logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Папілярні візерунки у криміналістичній практиці - дипломна робота

Заказывай работу ТУТ

 

Зміст

Вступ............................................................................................................... 3

Розділ І. Основнi положення кримiналiстичного учення про слiди рук як рiзновидностi речових доказiв i об'єктiв дактилоскопiчної експертизи 6

1.1. Загальна характеристика слiдiв рук як речових доказiв i як об’єктів дактилоскопiчної експертизи................................................................... 6

1.2. Класифiкацiя слiдiв папiлярних візерунків та механiзм їх утворення 11

1.3. Види папiлярних вiзерунків та їх властивостi.............................. 16

РОЗДIЛ ІІ. Методи i засоби виявлення, фiксацiї та вилучення слiдiв     рук 25

2.1. Особливостi пошуку слiдiв рук пiд час огляду мiсця події......... 25

2.2. Методи та прийоми виявлення слiдiв рук на мiсцi подiї............ 28

Розділ ІІІ. Методи дослiдження слiдiв рук.............................................. 45

3.1. Поняття про папiляроскопiчну iдентифiкацiю.............................. 45

3.2. Призначення дактилоскопiчної експертизи i питання, якi нею вирiшуються..................................................................................................................... 47

3.3. Методика проведення дактилоскопiчної експертизи................ 50

3.4. Iдентифiкацiя особи за папiлярними вiзерунками рук............... 54

3.5. Оформлення результатiв дактилоскопiчної експертизи та оцiнка висновкiв експерта..................................................................................................... 59

Розділ ІV. Експериментальнi дослiдження, можливостi застосування магнiтних порошкiв для знаходження слiдiв папiлярних вiзерункiв на паперi, залежно вiд умов i термiнiв їх зберiгання............................................................................... 62

4.1. Вивчення часу збереження слiдiв рук на рiзних видах паперу. 62

4.2. Застосування магнiтного порошку для виявлення слідів рук залежно від фізичних властивостей об’єктів............................................................ 65

Висновок....................................................................................................... 67

Список використаної лiтератури............................................................. 70


Вступ

Кардинальнi змiни в економiцi, полiтицi, усiх сферах соцiального життя нашого суспiльства призвели до жорсткої напруженостi, що посилюється дефіцитом на споживчому ринку, послабленням державної i трудової дисциплiни, падiнням моралi та культури.

Посилення боротьби зi злочиннiстю та зміцнення законностi значною мiрою залежить вiд професiйної майстерностi слiдчих, суддiв, працiвникiв мiлiцiї. Наша держава поклала на органи мiлiцiї, прокуратури, юстицiї ї суду функцiї охорони громадського порядку, виявлення і розкриття злочинiв, визначення передбачених законом покарань.

Посилення охорони прав i законних iнтересiв громадян, змiцнення законностi i правопорядку, боротьба зi злочиннiстю i запобiгання правопорушень багато в чому залежить вiд удосконалення методів роботи правоохоронних органiв щодо розслiдування злочинiв, активному впровадженню у слiдчу практику досягнень науково-технiчного прогресу.

У вдосконаленнi практики розслiдування злочинiв важлива роль належить кримiналiстицi, яка вивчає i узагальнює досвiд практики розслiдувань i запобiгання злочинiв, розробляє методи їхнього розкриття.

Кримiналiстика - наука про певні закономiрності механiзму скоєння злочину, отримання iнформацiї про злочин та його учасникiв, виявлення, збирання, дослiдження, оцiнки i використання доказiв.

Слідством встановлено, що неможливо скоїти злочин, не залишивши будь-яких слiдiв. Закономiрностi утворення слiдiв основанi на властивостях вiдображення, що є загальною властивiстю матерiї.

В процесi вiдображення слідів спостерiгається взаємозв'язок i взаємодiя: однi предмети не тiльки дiють на iншi, але й сприймають дiї останнiх. З цього приводу Ф.Енгельс писав: "З того, що предмети знаходяться у взаємозв'язку вже виходить те, що вони впливають один на одного " [1].

Усі види слiдiв, що залишаються пiд час скоєння злочину, є можливим виявити сліди i зафiксувати їх з метою використання пiд час розслiдування. Без застосування сучасних науково-технiчних засобiв, методiв i прийомiв кримiналiстики неможливо досягнути результатів розкриття усiх обставин скоєного злочину та забезпечити якiсне його розслiдування.

Використання науково-технiчних методiв i засобiв пiд час виявлення i дослiдження слiдiв злочину полягає у тому, що вони розширюють пiзнавальнi можливостi слiдчого. За їхньою допомогою слiдчий швидше може виявити і зафiксувати вiдображені сліди, які залишилися в результатi скоєння злочину.

Серед слiдiв - вiдображень, що залишаються на рiзних предметах обстановки, де скоївся злочин, найбiльш поширеними є слiди рук, що утворюються в результатi доторкування до рiзних предметiв.

Слiди рук, як об'єкти кримiналiстичного дослiдження i рiзновиднiсть речових доказiв у практицi розслiдування рiзних злочинiв використовуються з давнiх-давен.

Методом виявлення, фiксацiї, вилучення та дослiдження слiдiв рук присвячено багато робiт вiтчизняних та зарубiжних кримiналiстiв. У той же час вивчення слiдчої i судової практики дає пiдставу зробити висновок про те, що в даний час ця тема не втратила своєї актуальностi. Зумовлено це тим, що слiди рук, якi залишаються на предметах обстановки на мiсцi подiї не завжди можуть бути знайденi органолептичними методами. Вони легко стираються i пошкоджуються, якщо неналежним чином поводитися з об’єктами, на яких вони утворилися пiд час здiйснення злочину.

Крiм цього, у кримiналiстичнiй лiтературi запропоновано багато рiзних методiв виявлення i фiксацiї слiдiв рук, якi не завжди забезпечують знаходження i фiксацiю їх у незмiнному станi без облiку особливостей поверхнi об'єктiв, де утворився вiдбиток пальцiв або кiстi руки.

Вищезазначене i зумовило вибiр цiєї теми. На основi вивчення спецiальної лiтератури з питань дактилоскопiї, узагальнення слiдчої практики i проведення експериментальної перевiрки окремих рекомендованих у лiтературi методiв виявлення i фiксацiї слiдiв рук на паперi були поставлені завдання: поглибити отриманi знання, проаналiзувати недолiки, що зустрiчаються пiд час огляду мiсця подiї щодо знаходження, фiксацiї, вилучення слiдiв рук та оволодiти сучасними методами кримiналiстики.

Пiд час пiдготовки дипломної роботи використовувалось кримінально-процесуальне законодавство, матерiали слiдчої практики.
[1] Енгельс Ф. Дiалектика природи Маркс К. Енгельс Ф. - Твори 2-е iзд. Т.20.-с 392;

 

База готовых работ: