logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Дипломна робота з логістики

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 9
1.1. Сутність та значення логістики на підприємстві 9
1.2. Організація транспортно-складської діяльності підприємства 20
1.3. Логістичне обслуговування 27
1.4 Висновки до розділу 1 33
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ТОВ ................. 35
2.1. Загальні відомості про компанію 35
2.2 Аналіз фінансової звітності підприємства 45
2.3 Аналіз основних показників діяльності підприємства 52
2.4 Аналіз транспортно-складської діяльності "ТОВ.................. 63
2.5. Дослідження організації логістики на підприємстві 70
2.6 Висновки до розділу 2 74
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ "............." 77
3.1. Оптимізація транспортних витрат на підприємстві 77
3.2. Оптимізація розміщення складських приміщень 85
3.3. Пропозиції щодо організаційної структури відділу логістики 92
3.4 Висновки до розділу 3 99
ВИСНОВКИ 101
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 107
ДОДАТКИ 111
ВСТУП
У сучасних умовах розвитку нашого суспільства, кризового стану економіки виникає потреба невідкладної всебічної перебудови й удосконалення господарської діяльності.
Зруйнована система розміщення та розподілу продуктивних сил досі не змінена на нову, падіння виробництва продовжується, ситуація на ринку не викликає оптимізму. Існують об'єктивні та суб'єктивні фактори цього становища. Але потрібно знаходити шляхи, які б забезпечили економічне зростання. Його резерви слід шукати, насамперед, серед статей найбільших витрат, які пов'язані з використанням матеріальних ресурсів та їх транспортуванням. У справі стабілізації економіки важливою є оптимізація господарських зв'язків. Науку, що вирішує ці питання, зарубіжними вченими було названо логістикою.
В останні роки серед західних фахівців у сфері логістики домінує точка зору про те, що в сучасних умовах виробництва удосконалення управління матеріально-технічним забезпеченням з орієнтацією тільки на мінімізацію витрат вже не відповідає нагальним потребам. На їхню думку, управління стає оптимальним лише тоді, коли воно базується на логістичній концепції, що тісно пов'язана з активною ринковою стратегією.
Таким чином, логістика має працювати перш за все на споживача, намагаючись максимально задовольнити його попит. Все це дає змогу зробити висновок про те, що, хоча про логістику відомо вже досить давно, вона претендує на детальне вивчення.
Логістика – це досить нове для нас поняття, якому тільки починають приділяти увагу, а вітчизняні літературні джерела, присвячені цій проблемі, можна перерахувати по пальцях.
Закордонні автори публікацій з логістики підкреслюють її самостійний, у тому числі й від маркетингу, характер. У нашій країні поки що немає єдності думок стосовно цього напряму знань, і логістика не розглядається як автономна наука.
Логістика – це наукова та практична діяльність, пов’язані з управлінням матеріальними, товарними, інформаційними та іншими видами потоків. Це новий підхід до управління діяльністю суб’єктів ринку, раніше невідомий виробництву – орієнтація на споживача та якість його обслуговування. Це не тільки звичне врахування попиту, а й виробництво з дослідженням платоспроможного попиту на товар і послугу. Тобто логістичний підхід до управління процесами виробництва переносить маркетингову концепцію виробництва з галузі теорії в практичний менеджмент фірми.
Накопичений виробничою практикою багаторічний досвід, пов'язаний з використанням економіко-математичних моделей, застосовується не лише для загальних логістичних витрат на всьому ланцюзі доведення товару від джерела виробництва до споживача з урахуванням заданого ринком рівня обслуговування.
Логістичний менеджмент, використовуючи методи операційного менеджменту в управлінні фірмою, забезпечує виконання всіх процесів, пов’язаних з управлінням фізичним переміщенням різних видів потоків з щонайменшими загальними витратами – на виробництво продукції, зокрема й закупівлю сировини та матеріалів і розподіл готової продукції та доставку її до споживача.
Використання міжнародних термінів “логістика” та “менеджмент” свідчать про те, що йдеться про виробничу та посередницьку діяльність у ринковому середовищі. Об'єктом вивчення нової навчальної дисципліни “логістика” є матеріальні і пов'язані з ними інформаційні та фінансові потокові процеси. Широке використання логістики на практиці господарської діяльності пояснюється необхідністю скорочення тимчасових інтервалів між набуванням сировини й постачанням товарів кінцевому споживачеві. Логістика дозволяє мінімізувати товарні запаси, а в низці випадків взагалі відмовитись від їх використання, дозволяє скоротити час доставки товарів, прискорює процес отримання інформації, підвищує рівень сервісу.
Логістика включає в себе управління транспортом, складським господарством, запасами товарів, кадрами, інформаційними системами, комерційною діяльністю та іншими галузями. Принципова новизна логістичного підходу — органічний взаємозв'язок, інтеграція вищевикладених галузей у цілісну ресурсопровідну систему.
Мета логістичного підходу - наскрізне управління потоками ресурсів. Особливо це актуально для зовнішньоекономічної діяльності підприємств України.
Інтегрування відокремлених наукових напрямів виникло не само по собі, а як відповідь на потребу господарської практики, сформованої під впливом зовнішнього середовища сучасного ринку.
Основою логістичної функції зовнішньоекономічної діяльності підприємств України є логістична організація процесу митної переробки вантажів, яка об’єднує процеси реалізації митних режимів, пов’язаних з фізичним переміщенням зовнішньоторговельних вантажів через митний кордон. Логістика повинна забезпечити узгодженість матеріальних (товарних), інформаційних та фінансових потоків прискорення цього процесу, а також відпрацювання стандартних логістичних вимог як по відношенню до митних режимів (тобто стосовно митниць), так і до учасників зовнішньоторговельних операцій (експортерів, імпортерів, перевізників). Так, одним з найважливіших питань митної логістики є процес декларування вантажів та транспортних засобів, під яким розуміється повідомлення митному органу необхідних для митного оформлення та митного контролю відомостей про вантажі і транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон, про їх митні режими та інше.
Важливо, що в організації виробництва виробничий та операційний менеджмент застосовують різноманітні методи, що дають змогу використовувати їх в практичній діяльності, що не можна сказати про логістику, яка, маючи хороший концептуальний апарат, ще не збагатила його необхідним та достатнім для виробничої практики інструментарієм.
Таким чином, тема дипломної роботи є актуальною та важливою, оскільки досліджує достатньо нове для української економіки поняття логістичної діяльності та логістичного менеджменту на підприємстві, яке займається торговою, виробничою та зовнішньоекономічною діяльністю.
Актуальність теми дослідження та постійне зростання інтересу до неї зумовлені потенційними можливостями підвищення ефективності функціонування ресурсопровідних систем, які відкриваються із використанням логістичних знань. Логістика є прикладом системного підходу до вирішення проблем бізнесу. Це комплекс дій, який охоплює і поєднує всі сфери бізнесу для доставки товарів таким чином, щоб задовольнити споживача і досягти мети діяльності компанії. Логістика навчає збалансовувати кожну функціональну сферу і стежити, щоб жодна з них не перешкоджала іншим.
Завдання логістики полягає в узгодженні фізичної дистрибуції і управлінні матеріалами для заощадження грошей і вдосконалення обслуговування. Отже, лідерство на сьогоднішній день має той, хто компетентний у сфері логістики та володіє її методами.
Значний вклад у дослідження проблем логістичного менеджменту на підприємстві внесли такі відомі зарубіжні вчені, як Е. Вогель, Е. Ворнер, Р. Ербе, Д. Кісінг, П. Кругман, С. Ліндер, Д. Лейк, Д. Лодж, Р. Нельсон, Б. Олін, М. Портер, М. Познер, Д. Репкін, Д. Сакс, Дж. Стренд, Дж. Харт, Е. Хекшер. Останнім часом ці проблеми розробляються також вченими з пострадянських країн, зокрема російськими та українськими (Бакаєвим О.О., Кутахом О.П., Пономаренко Л.А., Васелевським М., Гурч Л.М., Іваницькою Л.Л., КальченкоА.Г., Кривещенко В.В. та іншими).
Незважаючи на досить істотний обсяг наявних розробок питань логістичної діяльності підприємства, багато проблем, особливо щодо логістичних процесів при зовнішньоекономічній діяльності підприємства та посилення ролі економічних важелів у цій сфері опрацьовані поки що недостатньо. Особливо це важливо, оскільки останнім часом значно підвищився інтерес до теоретичного обґрунтування проблем розвитку міжнародної економічної діяльності України, зокрема до обґрунтування теоретичних засад ефективного здійснення зовнішньоекономічних відносин в умовах ринкових трансформацій, розробки дієвого механізму здійснення торговельно-економічної політики на різних ієрархічних рівнях, а також до опрацювання конкретних принципів і правил ефективної організації діяльності вітчизняними суб'єктами господарювання.
Метою дипломної роботи є поповнення та узагальнення тих знань, які утворилися у навчальній літературі з напрямку транспортно-складської логістичної діяльності підприємства на прикладі ТОВ "..................
Для досягнення зазначеної мети було поставлено такі завдання:
- дослідити суттєвість логістичних систем підприємства;
- охарактеризувати елементи логістичного менеджменту в системі управління діяльністю підприємства;
- розглянути транспортну та складську логістику як складову логістичної системи підприємства;
- визначити, як логістика впливає на діяльність підприємства;
- запропонувати шляхи вдосконалення системи логістики на підприємстві;
- проаналізувати, як виробничо-торгівельна діяльність підприємства вдосконалюється завдяки методам управління логістикою.
Предметом дослідження є комплекс теоретично-методичних та організаційно-практичних аспектів функціонування підприємства ТОВ "............" та внесення пропозицій щодо його вдосконалення.
Об’єктом дослідження є аналіз логістичних процесів при здійснені діяльності на виробничо-торговельному підприємстві – ТОВ "................
ТОВ "............." – це досить велике та стабільно працююче торгово-сервісне підприємство, яке має всі необхідні засоби, як виробничі, так і трудові, для ефективного прибуткового функціонування. Діяльність підприємства орієнтована на розширення зв’язків із вітчизняними та зарубіжними партнерами.
Для досягнення поставленої мети в роботі було використано такі наукові методи, як метод наукового узагальнення, порівняння, системного і комплексного аналізу, методи статистичного моделювання, дедукції і індукції.
Інформаційною базою для написання дипломної роботи є законодавчо-нормативні акти, інструктивні матеріали, літературні джерела та дані підприємства ТОВ "..................
Наукова новизна одержаних результатів. Результатом дипломної роботи стали теоретичні визначення та практичні дослідження суті, функції та напрямів вдосконалення логістичного менеджменту на підприємстві.
Практичне значення роботи полягає в розробленні сукупності положень щодо визначення логістичного менеджменту та обґрунтування необхідності удосконалення транспортно-складської логістики на підприємстві.
Дипломна робота складається з трьох розділів, вступу, висновків, додатків у вигляді схем та таблиць, переліку використаних джерел та літератури.

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок, написание курсовых по экономике, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные по психологии, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ

База готовых работ: