logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Трудова діяльність депутатів - реферат

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

ВСТУП.. 2

1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ.. 3

2. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ДЕПУТАТІВ ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ.. 9

ВИСНОВОК.. 18

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 20


ВСТУП

Правовий статус народного депутата обумовлює особливість порядку та процедури його вступу на посаду, а відтак і особливість умов та підстав виникнення трудових відносин із цією категорію службовців. Як вірно вказує Л.Р.Біла, «специфіка статусу державних політичних діячів виявляється в такому: а) особливий порядок призначення (або обрання) на посади державних політичних діячів, який регламентується, насамперед, Конституцією України; б) специфічний порядок звільнення з посад зазначених осіб і припинення їхніх повноважень; в) особливий вид відповідальності - політичної, яка має відкритий публічний характер (усунення з посади; оголошення резолюції недовіри; відставка; необрання повторно Президента або народного депутата як опосередковане «притягнення до відповідальності», процедура імпічменту)». Серед особливого порядку призначення (обрання) народних депутатів слід розрізняти умови та підстави, виникнення трудових відносин.

Під умовами виникнення трудових відносин слід розуміти такі об'єктивні   обставини,   за   наявності   яких   особа   може   набути   статусу працівника.

Народні депутати більше всіх інших державних службовців потребують відповідності певним моральним якостям, культури спілкування та правил поведінки. Оскільки вони є представниками вищого державного органу, за їхнім життям слідкує вся країна, тим більше, у деяких випадках, окрім української держави за діями народних депутатів слідкує вся міжнародна спільнота. Таким чином, народний депутат повинен мати високі моральні якості, культуру поведінки та спілкування.

ВИСНОВОК

Депутатська діяльність відрізняється від діяль­ності, здійснюваної за трудовими правовідносинами: в теорії кон­ституційного права вона визначена як почесна політична служба. Тому за свою діяльність депутати мають отримувати не заробітну плату, а винагороду. Сенс такої винагороди полягає не в тому, щоб надати депутату можливість заробити. її призначенням вважається належне матеріальне забезпечення саме депутатської діяльності, створення необхідних умов для реалізації мандата. Водночас постійну основу депутатської діяльності не слід сприй­мати як таку, що позначає професію члена парламенту. Наявність .тієї чи іншої особи статусу депутата залежить насамперед від результатів парламентських виборів.

Народні депу­тати України не можуть бути на державній службі. Іншими сло­вам! і,мандат народного депутата визнаний несумісним з посада­ми на державній службі. Це пов'язано з тим, що державна служба побудована за принципом субординації (ієрархії), а у своїй діяльності народний депутат об'єктивно не є підлеглим або підпорядкованим будь-якому органу або посадовій особі і повинен бути поза впливом з боку виконавчої влади.

Конституцією України розрізняються державна служба і служба в органах місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 38). Не­дійсність мандата народного депутата України і посади на службі в органах місцевого самоврядування випливає з ч. З коментова­ної статті, за якою вимоги щодо несумісності відповідного ман­дата з іншими видами діяльності встановлюється законом. Зако­ном України «Про статус народного депутата України» встанов­лено, що народний депутат не має права, зокрема, обіймати посаду міського, сільського, селищного голови, а також займа­тися будь-якою, крім депутатської і деякими винятками, оплачу­ваною роботою. Серед винятків служба в органах місцевого са­моврядування не згадана.

У частині 3 коментованої статті йдеться про законодавче виз­начення випадків несумісності мандата народного депутата Ук­раїни, не охоплених змістом її частини 2. Такі випадки встанов­лено в Законі України «Про статус народного депутата України». Констатація законодавчого рівня регламентації відповідних пи­тань свідчить про їх значущість.

У разі невиконання вимог щодо несумісності мандата народ­ного депутата України з іншими видами діяльності відповідно до ч.4 ст. 81 Конституції України його повноваження припиняють­ся достроково на підставі закону за рішенням суду. При цьому за Рішенням Конституційного Суду України у справі щодо несумі­сності депутатського мандата від 13 травня 1997 р. словосполу­чення «інші види діяльності», яке вживається у ч. 4 ст. 81 Консти­туції України, потрібно розуміти так, що ним охоплюються як види діяльності, передбачені ч. 2 ст. 78 Конституції України.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Конституція України. – К., 1996. (з наступними змінами і доповненнями)

2.Кодекс законів про працю України. (з наступними змінами і доповненнями)

3.Закон України “Про зайнятість населення” від 1 березня 1991 р. // ВВР України. – 1991. – №14. (з наступними змінами і доповненнями)

4.Закон України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 р. // ВВР України. – 1992. - №49. (з наступними змінами і доповненнями)

5.Закон України від 16 грудня 1993 р. «Про державну службу». Закони України т.3. –К., 1996. (з наступними змінами і доповненнями)

6.Коментар Конституції України. –К., Інститут законодавства Верховної Ради України. 2008,с. 411

7.Бойко М.Д. Трудове право України: навч. посіб. — Видання 2-ге, доп. і переробл. — К. : Атіка, 2008. — 316с.

8.Гирич О.Г. Трудове право. Курс лекцій,- Київ 2007, “Вілбор”, с. 389

9.Зуб В.І., Стичинський Б.С., Грицяк І.А. Трудове право: Курс лекцій. – К., 2008,с.408

  1. Карпенко Д.О. Трудове право: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2007,с.267
  1. Прокопенко В.І. Трудове право: Курс лекцій. – К., 2005,с.314
  1. Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Козак З.Я. та ін. Трудове право України: Академічний курс: підручник для студ. вищих навч. закл. / Пилип Данилович Пилипенко (ред.). — 3. вид., переробл. та доп. — К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2007. — 536 c.
  1. Трудове право України. Під ред. Г.И. Чанышевой, Н.Б. Болотиной. - X. : «Одиссей», 2006, с.503
  1. Трудове право України: Підручник /За заг. ред. Н.М. Хуторян. –К.: Вид-во А.С.К., 2004. – 608 с.
  1. Шевченко М.М. Трудове право: підр. Для студентів вищих навчальних закладів, 2004р., с. 430.

База готовых работ: