logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Підвищення ефективності управліня організацією за рахунок сучасних підходів - дипломна робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ... 6

1.1.   Поняття, роль, функції та принципи управління організацією.. 6

1.2. Методи та моделі управління діяльністю організації 14

1.3. Методологічні аспекти оцінювання ефективності управління. 19

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «АРІУС» ТА СТАНУ УПРАВЛІННЯ.. 26

2.1. Загальна характеристика підприємства. 26

2.2. Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства. 29

2.3. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. 36

2.4. Аналіз ефективності управління підприємством. 43

Розділ 3 РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО підвищення ефективності управління ТОВ «АРІУС». 51

3.1. Обґрунтування напрямків підвищення ефективності управління. 51

3.2. Заходи щодо підвищення ефективності управління підприємством. 57

3.3. Оцінка економічної ефективності запропонованих заходів. 66

РОЗДІЛ 4  ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.. 71

Висновки.. 81

Список використаних джерел.. 87

ДОДАТКИ.. 93

ВСТУП

Актуальність теми. Сучасний стан ринкових відносин вимагає адекватних цим процесам систем управління в усіх ланках, галузях та сферах економіки. Особливе значення ця проблема має на рівні підприємства. Будучи об'єктом товарно - грошових відносин, з широкої економічною самостійністю та відповідальністю за результати своєї виробничо-господарської діяльності, підприємства повинні формувати таку систему управління, яка забезпечувала б їм високу ефективність функціонування, конкурентоспроможність та стійке положення на ринку.

Результати діяльності підприємств значною мірою визначається ефективністю управління. У сучасних умовах одним з пріоритетних напрямків зміни систем управління української економікою є розробка обґрунтованих теоретичних та методологічних положень ефективного менеджменту, особливо на рівні підприємств.

Підвищення ефективності управління є головною умовою поліпшення кінцевих результатів. Забезпечення високої ефективності системи управління багато в чому залежить від об'єктивності та достовірності її оцінки. Обґрунтована оцінка вносить визначеність, виявляє реальні тенденції, дозволяє виявити, виміряти та оцінити головні чинники, що впливають на ефективність управління, а через нього - на результати діяльності підприємства.

Ось чому серед проблем, вирішення яких вимагає сьогодні практика господарської діяльності, слід виділити проблему вдосконалення системи управління підприємством, при цьому особливої уваги заслуговує виявлення її істотних характеристик, характеру та ступеня взаємозв'язків, механізму практичного використання.

Значний вплив робить стан зовнішнього середовища на функціонування підприємств . У цих умовах дотримання вимоги керованості підприємства виступає в якості одного з найважливіших критеріїв оцінки результативності його діяльності. При цьому, чим сильніше проявляється вплив зовнішнього середовища, тим більше уваги менеджери всіх рівнів повинні приділяти вивченню процесів, що відбуваються в оточенні організації. Основним засобом адаптації підприємства до невизначених та швидкозмінних умов середовища є ефективна система управління з відповідним набором методів, засобів, стилів, що забезпечують формування та реалізацію оптимального варіанту розвитку господарюючого суб'єкта.

Сказане викликає необхідність у глибоких наукових дослідженнях теоретичних та методичних аспектів оцінки систем управління, в розробці основних напрямів їх вдосконалення, у чому полягає актуальність теми даної дипломної роботи.

Дослідженню проблем управлінської діяльності присвячені численні наукові праці зарубіжних і вітчизняних вчених. Теоретичні засади ефективності управління розроблені у працях фундаторів управлінської науки К. Альдерфера, П. Друкера, А. Маслоу, М. Мескона, М. Портера, Ф. Тейлора, М.І. Туган-Барановського, А. Файолята ін. Проблемам розкриття сутності категорії «ефективність управління», факторів її підвищення, класифікації та управління ними присвяченні дослідження М.О. Бєсєдіна, М.Д. Виноградського, Й.С. Завадського, О.С. Кузьміна, Т.Л. Мостенської, В.Д. Немцова, Г.В. Осовської  та ін. вчених.

Попри вагомий доробок зазначених та інших вчених у теорії і методології управління потребують поглибленого дослідження специфічні аспекти ідентифікації та оцінки управлінських рішень та формування механізму підвищення їх економічної та соціальної ефективності.

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає у розвитку основних теоретичних і методичних положень оцінки ефективності систем управління підприємством, в розробці на цій основі науково - практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи управління підприємством в умовах нестабільних характеристик зовнішнього середовища функціонування.

Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання:

дослідити поняття, роль, функції та принципи управління організацією;

проаналізувати методи та моделі управління діяльністю організації;

розкрити методологічні аспекти оцінювання ефективності управління;

надати загальну характеристику підприємства;

охарактеризувати техніко – економічні показники підприємства;

провести аналіз фінансово – господарської діяльності підприємства та ефективності управління;

обгрунтувати напрямки підвищення ефективності управління;

запропонувати заходи, щодо підвищення ефективності управління та провести оцінку їх економічної ефективності.

Обєктом дослідження є система управління підприємством ТОВ «Аріус».

Предметом дослідження послужили методичні аспекти оцінки ефективності систем управління.

Методи дослідження. У процесі дослідження були використані загальнонаукові методи пізнання: синтез, зіставлення, систематизація й узагальнення; методологія функціонального, системного і ситуаційного підходів. При обробці інформації застосовувалися різні прийоми монографічного, статистико - економічного, розрахунково - конструктивного та математичних методів дослідження.

Інформаційно-нормативною базою дослідження склали наукові роботи провідних вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем теорії організацій, управління та менеджменту. В якості інформаційної бази використані офіційні дані по підприємству, бухгалтерська звітність, результати особистих спостережень. 

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст роботи викладено на 87 сторінках. Робота містить 18 таблиць, 1 рисунок, додатки. Список використаних джерел нараховує 72 найменування.

 

Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат, Выполнение контрольных работ, Написание дипломных работ недорого, Написание контрольных работ , Написание курсовых работ, написание курсовой работы,  написание дипломных работ на заказ, Заказать дипломную работу по экономике, написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, заказать отчет по практике недорого, решение задач по математике, решение задач по экономике, заказать бизнес-план, написание контрольных по праву, выполнение курсовых работ, Заказать курсовую работу по экономике,  заказать базу данных, заказать написание программы, Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат

 

База готовых работ: