logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

СОЦІАЛЬНИЙ КОРІНЬ ПРАВОПОРУШЕНЬ - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………с.3
РОЗДІЛ 1. ПРИРОДА ПРАВОПОРУШЕНЬ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ
1.1. Основні теорії причин правопорушення…………………………...с.6
1.2. Правова природа правпорушення…………………………………с.10
1.3. Соціальна природа та соціальні причини правопорушень……...с.12
Висновки до 1 розділу…………………………………………………..с.15
РОЗДІЛ 2. ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЗЛОЧИННІСТЬ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
2.1. Правопорушення, його сутність та основні ознаки……………..с.17
2.2. Співвідношення правопорушення та злочину……………………с.21
2.3.Склад правопорушення……………………………………………..с.25
Висновки до 2 розділу…………………………………………………..с.27
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ І СПОСОБИ БОРОТЬБИ З ПРАВОПОРУШЕННЯМИ
3.1. Умови та шляхи попередження протиправної поведінки………с.28
3.2. Правова профілактика правопорушень…………………………..с.31
Висновки до 3 розділу…………………………………………………с.33
ВИСНОВКИ…………………………………………………………….с.34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…….………..…….………с.37
ВСТУП
Актуальність теми курсового дослідження обумовлюється наступним. Правопорушення, або протиправна поведінка, як вид пра¬вової поведінки є антиподом правомірної поведінки. Насам¬перед, слід зазначити, що протиправна поведінка здійсню¬ється у сфері права, але, на відміну від правомірної поведін¬ки, вона є не формою свободи, а формою несвободи чи сва¬вілля. Показник кількості правопорушень не є стабільним, і коливається у різні періоди розвитку суспільства в залежності від впливу багатовидової кількості соціальних факторів та індивідуальних здібностей особи. Люди здебільшого дотримуються приписів права, однак правопорушення вчиняються досить часто, а їх загальна кількість є настільки значною, що це викликає зрозумілу тривогу громадян. Тому важливим питанням є встановлення та усунення причин правопорушень.
Серед причин і умов вчинення правопорушень виділяють об'єктивні і суб'єктивні причини. Об'єктивними причина¬ми виступають конкретні протиріччя в суспільному бутті, в економічних, політичних і соціальних відносинах людей. До суб'єктивних причин правопорушень відносять деформації в правосвідомості, в потребах, мотивах, позиціях, в низько¬му рівні моральної і правової культури. Поведінка людини залежить як від соціальних, так і від біологічних факторів. Визнання цього факту породило наукову проблему: який із цих факторів є домінуючим у формуванні здібностей, відчуттів, поведінки, дій людини і яким чином здійснюється взаємозв’язок соціального й біологічного в людині. Так, Ч.Ламброзо, Е.Феррі, Р.Гарофало, І.Ной, В.Ємельянов та інші віддавали перевагу біологічній сутності [22; 198].
Ступінь вивченості теми. Питаннями правопорушення займалися ще дореволюційні практики (наприклад, В.М.Хворостов). Теоретичну основу роботи складають дослідження фахівців в галузі теорії держави і права, а також галузевих юридичних наук: С.С. Алексєєва, І.М. Барцица,                         М.І. Брагинського, П.К. Блажко, В.М. Ведяхіна, В.В. Вітрянського,                      Н.М. Вопленко, А.Ф. Галузіна, А.А. Герцензона, Ю.І. Гревцова, І.М.Даньшина, Ю.О. Денісова, С.М.Кожевнікова, В.М.Кудрявцева,                    Н.Ф. Кузнецової, Г.І. Курдюкова, С.А. Комарова, Н.М. Колосового,                     О.Є. Лейста, Д.А. Ліпінського, В.Я. Любашица, А.Ф. Єфремова,                        С.М. Кожевникова, М.І. Матузова, В.В. Мальцева, М.С. Малєїна,                       Г.К. Матвєєва, В.Д. Перевалова, B.C. Прохорова, Ю.С. Решетова,                        І.Н. Сенякіна, І.С. Самощенка, В.А. Тархова, М.Х. Фарукшина,                           Т.В. Худойкіної, Р.Л. Хачатурова і інших. Сучасні положення про правопорушення розглянуті в юридичній літературі такими авторами як Малько А. В., Радько Т.М. і багатьма іншими.
Питання про соціальну природу і причини правопорушень досить складне і відповісти на нього однозначно неможли¬во, оскільки в правознавстві існує багато концепцій про причини правопорушень. Вивченням причин і умов вчи¬нення правопорушень займається кримінологія. Вона ви¬вчає, в першу чергу, причини злочинності, інші правопору¬шення вивчаються окремими галузями права, в тому числі адміністративним, трудовим і цивільним. Аналізу причин і умов вчинення проступків у нас, на жаль, майже немає в науковій літературі. Представляється доцільним провести багатоаспектну юридичну характеристику правопорушення.
Головною метою роботи є правовий аналіз соціального кореню правопорушення.
Об’єктом дослідження є сутність соціальних чинників правопорушення.
Предмет дослідження – правопорушення, відмінність правопорушення від злочину, шляхи і способи боротьби із правопорушеннями.
Основні завдання роботи: 1.розкрити природу правопорушень та розглянути теорії правопорушення в соціології права, 2. дослідити співвідношення понять правопорушення і злочинність, 3. висвітлити шляхи і способи боротьби з правопорушеннями.
Методи дослідження: історичний, аналітичний, порівняльно-правовий.
Практичне значення роботи полягає у юридичному аналізі правопорушення, його соціальних причин, порівнянні правопорушення та злочину, а також пропозиції щодо шляхів подолання та попередження правопорушень.
Робота має наступну структуру: вступ, 3 розділи, висновки, список використаної літератури.

База готовых работ: