logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Маніпулятивні технології в політиці - дипломна робота

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ                                           3

ВСТУП                                                                                           4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИНІ АСПЕКТИ МАНІПУЛЦІЇ

І МАНІПУЛЯЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПОЛІТИЦІ

1.1. Поняття психологічного впливу та маніпуляції                   7

1.2. Суть маніпуляції в політиці                                                   18

1.3. Інформаційно-психологічні технології як засіб

політичного маніпулювання                                                                            27

РОЗДІЛ 2. МАНІПУЛЮВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

МАНІПУЛЯТИВНИХ ПСИХОТЕХНОЛОГІЙ В ПОЛІТИЧНИХ

ПРОЦЕСАХ РІЗНИХ ДЕРЖАВ

2.1. Завдання, об’єкти, форми і технології

інформаційно-психологічних впливів США у війні з Іраком              35

2.2. Специфіка смислових та інформаційних війн                       44

2.3. Основні маніпулятивні технології, що їх використовують

політичні технологи та політичні діячі                                                  51

РОЗДІЛ 3. ВИОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПАРЕТО                       62

ВИСНОВКИ                                                                                  76

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                      79


 ВСТУП

Актуальність дослідження. Нині активізувалися дослідження проблеми маніпуляцій особистістю, її свідомістю і поводженням як на теоретичному, так і прикладному рівні. У той же час дослідження маніпуляцій людиною, соціальними групами, суспільною свідомістю в контексті проблематики інформаційно-психологічної безпеки особистості в прямій постановці і як фактора основної небезпеки в сучасному українському суспільстві не розглядалися, хоча багатьма дослідниками відзначався негативний вплив маніпуляцій на особистість.

Різноманітні сторони особливо політичного маніпулювання та загалом механізмів програмування поведінки висвітлено в працях багатьох зарубіжних науковців, таких, наприклад, як Р. Даль, Д. Істон, Дж. Сарторі, В. Бехтерев,          В. Мальцев, С. Кара-Мурза, С. Московічі. Значний інтерес становлять також праці українських учених, зокрема О. Бойка, В. Бабкіної, С. Богомолова,           М. Поповича, В. Ткаченка та ін. Так чи інакше проблемі політичного маніпулювання приділяється чимало уваги сучасних науковців.

Різні аспекти феномена маніпуляції, серед яких механізми, технології, критерії та чинники маніпулятивної поведінки, розглядалися різними зарубіжними і вітчизняними вченими: Е.Берн, Дж. Рудінов, Е. Фромм,              Е. Шостром, А. Елліс, О. Коннор, Д. Мартін, Г. Шиллер, С. Братченко,                  Є. Доценко, Г. Грачев, Т. Кабаченко, Г. Ковальов, І. Мельник, В. Панкратов, О. Сидоренко та інші. Вивченню маніпуляцій у педагогічному спілкуванні присвячені дослідження С. Братченка, Л. Рюмшиної, Е. Щеглової.

У роботах С. Богомаза, В. Знакова, О. Каракулової, М. Eймс, Р. Крісті,      А. Кід досліджувалися питання схильності до маніпулятивної поведінки. Серед сучасних українських науковців, що займаються емпіричними електоральними дослідженнями, зокрема вивченням їх маніпулятивної складової, можна назвати таких, як І. Бекешкина, А. Нельга, А. Полторак, Г. Почепцов,                Н. Чурілов, Е. Хмелько та ін. Маніпулятивні технології в електоральному процесі транзитивних суспільств вивчають О. Балакірєва, О. Валевський,          А. Балашова, І. Жданов, О. Заярна, О. Кордун, Р. Павленко, В. Лісничий, Дж. Наполітан, О. Петров, М. Побокін, Ю. Сурмін, Д. Наріжний, Ю. Яновська та ін.

Аналізуючи дослідження науковців, можна зробити висновок, що суперечливість поглядів вчених щодо феномена маніпуляції, зокрема самий термін розглядається різнобічно.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає в узагальненні та використанні теоретичних знань та практичних умінь інноваційного характеру при використанні маніпулятивних технологій в політиці. У відповідності з метою роботи перед нами стоять такі завдання:

1. Закріплення та поглиблення теоретико-методологічних знань основних понять.

2. Аналітичне опрацювання та обґрунтування конкретних проблем щодо маніпулювання та використання маніпулятивних психотехнологій в політичних процесах різних держав.

3. Систематизувати та проаналізувати літературу щодо використання методу Парето та оволодіти методикою досліджень узагальнень та логічного викладу матеріалу.

Об’єктом дослідження є маніпулятивні технології в політиці. Предметом – практика використання маніпулятивних психотехнологій в політичних процесах.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої в роботі мети у процесі дослідження залежно від цілей і задач використовувались відповідні методи дослідження політичних процесів. При дослідженні сутності використовувалися методи аналізу і синтезу, індукції та дедукції, спостереження і узагальнення; для аналізу поточного стану функціонування–економіко-статистичний; метод аналогій для порівняння досвіду різних країн.

Науковою гіпотезою є припущення, що використання інформаційно-психологічних технологій підвищують ефективність політичного маніпулювання.

Публікації (за наявності) Вказують, у скількох статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, опубліковані результати дослідження.

Структура дипломної роботи. Робота складається з переліку основних скорочень, вступу, трьох основних частин, висновків та списку використаної літератури. (Подається перелік основних змістових частин роботи з їх короткою характеристикою, також вказується загально кількість сторінок дослідження та кількість джерел інформації, що було використано.)

 

 

Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат, Выполнение контрольных работ, Написание дипломных работ недорого, Написание контрольных работ , Написание курсовых работ, написание курсовой работы,  написание дипломных работ на заказ, Заказать дипломную работу по экономике, написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, заказать отчет по практике недорого, решение задач по математике, решение задач по экономике, заказать бизнес-план, написание контрольных по праву, выполнение курсовых работ, Заказать курсовую работу по экономике,  заказать базу данных, заказать написание программы, Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат

База готовых работ: