logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Вживання складних слів і абревіатур у технічних текстах - курсова робота

Зміст

Вступ...............................................................................................................3

Розділ 1. Методологічні основи дослідження вживання складних слів і абревіатур у технічних текстах..............................................................................6

1.1 Особливості вживання складних слів і абревіатур у текстів технічного стилю.....................................................................................................6

Розділ 2. Основні правила вживання складних слів і абревіатур у технічних текстах..................................................................................................11

2.1 Вимоги до написання складноскорочених слів і графічних скорочень................................................................................................................11

2.2 Вимоги до написання абревіатур у технічних текстах.........14

Висновок......................................................................................................19

Список використаних джерел та літератури............................................20

Вступ

Актуальність теми дослідження. Скорочення слів та виразів сьогодні активно використовують у технічних текстах. У кожній сфері діяльності існують свої скорочення. Перекладачі повинні слідкувати за появою нових скорочень і оновленням активного словника скорочень. Особливо цей процес став більш помітним з розвитком новітніх інформаційних технологій. У цьому факті, а також недостатньому дослідженні скорочень та їх різновидів у лінгвістичній літературі полягає актуальність та новизна цієї теми. Технічні тексти є сферою широкого вживання різних скорочень – як таких, що увійшли до мови й зафіксовані в словниках, так і авторських, які створені тільки в окремому випадку й зафіксовані лише в одному тексті. Сьогодні існує традиція називати країни, урядові, соціальні, військові, індустріальні й торговельні організації та посадових осіб не тільки їхніми повними назвами, а й початковими скороченнями, отриманими з літер, стала дуже популярною не тільки в Україні, а й в усьому світі. Зараз технічні тексти є сферою широкого вживання різних скорочень. У деяких видах текстів скорочення іноді становлять 50 % усіх словосполучень та 15 % словникового складу. З точки зору їх перекладу, зазначений розподіл скорочень доцільний тому, що останні, як правило, мають свої відповідні повні форми у конкретному тексті, що перекладається, і їх розуміння звичайно не викликає труднощів, тоді як під час перекладу перших іноді можуть не допомогти й перекладні словники скорочень, якщо вони не містять потрібного скорочення.

Помітне місце в технічних текстах посідають складні слова. Не так давно Н. Ф. Клименко зазначала, що такі лексеми становлять 10 відсотків словникового складу української мови. Проте нині засвідчується зростання цих одиниць у нашій мові, а за твердженням О. А. Стишова, "найактивнішим способом словотвору на сучасному етапі розвитку української мови (після суфіксації) є композиція". Адже назви, утворені шляхом осново-, словоскладання чи скорочення слів, мають кілька вагомих переваг перед іншими номінаціями. По-перше, вони завжди коротші, ніж словосполучення, порівняння чи навіть речення, на основі яких будуються. По-друге, "за багатьох комунікативних ситуацій виникає необхідність у висловленні двох ідей однією лексемою, словом". А звідси і випливає закон економії лінгвальної енергії. По-третє, складні слова порівняно з простими мають "більші стилістичні можливості, більшу пізнавально-оцінну силу, більшу понятійну й естетичну місткість".

В українському мовознавстві є чимало праць, присвячених вивченню складних слів і абривіатур. Серед них можна виділити ті, у яких розглядається питання історії виникнення та формування композитів (М.Я.Плющ, П. П. Плющ, С. П. Самійленко, І. Й. Тараненко, В. В. Німчук, В.М.Ліпич), структури, морфемної будови, семантики, процесів творення цих одиниць, статусу юкстапозитів (М. Т. Чемерисов, І.І.Ковалик, Н.Ф.Клименко, Л. Є. Азарова, К. Г. Городенська, Н. С. Родзевич, В. О.Горпинич, Є.А.Карпіловська, А.М. Нелюба та ін.), складної термінології (М.П.Богуцька, В.М.Овчаренко, Е. І. Огар, А. А. Бурячок, І. М. Кочан та ін.), абревіатур М.Т.Доленко, Л. П. Павленко, О. М. Рудь, Н.М. Журавльова, Н. М. Сологуб та ін.. Стилістичні можливості окреслених лексем у різних контекстах фрагментарно описано у розвідках О.Д.Пономарева, С. Я. Єрмоленко, О.С.Шевчук, І. М. Кочан, А. П. Коваль. Дослідники Т. А. Коць, О. А.Стишов, О.А.Мітчук, О. М. Турчак, Н.О.Попова, Л. В. Туровська, Л. М. Василькова й ін., досліджуючи лексику сучасних технічних текстів, принагідно звертають увагу на структурно-складні загальновживані одиниці, неологізми, запозичення, оказіоналізми. Нині з’являються роботи, в яких вивчаються складні лексичні утворення на основі англійської (С. С. Воробйова), французької (П. О. Чуча), німецької (Ю. Й. Мацкуляк) мов.

Попри незаперечні теоретичні й практичні напрацювання лінгвістики у вивченні цього явища, проблема складних слів у технічних текстах до сьогодні не є остаточно розв’язаною.

Крім того, нові обставини функціонування української мови як державної, постійні зміни в Україні та світі й те, що у ХХІ ст. Усе це надає нашій розвідці актуальності.

Об’єктом дослідження курсової роботи є лексичні скорочення та  вживання складних слів зафіксовані в текстах науково-технічних текстах, та їх графічні особливості.

Предметом дослідження є вживання складних слів і абревіатур у технічних текстах.

Метою дослідження є виявлення способів вживання складних слів і абревіатур у технічних текстах.

Завдання курсової роботи. Для досягнення мети дослідження окреслено такі завдання:

1. Розкрити особливості вживання складних слів і абревіатур у текстів технічного стилю.

2. Охарактеризувати вимоги до написання складноскорочених слів і графічних скорочень.

3. Проаналізувати вимоги до написання абревіатур у технічних текстах.

Наукова новизна дослідження. В курсовій роботі зроблена спроба комплексного дослідження вживання складних слів і абревіатур у технічних текстах.

Теоретичне значущість курсової роботи полягає в тому що нами було обґрунтовано основні вимоги до вживання складних слів і абревіатур у технічних текстах.

Практичне значущість курсової роботи. Результати даного дослідження можуть бути використані під час вивчення особливостей вживання складних слів і абревіатур у технічних текстах на заняттях із документознавства.

Структура роботи. Відповідно до сформульованої мети наукового дослідження робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.

База готовых работ: