logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

ТНК - головні суб'єкти міжнародної виробничої та інвестиційної діяльності, їх сутність і еволюція, сучасна стратегія - курсова робота

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ І. ТНК - ГОЛОВНІ СУБ'ЄКТИ МІЖНАРОДНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………………………………………..….…6

1.1.    Розкриття сутності ТНК………………………………………….……..6

1.2.         Історія та основні тенденції розвитку ТНК……………….……..10

1.3.             Структури ТНК в сфері міжнародного бізнесу………………….14

РОЗДІЛ 2. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ: РЕГУЛЮВАННЯ ЇХНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ……………………………19

2.1. Імперативи  формування і реалізації  фінансової стратегії ТНК……19

2.2. Аналіз розвитку сучасної системи міжнародного бізнесу…………..26

РОЗДІЛ 3. ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ…………………...35

3.1. ТНК як феномен концентрації активів………………………………..35

3.2. Тенденції розвитку транснаціональних корпорацій в Україні ……...44

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….50

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………...52


ВСТУП

Актуальність теми. Ключовою тенденцією розвитку сучасної світової економічної системи є процес транснаціоналізації, що характеризується посиленням домінуючої ролі транснаціональних корпорацій (ТНК) у глобальній економіці. Виходячи за межі національних кордонів і розширюючи масштаби своєї діяльності, ТНК, завдяки своїй економічній потужності, здійснюють суперечливий вплив як на національні економіки, так і на розвиток світової економіки в цілому.

Саме тому феномен ТНК є одним із пріоритетних і дискусійних напрямів сучасних економічних досліджень. В умовах посилення транснаціоналізаційних процесів для України, як країни зі слабкою економікою, проблеми взаємодії з ТНК набувають особливої актуальності.

З огляду на те, що корпоративні структури як об’єкт державного регулювання становлять динамічну правову соціально-економічну систему, важливим є набуття інституалізації середовища їх функціонування та розвитку перманентного типу, запровадження прогресивних економічних і соціальних інститутів, організаційно-правове закріплення яких сприяло би досягненню компромісу суспільних, державних і приватних інтересів щодо досягнення цілей кожного учасника управлінського процесу. Виходячи з цих передумов, вирішення проблем інституалізації механізмів державного регулювання перебуває у площині інституціональних основ розвитку корпоративного сектору економіки.

Розвиток корпорацій є однією з умов вирішення проблем національних економік, ефективність функціонування яких обумовлює нарощування конкурентних переваг у глобалізаційному світі. Сучасний стан і тенденції розвитку світової фінансової системи свідчать, що сьогодні посилюються ризики перманентного зародження та розгортання в «її просторі» кризових явищ. Фінансові кризи ведуть до спаду світової економічної системи. Сучасна світова фінансова криза 2007-2008 рр. призвела до майже п’ятирічної стагнації провідних національних економік, незважаючи на вжиті на міжнародному рівні заходи з послаблення таких криз. Зокрема, для підвищення стійкості фінансового сектора було запроваджено на міжнародному рівні та на рівні національних економік провідних держав світу превентивні (запобіжні) заходи.

У 2010 р. Міжнародний валютний фонд (МВФ) розробив Програму обов’язкової перевірки стабільності фінансового сектора (Financial Sector Assessment Program, FSAP) 25 країн світу з найбільшими фінансовими системами. Проте тенденції наростання кризових явищ усе ще не подолано. Зокрема, і для економіки України та інших транзитних економік. У даному випадку актуальним залишається аналітичне дослідження всіх можливих джерел кризових явищ у національній економіці України, зокрема, такого джерела, як «розмаїття» природи каналів транспортування та циркулювання фінансових ресурсів.

Проблемі розгляду транснаціональних компаній присвячено праці Н. А. Навроцької, Дж. Даннінга та Саріанни Ландан, Шкурупія О. В. та ін. Феномен ТНК, механізм їх функціонування, проблеми розвитку досліджено в ряді праць зарубіжних і вітчизняних науковців. Автори Р. Робінзон, С. Кіндлбергер, Х. Перлмутер, Ф. Рут, С. Хірш, Т. Ангмон, Д. Даннінг проаналізували передумови, етапи формування й чинники розміщення ТНК.

Роль та вплив ТНК у міжнародній інвестиційній діяльності досліджували Р. Алігер, Ч. Гіл, Д. Деніелс, Дж. Майєр, Ф. Рут, П. Баклі, Ф. Котлер, С. Кіндлбергер, М. Міллер, А. Мовсісян. Специфіку впливу ТНК на економічну систему України та аналіз існуючої ситуації на українському ринку досліджували А. Семенов, В. Крижанівська, О. Жук, І. Сорока, А. Петттко та ін.

Діяльності ТНК присвячено численні звіти ООН, СОТ, МВФ. Результати досліджень, Конференції ООН з торгівлі та розвитку взяті за основу подальшого дослідження впливу ТНК на економіку країни.

Слід зазначити, що в період розповсюдження діяльності ТНК на нові країни, як це має місце для країн пострадянського простору, їх вплив характеризується швидкоплинністю. Саме в цей час доцільно відстежувати ситуацію якомога частіше, щоб визначити стан і тенденції впливу ТНК на національну економіку країни. Незважаючи на велику кількість наукових публікацій, проблема впливу ТНК на розвиток України залишається недостатньо дослідженою.

Мета нашої наукової роботи – дослідити ТНК як головних суб'єктів міжнародної виробничої та інвестиційної діяльності, розглянути їх сутність, сучасні стратегії розвитку.

Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію таких основних завдань:

  1. Розкрити сутність ТНК.
  1. Дослідити історію та основні тенденції розвитку ТНК.
  1. Проаналізувати структури ТНК в сфері міжнародного бізнесу.
  1. Дослідити транснаціональні корпорації: регулювання їхньої діяльності в умовах глобалізації.
  1. Проаналізувати діяльність міжнародних корпорацій в контексті національної економічної безпеки.

Об’єктом дослідження є міжнародна виробнича та інвестиційна діяльність.

Предметом дослідження є транснаціональні корпорації як головні суб'єкти міжнародної виробничої та інвестиційної діяльності.

Методи дослідження. Методологічною основою курсової роботи слугують фундаментальні принципи і комплекс загальнонаукових інструментів діалектичного методу пізнання: системний підхід; наукова абстракція; аналіз і синтез, дедукція й індукція та ін., а також система законів і категорій сучасної економічної науки, наукові концепції формування і розвитку глобальної світогосподарської системи, розроблені вітчизняними і зарубіжними вченими.

Інформаційну базу дослідження становлять: закони і нормативні акти України та країн ЦСЄ з питань економічного розвитку та регулювання інвестиційного процесу, офіційні статистичні показники Державної служби статистики України та інших відомств; дані міжнародних статистичних і фінансових організацій, наукові публікації та офіційні документи.

 

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов,  написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок, написание курсовых по экономике, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные по психологии, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ , дипломная по экономике, курсовая по бухучету, дипломная по психологии, курсовая по праву, дипломная по праву, дипломная по экономике, написание курсовых по праву, написание рефератов по праву, написание контрольных работ по праву, решение задач по бухучету, заказать курсовые по праву, заказать дипломные по праву, заказать реферат по праву, решение примеров по праву, решение задач по праву,  заказать курсовую по психологии, заказать дипломную по психологии, заказать реферат по психологии, заказать контрольную по психологии, заказать дипломную по бухучету, заказать курсовую работу по психологии

База готовых работ: