logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Оподаткування доходів фізичних осіб - дипломна робота

Зміст 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  6

1.1 Сутність індивідуального прибуткового оподаткування. 6

1.2. Місце податків в системі фінансового регулювання доходів  фізичних осіб  14

1.3 Формування механізму оподаткування доходів фізичних осіб. 21

РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ.. 30

2.1 Фіскальне значення оподаткування доходів фізичних осіб. 30

2.2 Особливості оподаткування трудових доходів фізичних осіб. 43

2.3 Оподаткування доходів від власності та фінансових інвестицій. 64

2.4 Оцінка механізму оподаткування доходів від підприємницької діяльності 70

РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ. 85

3.1 Реалізація зарубіжного досвіду в системі податкового регулювання доходів населення  85

3.2  Вдосконалення податкової звітності при оподаткування доходів фізичних осіб  94

3.3 Вдосконалення механізму оподаткування окремих категорій доходів населення  102

ВИСНОВКИ.. 109

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 113

ВСТУП

Актуальність теми. Податки відносяться до числа ключових інструментів державної політики. Вони зачіпають самі важливі сторони життя людини і суспільства, а сам процес розробки податкового законодавства нерозривно пов'язаний з гострими суперечностями і компромісами. Тому податкова тематика завжди і у всіх країнах актуальна. Її особлива гострота для України полягає сьогодні в тому, що реформа податків багато в чому визначає глибину і характер сучасних економічних, соціальних і політичних перетворень в країні. У центрі будь-якої податкової системи знаходится оподаткування особистих доходів. Це викликано не тільки тим, що всі суспільні відносини так або інакше замикаються на людину, працівника, а й тим, що тяжкість індивідуального податку на доходи багато в чому визначає рівень оподаткування іншими податками. Розвиток ринкових відносин, зростання цін, підвищення оплати праці-все це, змінюючи умови формування та використання доходів, вимагає великої рухливості податків. У зв'язку з цим своєчасним слід визнати введення українських поправок до прибуткового податку, коригування оподаткування сукупних доходів фізичних осіб: єдиного податку при спрощеній системі оподаткування та єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності для фізичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи. Подальший розвиток України як соціально-орієнтованої правової держави націленої на інтеграцію у європейське співтовариство визначатиметься рівнем розвитку усіх державних інститутів, зокрема й податкової системи. Отже, податкова система потребує приведення у відповідність з пріоритетами державної політики соціально-економічного розвитку, забезпечення достатнього обсягу сукупних податкових находжень до бюджетів усіх рівнів на основі проведення збалансованої бюджетної політики. З огляду на це, важливим є реформування і подальше вдосконалення механізму оподаткування доходів фізичних осіб, а також пошук шляхів зростання фіскального й регулюючого потенціалу особистого прибуткового оподаткування.

Теоретико-методологічні засади оподаткування розроблені в працях таких видатних вчених як А. Вагнер, Д. Кейнс, А. Лаффер, Д. Міль, Ф. Нітті,   Д. Рікардо, А. Сміт та ін. Податкові теорії, що висунуті та обґрунтовані класиками економічної теорії, зокрема, А. Смітом, Д. Рікардо відповідали фінансовим системам держав середньовіччя та відображали особливості їх державного устрою.

Дослідженню проблем сучасної податкової системи в цілому, а також податкової політики в сфері оподаткування доходів фізичних осіб присвячені роботи вітчизняних вчених: О. Василика, В. Вишневського, М. Дем’яненка,     С. Каламбет, П. Лайка, В. Мартиненка, А. Поддерьогіна, В. Синчака, А.Соколовської, Л. Шаблистої, І. Чугунова, С. Юрія та інших.

Проте, в сучасних умовах, коли надходження від оподаткування доходів фізичних осіб стають визначальним джерелом формування бюджетних доходів, малодослідженими залишилися проблемні питання обґрунтування напрямів реформування механізму оподаткування особистих доходів та оцінка його регулюючих і фіскальних можливостей.  

Вищезазначене обумовлює відсутність єдності думок науковців і практиків щодо найбільш суперечливих і проблемних питань побудови дійсно ефективного механізму оподаткування доходів фізичних осіб, який зміг би оптимально задовольнити потреби як держави, так і платників податків. Важливість вирішення зазначених проблем обумовили вибір теми дослідження, визначили його мету та завдання. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є узагальнення теоретико-методичних засад механізму оподаткування доходів фізичних осіб та розробка пропозицій щодо його вдосконалення в напрямках посилення фіскального і регулюючого потенціалу в ринкових умовах.

Реалізація мети дослідження передбачає постановку та вирішення наступних завдань:

узагальнити історичні етапи розвитку оподаткування доходів фізичних осіб та дослідити його трансформацію;

розглянути теоретичні засади оподаткування доходів фізичних осіб;

розкрити суть механізму оподаткування доходів фізичних осіб та виділити його складові;

оцінити ефективність сучасного механізму оподаткування доходів фізичних осіб;

з’ясувати значення податків з особистих доходів фізичних осіб у формуванні доходної частини місцевих бюджетів;

оцінити стан податкового навантаження та регулюючий вплив оподаткування на доходи фізичних осіб;

запропонувати шляхи удосконалення оподаткування  доходів фізичних осіб.

Об’єктом дослідження є процес оподаткування доходів фізичних осіб. 

Предметом дослідження є доходи фізичних осіб та механізми справляння податків з них.

Методи дослідження. Методологічною та теоретичною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання соціально-економічних явищ і процесів, фундаментальні положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених щодо використання податків як інструменту регулювання економічних відносин. Для наукового вирішення поставлених у роботі завдань використовувалися: історичний метод, метод порівняльного аналізу, розрахунково-конструктивний метод та метод аналогії, статистико-економічні методи.

Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти України з питань оподаткування, дані Державного Комітету статистики Україн.

 

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок
написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных,  диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказать контрольную работу, дипломная работа на заказ, заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказать курсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ

База готовых работ: