logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Зміст і організація роботи логопеда у спеціальному дошкільному закладі для дітей з порушеннями мовлення - курсова робогта

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У СПЕЦІАЛЬНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

1.1 Організація роботи логопеда у дошкільному закладі для дітей з порушеннями  мовлення………………………………………………….…5

1.2 Психолого-педагогічна характеристика дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення……………………………………………………..7

Висновки до І розділу……………………………………………………….13

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ В СПЕЦІАЛЬНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ  ЗАКЛАДІ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

2.1  Цілі, завдання та методи дослідження мовленнєвого розвитку у дітей дошкільного віку…………………………………………………………….14

2.2 Корекція мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку…………17

Висновки до ІІ розділу……………………………………………………...26

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………27

СПИСОК ОСНОВНИХ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…….……………..29


 

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах гуманізації освіти, її відкритості та вимог забезпечення усіх верст населення високим рівнем освіченості, держава особливу увагу звертає на організацію навчальної діяльності з дітьми, які мають особливі потреби. Це питання набуває актуальності через постійне зростання кількості дітей, які мають особливі потреби, що впливає на необхідність перегляду підходів до організації навчального процесу з урахуванням їхніх потреб.

На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти в Україні однією з актуальних вбачається проблема забезпечення ефективності навчально-виховного процесу, пошук таких засобів педагогічного колекційного впливу на особистість дитини з порушенням психофізичного розвитку, які б забезпечували достатній для її успішної соціалізації та самореалізації розвиток особистості в умовах перебування у дошкільному навчальному закладі загального типу. Актуальність теми зумовлено соціальною потребою розвитку мовлення дітей як важливого компонента становлення особистості та пріоритетним спрямуванням Національної доктрини розвитку освіти України, Законом України «Про освіту», що передбачають досконалість форм, методів, засобів і методики навчання дітей рідній мові, формування культури мовленнєвого спілкування.

Проблема мовленнєвого дизонтогенезу має багато складових, які відносяться до різних наукових дисциплін: логопедії, психології, психолінгвістики, нейропсихології, медицини. Обізнаність логопедів з цієї проблематики та використання завдань з розвитку у дітей з порушеннями усного мовлення базових механізмів і мовленнєвої, і навчально-пізнавальної діяльності, якими є сукцесивно-симультанні навички, сприяє підвищенню ефективності корекційно-превентивної роботи по виникненню у дітей з вадами усного мовлення порушень письма та читання

У логопедії досліджуються проблеми визначення та подолання різноманітних мовленнєвих недоліків, формування більш досконалої багаторівневої системи мовлення з урахуванням онтогенетичного процесу її розвитку. Так, С. Коновалова, Є. Соботович, Л. Спірова та ін. розглядали як загальні, так й окремі аспекти розвитку лексики дітей із загальним недорозвитком мовлення. Але необхідно зазначити, що вони стосуються особливостей засвоєння, сформованості, накопичення і шляхів корекції словникового запасу з метою його подальшої актуалізації та застосування у процесі спілкування.

Питанню ж оволодіння кожною окремою одиницею лексики, а саме дієсловами, присвячена незначна кількість робіт провідних вчених. Питання розвитку системи мовлення дитини та удосконалення її окремих сторін знаходили відображення як у загальній – А. Богуш, М. Єлисеєва, М. Жинкін, так і в спеціальній літературі – Н. Жукова, В. Кондратенко, І. Марченко, О. Ревуцька, В. Тарасун, Н. Чередниченко, М. Шеремет та ін.

Метою роботи є аналіз змісту і організації роботи логопеда у спеціальному дошкільному закладі для дітей з порушеннями мовлення.

У відповідності з метою дослідження перед нами стоять такі завдання:

1. Вивчення організації роботи логопеда у дошкільному закладі для дітей з порушеннями  мовлення

2. Дослідження психолого-педагогічна характеристика дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення

3. Аналіз цілей, завдань та методів дослідження мовленнєвого розвитку у дітей дошкільного віку та корекція мовленнєвих порушень .

Об’єктом дослідження є змісту і організації роботи логопеда у спеціальному дошкільному закладі

Предметом - дітей з порушеннями  мовлення дошкільного віку.

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок

написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных,  диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказать контрольную работу, дипломная работа на заказ, заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказать курсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ

База готовых работ: