logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Задачі початкового курсу математики як необхідна компонента розумового розвитку молодших школярів

Зміст

Вступ                                                                                                       3

Розділ 1. Теоретико-метологічні основи початкового курсу

математики як необхідного компоненту розумового розвитку

молодших школярів

1.1. Математичні задачі в контексті психолого-дидактичної теорії задач                      6

1.2. Вікові особливості розумового розвитку молодших школярів    11

1.3. Взаємовплив формування умінь розв’язування задач

та розумового розвитку                                                                                  17

Розділ 2. Емпіричне дослідження впливу умінь розв’язувати задачі

на розумовий розвиток молодших школярів

2..1. Організація та методи проведення експерименту                                    23

2.2. Аналіз триманих результатів                                                          29

2.3. Шляхи покращення умінь розв’язувати задачі на розумовий

розвиток молодших школярів                                                                        33

Висновки                                                                                                 38

Список використаної літератури                                                           40

Додатки                                                                                                   43

·

Вступ

Актуальність дослідження. В період соціально-економічних перетворень, що відбуваються в Україні, кардинальної перебудови усієї сукупності суспільних відносин, входження України в європейський та світовий простір є необхідним створення таких умов навчання і розвитку школярів, завдяки яким відбуватиметься виховання відповідальної особистості, що здатна на самоосвіту й самовдосконалення, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, спроможна мислити критично. Водночас важливим сьогодні є набуття учнем набору певних компетентностей, необхідних для життя в суспільстві та швидкозмінному світі.

Оновлення початкової математичної освіти співпадає у часі із здобуттям незалежності України, що спричинило створення національної системи освіти, яка відповідала б, по-перше, перспективам розвитку державності, а по-друге – творенню якісної системи освіти. Підготовка вчителя початкових класів у навчанні математики молодших школярів потребує постійного моніторингу якості математичної підготовки та спроможності адекватно оцінювати навчальні досягнення учнів з окремих тем курсу математики. Відповідно до календарного планування вчитель повинен створювати проект майбутнього уроку у вигляді його плану-конспекту, в якому правильно підібрано засоби, методи, форми організації навчання математики.

У Державному стандарті початкової загальної освіти в Україні (зі змінами та доповненнями) наголошується на формуванні у молодших школярів умінь розв'язувати задачі, що розкривають зміст арифметичних дій і відношень, залежності між величинами. Пошуки моделей навчання розв’язувати сюжетні задачі, що адекватні сучасним вимогам суспільства, потребам та інтересам особистості, складають одну з актуальних проблем методики навчання математики.

Аналіз сучасних психолого-педагогічних досліджень дозволяє помітити тенденцію: рівень сформованості основних розумових операцій (аналіз та синтез, встановлення логічних зв'язків між поняттями, узагальнення, виділення суттєвих ознак предметів, рівні розвитку пам'яті, уваги тощо) молодших школярів суттєво знизились за останні декілька років. Нині стає нагальним питання пошуку ефективних шляхів активізації та розвитку пізнавальної діяльності учнів початкових класів. Саме тому проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності дітей молодшого шкільного віку стала предметом глибокого вивчення у працях відомих педагогів Ш. Амонашвілі, С. Бондаренко, В. Лозової, А. Макаренка, А. Матюшкіна В. Паламарчук, В. Сухомлинського, С. Шацького, Т. Шамової та інших. Основи діяльності вчителя початкової школи розкриваються у працях Н.М. Бібік, В.В. Денисенко, С.С. Єрмакової,  І.В. Казанжи,  Н.В. Кичук, О.Я. Савченко,  Л.О. Хомич, Л.Л. Хоружи та інших.

Теоретичною основою дослідження послужили теорії пізнання, теорії системного і комплексного підходу та їх застосування до навчання математики (В.І.Крупіч, В.С.Ледньов, А.М.Пишкало, З.І.Слєпкань та ін.); діяльніснісного підходу, загальнопсихологічної теорії діяльності, діяльнісних теорій навчання (Л.С.Виготський, П.Я.Гальперін, В.В.Давидов, Д.Б.Ельконін, О.М.Леонтьєв, В.В.Репкін, Н.Ф.Тализіна та ін.); особистісно орієнтованого підходу, теорії проблемного, розвивального та диференційованого навчання (М.І.Алексєєв, Н.М.Бібік, М.І.Бурда, А.К.Дусавицький, Д.Б.Ельконін, Ю.З.Гільбух, Л.В.Занков, Г.С.Костюк, Є.М.Кабанова-Меллер, З.І.Калмикова, В.В.Сєріков, А.М.Матюшкін, В.Ф.Паламарчук, О.Я.Савченко, З.І.Слєпкань, І.Унт, О.В.Хуторський, І.С.Якиманська та ін.); методології і методики навчання математики (Г.П.Бевз, М.І.Бурда, Я.І.Грудьонов, Т.В.Крилова, А.М.Пишкало, О.І.Скафа, З.І.Слєпкань, А.А.Столяр, В.О.Швець, Н.М.Шунда та ін.); результатів психологічних досліджень з проблемології та процесу розв’язування задач (Г.О.Балл, А.Ф.Есаулов, К.А.Славська, Л.М.Фрідман, В.П.Ярощук та ін.); положень методики навчання математики про роль задач у цьому навчанні (О.М.Астряб, Г.П.Бевз, В.Г.Болтянський, М.І.Бурда, О.С.Дубинчук, М.Я.Ігнатенко, Ю.М.Колягін, Д.Пойа, Г.І.Саранцев, З.І.Слєпкань, А.А.Столяр, Л.М.Фрідман, Т.М.Хмара, В.О.Швець, М.І.Шкіль та ін.). Нормативною базою дослідження є Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Національна доктрина розвитку освіти в Україні, концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи, Державний стандарт початкової загальної освіти.

Метою роботи є дослідження задачі початкового курсу математики як необхідного компонента розумового розвитку молодших школярів. У відповідності з метою дослідження перед нами стоять такі завдання:

1. Розглянути математичні задачі в контексті психолого-дидактичної теорії задач.

2. Вивчити вікові особливості розумового розвитку молодших школярів.

3. Дослідити взаємовплив формування умінь розв’язування задач та розумового розвитку

4. Провести емпіричне дослідження впливу умінь розв’язувати задачі на розумовий розвиток молодших школярів

5. Проаналізувати отримані результати та визначити шляхи покращення умінь розв’язувати задачі на розумовий розвиток молодших школярів

Об’єктом дослідження є розумовий розвиток молодших школярів. Предметом - умінь розв’язувати задачі початкового курсу математики.

Методи дослідження. Для перевірки висунутої гіпотези та вирішення поставлених завдань дослідження використовувалися такі методи:

теоретичні – теоретико-критичний аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури з теми дослідження, а також порівняння, систематизація, узагальнення здобутої інформації з метою вивчення психічного розвитку;

емпіричні - спостереження, опитування, тестування, констатувальний експеримент;

розвивальні - формувальний (психолого-педагогічний) експеримент;

процедура обробки та інтерпретації - методи математичної статистики, що використовувалися з метою кількісної і якісної обробки та узагальнення результатів експерименту.

 

Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат, Выполнение контрольных работ, Написание дипломных работ недорого, Написание контрольных работ , Написание курсовых работ, написание курсовой работы,  написание дипломных работ на заказ, Заказать дипломную работу по экономике, написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, заказать отчет по практике недорого, решение задач по математике, решение задач по экономике, заказать бизнес-план, написание контрольных по праву, выполнение курсовых работ, Заказать курсовую работу по экономике,  заказать базу данных, заказать написание программы, Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат

 

База готовых работ: