logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Інформаційні технології у міжнародному бізнесі - дипломна робота

ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………………………………………………………....3

РОЗДІЛ 1 Теоретико-методологічні засади формування нової парадигми розвитку міжнародного бізнесу.. 7

1.1 Сутність та економічна природа інформаційних технологій в контексті  розвитку сучасної системи міжнародного бізнесу. 7

1.2 Новітні тенденції формування та розвитку інформаційних технологій в міжнародному бізнесі 20

1.3 Методичні принципи організації сучасних інформаційних технологій в міжнародному бізнесі 29

РОЗДІЛ 2 Детермінанти розвитку Інформаційних Технологій у міжнародному бізнесі. 39

2.1 Формування, структура та функціональні можливості інформаційних технологій в міжнародному бізнесі 39

2.2 Новітні інформаційні інструменти в практиці міжнародного бізнесу  Основні види та сфери застосування. 53

2.3 Оцінка ефективності функціонування інформаційної технологій в управлінні міжнародними компаніями. 75

РОЗДІЛ 3 Формування та розвитОк інформаційних технологій в управлінні бізнесом для вітчизняних компаній.. 87

3.1 Світовий досвід та національна практика використання ІТ в бізнес-діяльності 87

3.2 Оптимізація інструментальних компонентів інформаційної технологій для вітчизняних бізнес-компаній в ведення бізнесу. 92

3.3 Перспективи розвитку та вдосконалення використання інформаційних технологій  в бізнес-діяльності вітчизняних компаній. 106

ВИСНОВКИ.. 111 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 117 

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Розвиток сучасних інформаційних технологій за останній час до невпізнання змінило світ. Інформаційні технології захопили усі сфери життя суспільства, вплинувши як на бізнес, так і на професійну сферу та приватне життя. Інформаційні технології змінили засоби спілкування, принципи обміну інформацією, форми взаємовідносин.

Незважаючи на внутрішню складність, сучасні інформаційні технології прості в застосуванні і тому доступні великій кількості людей, змушених вдаватися до застосування технологій через  професійні, освітні, культурні, соціальні, політичні та інші потреби.

Сучасні інформаційні технології використовуються в рівній мірі у виробництві, бізнесі, торгівлі, спілкуванні, у побуті. Скорочуючи відстані і час, вони змінюють не тільки форму, а й зміст людського життя. Однак розвиток сучасних інформаційних технологій супроводжують глобальні проблеми.

При використанні сучасних інформаційних технологій важливо визначити ступінь небезпеки, яку вони можуть представляти для сучасної людини і оцінити можливість їх творчого застосування.

Серед новітніх інформаційно-технічних засобів особливого дослідження вимагає комп'ютерна мережа Інтернет, яка стала як основою сучасних інформаційних технологій, так і головною загрозою їх існуванню.

Тому показником цивілізованості та рівня розвитку будь-якого суспільства стає право не тільки на вільний доступ до інформації, а й на надійний захист інформації обмеженого доступу. Інформаційний ресурс стає головним багатством як країни в цілому, так і окремого підприємства, організації будь-якої форми власності.

В умовах глобалізації значно зростає роль інформаційних технологій як важливого інструменту в підвищенні ефективності управління підприємствами. Позитивний вплив інформаційних технологій на динаміку вітчизняного та міжнародного бізнесу призвів до трансформування всіх галузей економіки з такої, що орієнтована на багатогалузеву сферу діяльності, спрямовану на задоволення різноманітних потреб мільйонів споживачів.

Питання аналізу інформації як фактору виробництва і процесу перетворення її в пріоритетний фактор сучасних виробничих відносин, сутності інформаційних технологій і напрямів їх застосування в міжнародній діяльності підприємств стали предметом дослідження у працях таких вчених, як: А.Богачевський, А.Бондаренко, В. Василенко, Л. Вінарик, О. Гальченко, Н.Гарнхем, А. Грінберг,  Н. Єрьоміна, Н. Зайцева, М. Кастельс, В. Касьяненко, С. Кондратова, Н. Кустова, Л. Мельник, П. Нестеров, О. Оліфіров, А. Орлов, А.Останець, В. Пастухова, О. Паршина, Т. Писаревська, В. Плескач, В. Попов, В. Пономаренко, М. Румянцев,  Н. Свірідова, М. Скопень, В. Ситник, Г.Титаренко, М. Хеллгрен, Дж. Ходжсон, Ю. Хотунцев, О. Щедрін та ін.

Втім, у науковій літературі недостатньо висвітлені питання трансформації форм бізнесу, методів і управління міжнародних компаній під впливом інформаційного чинника. Зважаючи на сучасний рівень технологічного забезпечення, вивчення та застосування інформаційних технологій при веденні бізнесу, особливо міжнародного, є недостатньо розвинутим та розкритим, як теоретично, так і з практичної точки зору.

Вирішення вищезазначених завдань має базуватись на дослідженні наявних сучасних інформаційних технологій, їх застосуванні та впливу на  різні стадії створення та просування вітчизняного продукту на світовому ринку, використовуючи інформаційні технології, та аналізі розвитку вітчизняного міжнародного бізнесу в цілому.

З огляду на означене актуальність теми дипломної роботи полягає в недостатньому рівні вивчення та аналізу впровадження інформаційних технологій у міжнародному бізнесі, а також недостатності практики застосування інформаційних технологій вітчизняними бізнес-компаніями.

Метою дипломної  роботи є  теоретичне узагальнення  методологічних засад аналізу інформаційних технологій у розвитку міжнародного бізнесу, розкритті характеру й напрямів еволюції міжнародного бізнесу під впливом інформаційного чинника та виокремлення основних підходів до практичного застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні суб′єктами міжнародного бізнесу в світі та Україні.

Відповідно до поставленої мети передбачено вирішення таких завдань:

- визначити роль інформації як ресурсу і продукту економічної діяльності у міжнародному бізнесі;

- вивчити та проаналізувати  сучасні підходи впровадження інформаційних систем та технологій у діяльність суб’єктів господарювання у сфері міжнародного бізнесу;

- вивчити теоретико-методологічні засади застосування інформаційних технологій в управлінні суб’єктами міжнародної діяльності;

- визначити особливості функціонування інформаційного ринку як елементу механізму управління міжнародним бізнесом;

- сформулювати наукові підходи, проаналізувати та узагальнити умови   застосування інформаційних технологій у міжнародному менеджменті суб’єктів міжнародного бізнесу з урахуванням формування та реалізації стратегії підприємства;

- відокремити та обґрунтувати перспективні напрями впровадження ІТ в діяльність вітчизняних підприємств для забезпечення ефективної реалізації міжнародного бізнесу;

- дослідити, проаналізувати та  визначити стан і передумови забезпечення якості міжнародної діяльності підприємств України у контексті застосування інформаційних технологій;

- здійснити порівняльний аналіз методики оцінки ефективності застосування інформаційних технологій у міжнародному бізнесі та методичні підходи до оцінки їх ефективності в системах менеджменту міжнародних та вітчизняних підприємств;

- обґрунтувати перспективні напрями розвитку інформаційних технологій у міжнародному бізнесі українських підприємств та вдосконалити методичний напрямок застосування ІТ у вітчизняному бізнесі.

Об’єкт дослідження – процес трансформації системи міжнародного бізнесу під впливом розвитку ІТ .

Предмет дослідження – сучасні детермінанти розвитку та практичного   застосування інформаційних технологій в  міжнародному бізнесі  в умовах глобалізації бізнесу.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої в дипломній роботі мети використовувались методи діалектичного, системного аналізу, які стали підґрунтям для дослідження розвитку інформаційних технологій, систем і ринків, а також застосування інформаційних технологій у менеджменті вітчизняних підприємств.

Теоретичні та методологічні дослідження у дипломній роботі ґрунтуються на наукових, теоретичних та методологічних роботах і виданнях зарубіжних та вітчизняних авторів, загальнодоступних даних з теорії міжнародного менеджменту та загальних економічних дисциплін.

Аналітичні узагальнення здобувача ґрунтуються на статистичних даних Міністерства економіки України,  Міністерства фінансів України, Міністерства зовнішньої політики, а також даних фінансової і статистичної звітності  вітчизняних суб′єктів міжнародної діяльності і даних «Інтернет – ресурсів».

 

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок, написание курсовых по экономике, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные по психологии, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ , дипломная по экономике, курсовая по бухучету, дипломная по психологии, курсовая по праву, дипломная по праву, дипломная по экономике

База готовых работ: