logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Участь захисника у кримінальному процесі - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

ВСТУП........................................................................................................................................................... 2

1. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ ЗАХИСНИКА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ..................... 5

2. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.................................. 9

3. ПІДГОТОВКА ЗАХИСНИКА ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ............................................................. 20

4. УЧАСТЬ ЗАХИСНИКА НА РІЗНИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ...........................24

ВИСНОВКИ.............................................................................................................................................. 28

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ........................................................................................................................... 31


ВСТУП

Конституція України, запозичивши багато чого з досвіду консти­туційного розвитку зарубіжних демократичних країн, трансформува­ла в національне законодавство положення основних міжнародних актів з прав людини.

Формування в Україні правової держави, для якої людина, її жит­тя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю, висуває на перше місце в сфері правового ре­гулювання суспільних відносин її права і свободи. З прийняттям нової Конституції виникла нагальна потреба подальшого удоскона­лювання всіх галузей права, повної їхньої відповідності Основному Закону, у тому числі і норм кримінально-процесуального законодав­ства, як одного з найважливіших засобів захисту прав людини.

Ефективність захисту прав і свобод особи тісно пов'язана з по­внотою регулювання правових відносин, що виникають у криміналь­ному судочинстві. Від повноти їхнього регулювання залежать усе­бічність і об'єктивність досудового розслідування, а також судового розгляду кримінальної справи, захисту прав та законних інтересів осіб, які беруть участь у кримінальному процесі.

Логічно побудована правоохоронна система, де чітко визначена компетенція кожного її суб'єкта — органу дізнання, слідчого, началь­ника слідчого відділу, прокурора, призведе до функціонування такої системи процесуальних правовідносин, яка забезпечить не тільки ефективність кримінального судочинства з розкриття злочинів і вжи­вання заходів до невідворотності покарання для осіб, що їх вчинили, реалізації прав учасників процесу, інтереси яких безпосередньо ре­алізуються в ході досудового розслідування і судового розгляду кримінальної справи, але і своєчасне усунення судово-слідчих поми­лок, створення надійних правових гарантій від необґрунтованого притягнення невинуватих осіб до кримінальної відповідальності і покарання.

Слід зазначити, що окремі питання захисту право особи у кримінальному процесі недостатньо чітко сформульовані і закріплені в кримінально-процесуальному законодавстві, законах України «Про прокуратуру», «Про оперативно-розшукову діяль­ність» та ін. Має місце невідповідність деяких положень вказаних законодавчих та нормативних актів відомчого характеру криміналь­но-процесуальному закону. Недостатньо повно вивчена та законода­вчо визначена дана проблема на різних етапах досудового слідства, їхньої норматив­но-правової природи. Проблеми правових відносин між учасниками кримінального процесу, тісно пов'язані з проблемою визначення місця досудового слідства в правоохоронній та судовій системах країни, та його структури, з приводу чого в роботі висловлюються пропозиції щодо подальшого вдосконалення існуючої системи досудового слід­ства на основі аналізу зарубіжного та вітчизняного досвіду й пропо­зицій науковців та практиків.

Зазначені обставини, актуальність та недостатня розробленість вказаних проблем обумовили вибір теми курсової роботи.

Окремі аспекти цієї проблеми розглядалися у монографіях та наукових збірниках (Т.В. Варфоломєєва, В.Г. Гончаренко, Ю.М. Грошевий, Н.І. Гуковська, С.П. Дідківська, Я.Ю. Кондратьєв, М.В. Костицький, І.Н. Сорокотягін, В.Я. Тацій, Н.І. Фелінська та ін.). Але проблема теоретичного аналізу процесуального положення захисника в судових стадіях кримінального процесу України не вичерпана.

Об'єктом дослідження є кримінально-процесуальний статус захисника.
Предметом дослідження виступають норми кримінально процесуального права, законодавства, що регламентує діяльність захисника, а також науково-практичні і теоретичні розробки участі захисника в судових стадіях кримінального процесу і зв'язані з цим питання забезпечення прав особистості в кримінальному судочинстві.


Мета дослідження полягає в теоретичному аналізі проблем, зв'язаних з участю захисника в судових стадіях кримінального процесу в умовах існуючої нестабільності правозастосовчої практики при наявності пробілів у законодавстві, а також у виробленні практичних рекомендацій для захисників, які приймають участь в провадженні по кримінальній справі.
Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні задачі:
- розглянути роль захисника як гарантію дотримання прав і законних інтересів особистості;

- проаналізувати підстави і порядок вступу захисника в провадження по кримінальній справі;

- проаналізувати права й обов'язки захисника;

- визначити особливості реалізація прав та обов’язків захисника в судових стадіях кримінального процесу;

- розкрити особливості участі захисника в суді апеляційної інстанції;

- розглянути оскарження захисником рішення суду, прийнятого за результатами перегляду судового рішення по кримінальній справі.

При дослідженні застосовувався метод діалектичного матеріалізму, а також системно-структурні, логічні, конкретно-соціологічні, історичні, порівняльно-правові, статистичний методи з прийомами аналізу, синтезу, спостереження та опису.

База готовых работ: