logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Лексика іншомовного походження в текстах напрямку „Зварювання” - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ...............................................................................................................3

Розділ 1. Теоретичні засади дослідження лексики іншомовного походження в текстах напрямку ”Зварювання”...................................................5

1.1 Функціонування запозиченої лексики в українській мові.....5

1.2 Іншомовна лексика у технічних текстах..................................7

Розділ 2. Формування лексика іншомовного походження в текстах напрямку ”Зварювання”..........................................................................................9

Висновок......................................................................................................12

Список використаних джерел та літератури............................................14

Вступ

Актуальність теми дослідження. Складні процеси в сучасній українській мові, пов'язані з інтенсивним припливом запозичень (переважно з англійської мови), закономірно отримують неоднозначні оцінки україністів: з одного боку, дослідники відзначають певне збагачення мови, наближення за допомогою асимільованих іншомовних запозичень до світових досягнень у суспільно-політичній, економічній, управлінській, торговельній тощо сферах, з іншого — перевантаження рідної мови чужими лексемами, до того ж, часто за наявності українських відповідників.

Однією із провідних технологій сучасного виробництва є зварювання. Із самого початку розвитку сучасного зварювального виробництва, з останніх десятиріч ХІХ ст. вітчизняні винахідники й учені роблять помітний внесок у цю галузь техніки.

Актуальність теми зумовлює з’ясування аналізу шляхів формування лексики іншомовного походження в текстах напрямку „Зварювання”, встановлення способів творення іншомовних термінів, дослідження їх складу з погляду походження, системної організації на рівні парадигматики, що сприятиме упорядкуванню всієї терміносистеми та відкриє перспективу дослідження слів іншомовного походження в українській мові вцілому.

Лексика сучасної української літературної мови останнім часом поповнилася великою кількістю лексем, запозичених з інших мов. Однією з причин запозичення є те, що використання готових позначень економніше, ніж створення нових. Українська мова протягом століть збагачувалася не лише запозиченими словами, а й компонентами іншомовних слів. Чільне місце належить грецькій та латинській мовам, що справили величезний вплив на формування науково-технічної термінології. Дослідження іншомовних компонентів на сучасному етапі є важливим, оскільки саме в науково-технічній термінології функціонує найбільша кількість інтернаціональних словотворчих засобів.

Чимало праць вивченню проблем іншомовних запозичень в технічних текстах присвятили вітчизняні дослідники (С. Караванський, О. Кочерга, О. Муромцева, О. Пономарів, І. Огієнко, В. Самійленко, О. Сербенська та інші).

Метою дослідження є всебічний лінгвістичний аналіз лексики іншомовного походження в текстах напрямку ”Зварювання” в загальній системі української мови. Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію таких завдань:

1. Проаналізувати функціонування запозиченої лексики в українській мові.

2. Розкрить сутність іншомовної лексики у технічних текстах.

3. Дослідити формування лексика іншомовного походження в текстах напрямку ”Зварювання”.

Об’єктом дослідження обрано найбільш уживані в галузі зварювання назви процесів, явищ, предметів.

Предметом дослідження слугують слова і терміни іншомовного походження в текстах, зафіксованих у перекладних, тлумачних загальномовних і галузевих словниках, енциклопедіях, фаховій періодиці.

Методи дослідження. Аналіз досліджуваного матеріалу здійснювався в синхронічно-діахронічному аспекті за допомогою методів якісного, кількісного та компонентного аналізу, спостереження, зіставлення.

Наукова новизна полягає в тому, що в українському мовознавстві здійснена спроба комплексного дослідження лексики іншомовного походження в текстах напрямку ”Зварювання”.

Практичне значення роботи полягає в тому, що викладені в ній спостереження і висновки сприятимуть упорядкуванню сучасної термінології зварювальника, її стандартизації та уніфікації, поглибленню відомостей про її формування та функціонування.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел.

База готовых работ: