методів оцінки ефективності інвестицій.

Основною метою нашої роботи є визначення сутності здійснення оцінки інвестиційної привабливості підприємства методом узагальнюючих групових коефіцієнтів.

Об’єктом дослідження є оцінка інвестиційної привабливості підприємства. Предметом – метод узагальнюючих групових коефіцієнтів.

 

1. Сутність здійснення оцінки інвестиційної привабливості

підприємства методом узагальнюючих групових коефіцієнтів

Інвестиційна діяльність є основою подальшого розвитку підприємства будь-якої галузевої приналежності та форми власності. Без інвестицій неможливі підготовка та запуск у виробництво нових видів продукції (робіт, послуг), підвищення якості та дизайну товарів, використання нових видів матеріалів, енергозбереження. Інвестиції відіграють вирішальну роль у відтворювальних процесах на підприємстві, оскільки саме вони забезпечують підвищення технічного та організаційного рівня виробництва [2, с. 109].

Інвестиційна діяльність будь-якого суб'єкта господарювання є багатоаспектною. Вона передбачає пошук або розробку інвестиційних проектів, їх обґрунтування за економічними або за іншими (соціальні, екологічні) критеріями, пошук інвестиційних ресурсів та власне управління цими та іншими аспектами діяльності.

Інвестування відіграє ключову роль у фундаментальних економічних процесах, що відбуваються на підприємствах. Від якісних і кількісних характеристик інвестиційних рішень залежить виробничий потенціал підприємства, ефективність його функціонування, галузева і відтворювальна структура суспільного виробництва. Вирішення багатьох соціальних проблем, таких як безробіття, умови праці, пов'язано з масштабом інвестиційного процесу і його ефективністю.

Інвестиційна привабливість підприємства — це його інтегральна характеристика як об'єкта майбутнього інвестування з позиції перспектив розвитку (динаміки обсягів продажу, конкурентоспроможності продукції), ефективності використання ресурсів і активів, їхньої ліквідності, стану платоспроможності і фінансової стійкості, а також значення низки неформалізованих показників: економіко-географічне положення, галузева приналежність, статус власності, інтелектуальний капітал підприємства, діловий імідж керівництва підприємства, лояльність клієнтів, вартість бренда, положення на ринку, конкурентоспроможність підприємства, збалансованість контрольних карт, оборотність капіталу, фінансова стійкість підприємства, прибутковість (рентабельність) діяльності, платоспроможність і ліквідність, структура активів і капіталу.

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства — це процес, який потребує комплексного підходу для його здійснення, що базується на оцінці як фінансового стану, так і комплексу факторів нефінансового характеру. Оцінка інвестиційної привабливості може проводитися як з боку самого підприємства, так і на вимогу інвестора. У відповідності до цього в процесі її здійснення вирішуються різні завдання. Так, проведення оцінки інвестиційної привабливості самим підприємством, як правило, передбачає розробку заходів щодо підвищення інвестиційної привабливості з метою залучення інвестицій у відповідних обсягах з врахуванням перспектив розвитку підприємства. Проведення оцінки інвестиційної привабливості потенційним інвестором має на меті обрання найбільш перспективного об’єкту вкладення вільних ресурсів для отримання бажаного ефекту

При оцінці інвестиційної привабливості необхідно враховувати галузеву приналежність суб'єкта господарювання. Це пов'язано із впливом галузевої специфіки на фінансовий і інвестиційний цикл підприємства, ресурсний потенціал і джерела фінансування. Порівняльну оцінку інвестиційної привабливості доцільно здійснювати по підприємствах, що належать до однієї галузі народного господарства [2, с. 132].

Найважливішим завданням аналізу інвестиційної привабливості підприємства є послідовний збір даних і вибір такої системи показників, які можна було б ефективніше використовувати для оцінки інвестиційної привабливості.

Основними математичними інструментами визначення інтегральної оцінки інвестиційної привабливості вважаються декілька методів: метод суми коефіцієнтів, метод комплексної оцінки, метод суми місць, метод бальної оцінки, метод узагальнювальних групових коефіцієнтів [7].

Розглянемо метод узагальнювальних групових коефіцієнтів, який є найбільш доскональним, на наш погляд, хоча й містить ускладнену схему розрахунків.

Методом  узагальнюючих групових коефіцієнтів визначається інвестиційна привабливість промислових підприємств за допомогою інтегрального показника (Rj) за формулою (1):

Rj =  x Rj1 +   x Rj2 …+  x Rj, t-1 +  x Rj t ,            (1)

де t – загальна кількість років, за якими здійснюється рейтингова оцінка; N – сума порядкових номерів років k, за якими здійснюється аналіз

(розраховується рейтинг), k,

j1 j2 j,t 1 jt R ,R ,R - ,R – загальний рейтинг j-го підприємства за 1-й, 2-й, …, t-1-й, t-й рік, що визначається за формулою (2):

Rjk = (Ejk xK1 + Bjk x K2 + Ljk x K3 + Pjk x K4 + Wjk x K5 +

Tjk x K6 + Vjk x K7 +  Ijk x K8 ) x Kkупрj,                                       (2)

де Ejk, Ljk, Pjk, Wk, Tjk, Vjk, Ijk – групові показники рентабельності;

ділової активності; фінансової активності, стійкості, ліквідності, платоспроможності; потенціалу акцій; кадрового потенціалу; товарного потенціалу; виробничого потенціалу; науково-інноваційного потенціалу, відповідно; Кij – вагові коефіцієнти групових показників; Kkупрj – коефіцієнт якості управління j-им підприємством за k рік, що визначається за даними форми № 3 за ДКУД „Звіт про рух грошових коштів” на основі запропонованих в табл. 1 нормативних значень.

Таблиця 1

Рекомендовані коефіцієнти якості управління

Оцінка якості управління підприємством

Коефіцієнт якості управління

Добре

1

Нормальне

0,7

Кризове

0,25

На наш погляд резервом підвищення рейтингу даного методу є більш повне використання показників потенціалу. Так, якщо врахувати додаткові види потенціалу підприємства та уточнити вагомі коефіцієнти всіх показників, метод узагальнювальних групових коефіцієнтів може досягнути 23 балів з 24 можливих.

На підставі інтегрального показника та показнику ефекту синергії формується остаточне рішення про інвестиційну привабливість підприємства в умовах інтеграційного середовища. Для цих цілей пропонується використовувати двовимірну матрицю, на абсцисі якої міститься показник інвестиційної привабливості підприємства (Rj), а на ординаті показник сінергії (S).

Виходячи з пріоритетності методу узагальнювальних групових коефіцієнтів особливого значення набуває методика оцінки інвестиційної привабливості, запропонована Хобтою В.М. [8]. Зазначена методика має ряд переваг. 1. Дозволяє врахувати не тільки всі показники фінансового стану підприємства (рентабельність, ділову активність, фінансову стійкість, ліквідність, платоспроможність), але й потенціал акцій підприємства та кадровий потенціал.

2. Дозволяє у кожній групі використовувати будь-яку кількість показників, що не призводить до викривлення результату.

3. Враховує вагу результатів розрахунків різних періодів та дозволяє провести розрахунки навіть за відсутності окремих даних, що є важливим чинником в умовах обмеженої інформації.

4. Узагальнювальний коефіцієнт має верхню та нижню межі.

Отже, метод узагальнюючих групових коефіцієнтів спрямований на подолання основних недоліків, притаманних існуючим інструментам оцінки інвестиційної привабливості підприємства – врахуванню зміни вагомості даних у часі, зважанню на особливості кожного окремого фінансового показника і придатності отриманих результатів до аналізу, а також пристосуванню до основних непереборних проблем, що пов'язані з обмеженістю у часі і обсязі інформаційної бази, яка необхідна для здійснення розрахунків, та з відсутністю незалежних компетентних інвесторів, від яких залежить кінцева оцінка фактичного стану і перспектив розвитку підприємства.


 

Висновки

Таким чином, головним підсумком оцінки є виявлення слабких місць функціонування підприємства, аналіз яких у свою чергу дозволяє визначити фактори підвищення інвестиційної привабливості підприємства, тобто рушійні сили, що уже впливали на інвестиційну привабливість у минулому і можуть впливати в майбутньому, а також елементи, що ще не використовувалися на даному конкретному підприємстві, але ще можуть бути використані.

Метод узагальнюючих групових коефіцієнтів спрямований на подолання основних недоліків, притаманних існуючим інструментам оцінки інвестиційної привабливості підприємства – врахуванню зміни вагомості даних у часі, зважанню на особливості кожного окремого фінансового показника і придатності отриманих результатів до аналізу, а також пристосуванню до основних непереборних проблем, що пов'язані з обмеженістю у часі і обсязі інформаційної бази, яка необхідна для здійснення розрахунків, та з відсутністю незалежних компетентних інвесторів, від яких залежить кінцева оцінка фактичного стану і перспектив розвитку підприємства.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Закон України «Про внесення змін до де­яких законодавчих актів України з питань регулю­вання підприємницької діяльності» від 18.09.2008 р. № 523-VІ // http: // www.minfin.cov.ua/control/publish /category.
 1. Аньшин В.М.Инвестиционный анализ/ В.М. Аньшин -М.:Дело, 2000. – 280с.
 1. Бражко О. В. Особливості формування оцінки інвестиційної привабливості економіки / О. В. Бражко // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 8. – С. 16–20.
 1. Горбатов В.М. Конкурентоспособность и циклы развития интегрированных структур бизнеса: монография. / Горбатов В.М. –Х.: ИД «ИНЖЭК», 2006. – 592с.
 1. Діяльність підприємств – суб’єктів підпри­ємницької діяльності, 2008: Стат. збірн. / За ред. І. М. Жук.– К.: Державний комітет статистики Украї­ни, 2009.– 350 с.
 1. Коюда В.О, Лепейко Т.І,, Коюда О.П. ] – Х.: ХДЕУ, 2002. – 464 с.
 1. Коваленко И.И. Экспертные оценки и управление инновационными проектами : уч.пособие / Коваленко И.И., Драган С.В., Рыхальский М.А. - Николаев: НУК, 2007.-168с.
 1. Хобта В.М. Управління інвестиціями: навчальний посібник. / Хобта В.М. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – 394с.
 1. Проблеми розвитку інвестиційної діяльності: монографія / [Гриньова В.М,
 1. Тхор Е.С., Федорова Ю.В. Исследование и усовершенствование методологического аппарата оценки инвестиционной привлекательности промышленного предприятия // Вестник Восточноукр. национ. ун-та им. В. Даля – 2010. - № 11 (153)
 1. Уманець Т. В. Методика розрахунку індексів економічного розвитку регіонів / Т. В. Уманець, А. З. Підгорний.– Одеса: ОДЕУ, 2005.– 44 с.
 1. Ястремська О. М. Інвестиційна діяльність промислових підприємств: методологічні та методичні засади / Ястремська О. М. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2004. — 488с.

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок

написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных,  диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказать контрольную работу, дипломная работа на заказ, заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказать курсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ

 

База готовых работ: