logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Удосконалення організаційної структури управління підприємства - дипломна робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………...7

1.1. Поняття організаційної структури підприємства та її типи………………..7

1.2. Вплив організаційної структури управління на діяльність організації….13

1.3. Взаємозв'язок організаційної структури управління з бізнес-процесами..25

РОЗДІЛ 2.  ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТОВ "ПОСТАЧАННЯ ТА СЕРВІС ЛТД"………………………………………37

2.1. Загальна характеристика підприємства ТОВ "Постачання та сервіс Лтд"37

2.2. Аналіз складу та структури кадрів ТОВ "Постачання та сервіс Лтд"……..51

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТОВ "ПОСТАЧАННЯ ТА СЕРВІС ЛТД"……………………..61

3.1.  Пропозиції щодо вдосконалення організаційної структури управління ТОВ "Постачання та сервіс Лтд"……………………………………………………….61

3.2. Розробка посадових інструкцій на ТОВ "Постачання та сервіс Лтд"……..68

3.3. Розрахунок економічної ефективності впровадження удосконаленої служби маркетингу на підприємстві…………………………………………………..….75

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ НА ТОВ "ПОСТАЧАННЯ ТА СЕРВІС ЛТД.....84

4.1. Організація охорони праці на ТОВ "Постачання та сервіс Лтд"…………84

4.2. Аналіз умови праці менеджера на ТОВ "Постачання та сервіс Лтд"……85

4.3. Розрахунок штучного освітлення на ТОВ "Постачання та сервіс Лтд"………………………………………………………………………………….89

4.4. Організація пожежної безпеки на ТОВ "Постачання та сервіс Лтд"……..92

4.5. Охорона навколишнього середовища на ТОВ "Постачання та сервіс Лтд".94

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….97

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………103

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………107

ВСТУП

Ринкова трансформація України до світового економічного простору обумовлює необхідність опанування принципово нових для вітчизняних підприємств “правил” взаємодії із зовнішнім оточенням. А це потребує, перш за все, застосування сучасних підходів, принципів, ефективних методів, інструментів в управлінні підприємством для забезпечення його успішного функціонування в конкурентному ринковому середовищі.

Головною особливістю управління підприємством за сучасних умов є те, що ефективна система управління – це, перш за все, система, що здатна забезпечити швидку адаптацію підприємства до змін його бізнес-середовища за умов максимально можливого врахування запитів і задоволення потреб потенційних споживачів. Отримання прибутку має розглядатися виключно як результат ефективного функціонування такої управлінської системи.

На сьогоднішній день майже всі колишні державні підприємства втратили практику планової роботи (стратегічного передбачення на строк більш ніж півроку), а в новоутворені комерційні структури не мають достатнього досвіду подібного характеру. Якщо за умов централізовано-планової економіки підприємства розробляли п’ятирічні плани, комплексні програми науково-технічного прогресу на двадцятирічний період, то на сьогоднішній день більшість сучасних українських підприємств взагалі відмовилась від планових процедур.

Об’єктивним в сьогоднішньому відставанні підприємств в підготовці до переходу на ринкові відносини відзначилась затримка щодо розробки і прийняття відповідних державних нормативно-законодавчих актів, їх обмеженість та нестабільність.

Саме тому, більшість підприємств, а особливо ті, що ще перебувають в державній власності, не поспішають розробляти адаптаційні моделі поведінки і не усвідомлюють, що структурні зрушення в економічному житті країни

по-перше, незворотні;

по-друге, системні, тобто деформують традиційні цілі господарюючих об’єктів, перетворюють зовнішнє середовище, змушують переосмислювати ціннісні характеристики відносин об’єктів;

в-третіх, є слабо регульованими.

Водночас необхідно зазначити, що сьогоднішній етап розвитку української економіки як ніколи раніше надає керівнику підприємства зростаючу ступінь свободи творчого мислення при виборі тих чи інших моделей поведінки. При всій недосконалості прийнятих законів, вони означають безвзірцеву санкціоновану перебудову основ виробничих відносин, а саме відносин власності.

Керівники підприємств, разом з трудовими колективами отримують право обирати передбачену законом форму власності, вводити адекватну систему оплати праці і матеріального стимулювання, на власний розсуд розпоряджатися чистим прибутком, створювати без попередніх узгоджень нові структури управління.

Характерною особливістю сучасної системи управління промисловим підприємством має стати безумовно корисний та актуальний для вітчизняних підприємств досвід вдосконалення системи управління в провідних американських компаніях, який базується на здійсненні реорганізації підприємства, як планового постійного процесу управління розвитком підприємства в сучасних ринкових умовах.

Отже, головна проблема, що постала перед всіма вітчизняними підприємствами в умовах адаптації до ринку полягає в тому, щоб чітко визначити профіль своєї діяльності, своє місце в конкурентному середовищі і свій стиль поведінки (манеру адаптації до змінних факторів оточуючого середовища).

Такий процес реформування має охоплювати всі аспекти господарської діяльності підприємства без виключення, розпочинаючи з реформування виробничо- кадрового потенціалу, організаційно-управлінської структури, правової форми, завершуючи реформуванням механізму господарювання підприємства в цілому.

Розвиток економіки України на інноваційній основі передбачає активізацію діяльності  підприємств та їх адаптацію до ринкових умов функціонування.

Адекватна перебудова внутрішнього середовища підприємств повинна, поряд із оновленням виробничої бази, передбачати підвищення їх загального управлінського потенціалу. Як свідчить практика, саме стан організаційно-управлінських чинників є найбільш слабкою ланкою в господарському механізмі багатьох вітчизняних підприємств.

Одним з суттєвих організаційно-управлінських чинників, що зумовлюють стан внутрішнього середовища підприємства, є організаційна структура управління (ОСУ). Багато вітчизняних підприємств усвідомили необхідність удосконалення ОСУ як одного з визначальних чинників виходу із кризи, викликаної невідповідністю ринкового, виробничо-господарського й управлінського потенціалу підприємств мінливим умовам зовнішнього середовища.

Існуюча методологія вдосконалення ОСУ великих підприємств,  сформувалася в 70-80 рр. минулого сторіччя й з того часу не зазнала істотних змін. Можливість використання методичних праць цього періоду на сучасному етапі функціонування вітчизняних підприємств є дуже обмеженою, що пов'язано насамперед із трансформацією управлінської діяльності підприємств, зміст та структура якої за умов ринкової економіки суттєво змінилися. У працях же сучасного періоду питання вдосконалення побудови ОСУ промислових підприємств і їхньої адаптації до сучасних умов господарювання носять, як правило, декларативний, рекомендаційний і несистемний характер. Поза увагою залишається завдання пошуку критерію оптимізації ОСУ, що відповідає сучасній структурі управлінської діяльності підприємств. Це зумовлює актуальність досліджень, спрямованих на вирішення науково-практичного завдання з удосконалення організаційної структури управління підприємства.

Метою роботи є розробка теоретичних, методичних і практичних питань удосконалення організаційної структури управління підприємства на основі структуризації управлінської діяльності.

Для досягнення поставленої мети дослідження вирішено такі наукові та практичні завдання:

досліджено особливості управління підприємством в системі сучасного менеджменту; проаналізовано кадрову політика організації та її вплив на структуру управління підприємств, систематизовано теоретичні основи процесу формування структури управління підприємства;

установлена організаційна та економічна характеристика підприємства ТОВ "Постачання та сервіс Лтд"; проведено аналіз системи управління підприємства ТОВ "Постачання та сервіс Лтд";

розроблено інструментарій удосконалення ОСУ підприємства ТОВ "Постачання та сервіс Лтд"; обґрунтовано соціально-економічну ефективності запропонованих заходів по удосконаленню структури управління підприємства ТОВ "Постачання та сервіс Лтд".

Об'єктом дослідження виступає побудова організаційної структури управління підприємства ТОВ "Постачання та сервіс Лтд".

Предметом дослідження є теоретичні питання, принципи, логіка, методи та практичні аспекти вдосконалення організаційної структури управління машинобудівного підприємства.

Методологічною основою роботи є сукупність пізнавальних засобів, методів, прийомів, що використовувалися в процесі дослідження. Теоретичною базою послужили праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених з питань дослідження організаційної структури управління підприємства та її вдосконалення. Інформаційною базою дослідження стали офіційні статистичні матеріали та результати власних досліджень. У процесі дослідження використовувалися такі методи: системний підхід; функціональний підхід; методи структурно-логічного аналізу та статистичний метод; методи експертної оцінки.

База готовых работ: