logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Молодіжний сленг у середовищі студентів напряму підготовки «Металургія» - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ………………………………………………………………………...3

Розділ 1. Методологічні основи дослідження молодіжного сленгу у середовищі студентів напряму підготовки «Металургія» ……………………..6

1.1. Місце сленгу в лексичній системі сучасної української мови………………………………………………………………………………...6

1.2  Лінґвокреативні процеси формування молодіжного сленгу……………………………………………………………………………..10

Розділ 2. Ділова українська мова з елементами професійного та розмовного сленгу в молодому середовищі металургів………………………12

Висновок…………………………………………………………………..16

Список використаної літератури………………………………………...18

Вступ

Актуальність теми дослідження. Один із розділів навчального курсу “Українська мова професійного спрямування” називається “Термінологічна система української мови”. Він є дуже важливим для студентів металургыйного спрямування, оскільки для успішної діяльності в будь-якій галузі науки, техніки та виробництва фахівцеві необхідно правильно розуміти й грамотно застосовувати відповідну спеціальну термінологію.

Аналізуючи сучасні тенденції розвитку мови, ми не можемо не виділити зміни, які відбуваються в її лексичному складі, особливо у стилістиці усного і писемного мовлення. Це так звані “сленги” або “арго”. Термін “сленг” в українську мову прийшов з англійської (slang – жаргон) – жаргонні слова або вирази в англійській усній мові, характерні для людей певних професій або соціальних прошарків. Термін “арго” прийшов із французької мови (argot – жаргон) – мова якоїсь вузької соціальної чи професійної групи, не зовсім зрозуміла для сторонніх. Останнім часом термін “сленг” вживають більш активно, ніж терміни “жаргон” і “арго”. Це можна пояснити тим, що сьогодні англійська мова домінує серед інших мов і сленг використовують майже всі люди планети.

Сленг студентів за своєю структурою є об'єднанням декількох сленгів: молодіжного, вузівського та суто професійного сленгу спеціальності на якій навчаються студенти.

Історія вивчення сленгової лексики пов’язана з працями небагатьох вчених-мовознавців. Зокрема, спробу дослідити сленг та жаргонну лексику здійснили В. Іванов, В. Боржковський, С. Пиркало, К. Широцький, Й. Дзендзелівський, В.Товстенько. Ширше зацікавлення зазначеною соціолінгвістичною тематикою виявляв зарубіжний україніст Олекса Горбач.

У 2006 році вийшов «Словник сучасного українського сленгу» (упорядник Т. М. Кондратюк), який містить понад п‘ять тисяч слів і словосполучень, узятих з живої мовної стихії, що широко вживаються представниками різних вікових, професійних, соціальних прошарків. Крім того, при створенні словника було використано лексичний матеріал творів відомих українських письменників (Ю.Покальчука, С.Жадана, Л.Дереша, Ю.Андруховича, О.Забужко та ін.).

Наукові розвідки українських мовознавців були спрямовані на з’ясування таких аспектів досліджуваного явища: проблеми лексикографічного опрацювання жаргонізмів (В.Іванов, В.Боржковський, В. Щепотьєв, С.Пиркало, Л.Ставицька та ін.); теоретичне обґрунтування суті соціальних мов (В.Петров, К.Широцький, Ю.Шевельов, Л.Ставицька та ін.); специфіка окремих мовних рівнів і засоби творення їх одиниць (Й. Дзендзелівський, О.Горбач, Р.Смаль-Стоцький та ін.); взаємодія жаргонного і літературного (Л. Ставицька та ін.).

Найістотнішою проблемою в дослідженні експресивного розмовного мовлення є неструктурованість та недосконалість термінологічного апарату, що є першопричиною різнотлумачень поняття  «сленг».

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є лінгвістичний аналіз металургійних термінів в загальній системі професійного сленгу. Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію таких завдань:

1.Визначити місце сленгу в лексичній системі сучасної української мови.

2. Розкрити лінґвокреативні процеси формування молодіжного сленгу.

3. Дослідити ділову українську мову з елементами професійного та розмовного сленгу в молодому середовищі металургів.

Об’єктом дослідження обрано найбільш уживані в галузі металургії назви процесів, явищ, предметів.

Предметом дослідження є молодіжний сленг у середовищі студентів напряму підготовки «Металургія»

Методи дослідження. Аналіз досліджуваного матеріалу здійснювався в синхронічно-діахронічному аспекті за допомогою методів якісного, кількісного та компонентного аналізу, зіставлення.

Наукова новизна полягає в тому, що в українському мовознавстві здійснена спроба комплексного дослідження формування сленгів та їх місце в середовищі студентів напряму підготовки «Металургія»

Практичне значення роботи полягає в тому, що викладені в ній спостереження і висновки сприятимуть упорядкуванню сучасного металургійного сленгу.

Теоретичні положення можуть слугувати основою для аналогічних спостережень над терміносистемами інших галузей знань та подальшого дослідження молодіжного сленгу у середовищі студентів напряму підготовки «Металургія».

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел.

База готовых работ: