logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Виконавча влада в Україні - магістерська робота

Заказывай работу ТУТ

 

Зміст

 

Вступ......................................................................................................................2

І Розділ “Загальні засади виконавчаї влади в Україні”.............................................6

1. . Поняття і сутність виконавчої влади в Україні...............................6

1.2. Місце виконавчої влади в контексті теорії поділу влади...............17

1.3. Основні конституційні моделі органів виконавчої влади...............23

1.4. Система органів виконавчої влади......................................................

ІІ Розділ “ Поняття і структура конституційно-правового статусу виконавчої влади України............................................................................................28

2.1. Поняття конституційно-правового статусу огранів виконавчої влади...............................................................................................................................28

2.2. Структура конституційно-правового статусу органів виконавчої влади.........................................................................................................36

ІІІ Розділ “Конституційно-правовий статус елементів системи органів виконавчої влади України............................................................................................72

3.1. Конституційно – правовий статус Кабінету Міністрів України як вищого органу в системі органів виконавчої влади України............................72

3.2. Особливості структури конституційно-правового статусу центральних органів виконавчої влиди....................................................................86

33. Основні характеристики конституційно-правового статусу місцевих органів виконавчої влади України.............................................................90

Висновки......................................................................................................................102

Список використаних джерел.................................................................................104

 

 

 

Вступ

 

 

Актуальність теми дослідження.

Національне державотворення, пройшовши складний і часто неоднозначний етап свого розвитку в період незалежності України (1991 – 2009 рр.), донині залишається заручником цілої низки проблем, які вимагають свого конструктивного розв’язання з метою оптимізації існуючої моделі державної влади в Україні. Масштабна політико-правова криза 2007-2008 рр., підсилена національними і міжнародними кризовими явищами у сфері фінансів і економіки, проілюструвала вразливість основних інститутів державної влади в Україні й нині усталеної моделі державної влади загалом. Тому найбільш гостро на сьогодні постає питання про необхідність реформування системи виконавчої влади в поєднанні з проведенням комплексної адміністративно-правової реформи в Україні.

Особливого значення при вирішенні проблем, пов’язаних із виконавчою владою, необхідним є вивчення теоретичного аналізу, осмислення базових основ, а також якісного нормативно-правового регулювання статусу складових елементів системи органів виконавчої влади України. Така необхідність зумовлена суто практичними потребами підвищення якісного рівня діяльності системи органів виконавчої влади України та її змістовної переорієнтації на реалізацію прав та свобод людини і громадянина.

Аналіз сучасного стану теоретичної та практичної розробки питання статусу органів виконавчої влади України дає змогу виявити деякі проблемні моменти, які необхідно розглянути і запропонувати шляхи їх вирішення. Зокрема, йдеться про збереження впливу традиційних підходів і методів у теоретичному аналізі феномену виконавчої влади, існування прогалин та суперечностей у правовому регулюванні питань, пов’язаних із діяльністю органів виконавчої влади України. Так, досі не прийнято Закон України “Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади”, актуальними залишаються питання конституційності окремих положень нещодавно прийнятого Закону України «Про Кабінет Міністрів України», очевидним є застарілий характер Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Завдяки вищій юридичній силі Конституції України та основоположному характеру норм конституційного права особливого, пріоритетного значення у процесі дослідження феномену виконавчої влади набуває аналіз саме конституційно-правового статусу органів виконавчої влади України. Дослідження конституційно-правового статусу органів виконавчої влади України стає особливо актуальним у контексті потреби наступного вдосконалення конституційно-правового регулювання суспільних відносин в Україні та завершення започаткованої у 1998 році адміністративної реформи, подальша реалізація якої неможлива без наукового обґрунтування, чіткого розуміння конституційно-правового статусу органів виконавчої влади та його якісного нормативно-правового забезпечення.

Слід відзначити, що загальнотеоретичні питання статусу органів виконавчої влади досліджувались у наукових працях таких філософів та мислителів, як Аристотель, Полібій, Г. Гегель, Т. Гобс, Т. Джефферсон, Дж. Локк, Дж. Медісон, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо. Для написання магістерської роботи важливе значення мали наукові розробки таких учених – теоретиків держави і права та фахівців у галузі конституційного та адміністративного права, як С.А. Авакян, В.Б. Авер’янов, Ф.М. Аляутдінов, Л.К. Байрачна, Д.М. Бахрах, І.Л. Бачило, К.С. Бєльський, А.І. Бобилєв, Н.А. Богданова, С.К. Бостан, В.О. Величко, Б.М. Габричидзе, А.З. Георгіца, І.П. Голосніченко, І.І. Дахова, В.А. Дерець, А.В. Дуда, Л.М. Ентін, В.П. Єрмолін, В.І. Іващенко, В.М. Кампо, П.В. Кикоть, С.П. Кисіль, Ю.М. Козлов, В.П. Колісник, І.Б. Коліушко, А.М. Колодій, В.К. Колпаков, О.Л. Копиленко, В.В. Кравченко, О.Д. Крупчан, А.Р. Крусян, Є.Б. Кубко, О.Є. Кутафін, Б.М. Лазарєв, А.В. Макаренко, М.Н. Марченко, О.В. Марцеляк, В.Ф. Мелащенко, А.О. Мішин, Г.О. Мурашин, В.С. Нерсесянц, Н.Р. Нижник, А.Ф. Ноздрачов, Д.М. Овсянко, М.Ф. Орзіх, О.М. Осавелюк, В.С. Основін, В.Ф. Погорілко, О.І. Полянський, Т.О. Проценко, Л.М. Силенко, О.Ф. Скакун, Ю.М. Старілов, В.П. Тимощук, Ю.М. Тихоміров, В.В. Толстошеєв, Ю.М. Тодика, О.О. Томкіна, О.Ф. Фрицький, В.Є. Чиркін, О.І. Черкасов, В.М. Шаповал, Н.Г. Шукліна, М.К. Якимчук.

Не зважаючи на значну кількість публікацій у окресленій сфері, проблема визначення поняття конституційно-правового статусу органу виконавчої влади та специфіки конституційно-правового статусу різних видів органів виконавчої влади України залишається комплексно недослідженою. Відсутність ґрунтовного теоретичного осмислення конституційно-правового статусу органу виконавчої влади зумовлює існування труднощів для повноцінного функціонування як системи органів виконавчої влади, так і конституційної системи стримань і противаг України.

У вітчизняній науці конституційного права питання пов’язані з проблемою конституційно-правового статусу органу виконавчої влади, розкривалися недостатньо чітко і фрагментарно. Ця проблема пов’язана також із такими практичними завданнями державного будівництва України, як:

- завершення конституційної реформи, значна частина положень якої відповідно до Закону України “Про внесення змін до Конституції України” від 08.12.2004 р. №2222-VI стосується саме конституційно-правового статусу органів виконавчої влади;

- завершення адміністративної реформи, одним із завдань якої відповідно до Указу Президента України “Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні” від 22.07.1998 р. №810/98 проголошене формування ефективної організації виконавчої влади;

- прийняття Закону України “Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади”, який існує сьогодні у вигляді різноманітних законопроектів;

- інтеграція в Європейський  Союз. Як зазначив Президент України під час свого виступу на сесії Парламенської асамблеї Ради Європи 25 січня 2004 р., усередині країни буде проведено реорганізацію органів державної влади з тим, щоб процес інтеграції до Європейського Союзу набув реального, а не декларативного змісту.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є узагальнення на основі врахування досягнень науки конституційного права, юридичної практики, вітчизняного та зарубіжного досвіду конституційно-правового регулювання системи органів виконавчої влади, визначення поняття конституційно-правового статусу органу виконавчої влади України, його основних елементів, специфіки конституційно-правового статусу різних видів органів виконавчої влади України.

Для досягнення зазначеної мети дослідження необхідно вирішити наступні завдання:

- визначити поняття і сутність виконавчої влади, дослідити його еволюцію та сформувати визначення;

- охарактеризувати поняття конституційної моделі організації виконавчої влади та дослідити її види;

- розкрити поняття та особливості побудови системи органів виконавчої влади України,

- проаналізувати особливості нормативно-правового регулювання системи органів виконавчої влади України та конституційно-правові принципи її організації;

- здійснити аналіз елементів конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України;

- дослідити механізм реалізації конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України;

- виявити фактори, які визначають особливості структури конституційно-правового статусу центральних органів виконавчої влади України;

- дослідити структурну характеристику конституційно-правового статусу місцевих органів виконавчої влади України;

- запропонувати і обґрунтувати висновки і пропозиції щодо необхідності внесення змін до системи нормативно-правових актів України, що регулюють організацію та діяльність системи органів виконавчої влади України.

Об’єктом дослідження виступила сукупність правових норм, що визначають елементи правового статусу органів виконавчої влади України, а також підстави, зміни та припинення відповідних правовідносин.

Предметом дослідження є конституційно-правові норми, що закріплюють повноваження та інші елементи конституційно-правового статусу органів виконавчої влади України і містяться, окрім Конституції України, у законах України, указах Президента України, постановах Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Методи дослідження. В основу методології дослідження покладено загальнотеоретичні принципи та підходи до вивчення обраного предмета дослідження. З цією метою використано низку загальнонаукових і спеціальних методів пізнання, зокрема:

формально-логічний метод, за допомогою якого досліджувались сутність конституційно-правового статусу органів виконавчої влади України, його основні елементи, здійснювалася зовнішня наукова обробка емпіричного матеріалу. За допомогою даного методу стало можливим розглядати правовідносини, пов’язані з конституційно-правовим статусом органів виконавчої влади у їх діалектичному взаємозв’язку та взаємодії. Найбільш повно використовувались такі прийоми формально-логічного методу, як опис та аналіз правовідносин із приводу формування та реалізації конституційно-правового статусу органів виконавчої влади, його основних елементів та їх відповідного правового регулювання;

історичний метод, який проявився у виявленні історичних обставин, які зумовили виникнення, розвиток та характер конституційно-правового статусу органів виконавчої влади;

порівняльно-правовий метод, який практично проявився у порівняльному аналізі конституційно-правових актів різних держав щодо статусу органів виконавчої влади, за допомогою якого були встановлені загальні закономірності даного статусу та визначений відповідний позитивний досвід зарубіжних країн;

структурно-функціональний метод, використання якого дало змогу детально розглянути основні елементи зазначеного статусу та визначити місце органів виконавчої влади в конституційній системі стримань і противаг;

системний метод, за допомогою якого конституційно-правовий статус органів виконавчої влади України розглянуто як цілісну взаємопов’язану систему, що базується на комплексному застосуванні всіх інших методологічних підходів, які у своїй єдності відображають різноаспектне бачення конституційно-правового статусу органів виконавчої влади.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вона є одним із перших у сучасній юридичній науці України досліджень статусу органів виконавчої влади України із позицій конституційного права, в якому обґрунтовується наявність та основоположне значення конституційно-правового підходу до вивчення зазначеного статусу, визначення та розкриття специфіки його елементів. Дане дослідження узагальнює сучасну теорію і практику конституційно-правового регулювання основних складових елементів системи органів виконавчої влади в умовах проведення конституційної та адміністративної реформи в Україні.

Структура та обсяг магістерської роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел – 56 найменувань. Загальний обсяг дослідження – 114 сторінок, з яких 108 сторінок основного тексту.

 

 

База готовых работ: