logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРЕДМЕТІВ ПІД ЧАС ПІДГОТОКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ - магістерська робота

Заказывай работу ТУТ

 

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                             3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКЛАДАННЯ

ПЕДАГОГІКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1.1. Педагогічні предмети при підготовці соціальних працівників     7

1.2. Галузі в педагогічній науці при підготовці

соціальних працівників                                                                                           15

1.3. Методологія та методика викладання педагогічних наук

при підготовці майбутніх соціальних працівників                                       24

Висновки до першого розділу                                                             37

РОЗДІЛ ІІ. СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

В  СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

2.1. Структура та зміст знання в загальній педагогіці                                38

2.2. Структура та основні поняття соціальної педагогіки                 47

2.3. Структура та основні категорії спеціальної

(корекційної) педагогіки                                                                                58

Висновки до другого розділу                                                                      66

РОЗДІЛ ІІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

3.1. Побудова програми дослідження                                                67

3.2. Проведення констатувального та формувального

експерименту                                                                                          79

3.3. Аналіз результатів експерименту та рекомендації                       83

Висновки до третього розділу                                                             87

РОЗДІЛ IV. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА

У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

4.1. Аналіз умов праці при роботі за комп’ютером                           88

4.2. Евакуація людей у відділі соціального обслуговування

громадян на випадок надзвичайної ситуації                                                97

ВИСНОВКИ                                                                                        102

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                     105

ДОДАТКИ                                                                                                    111

 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Існує багато педагогічних предметів, які мають багато загального, відрізняю чого і тому ми пропонуємо зробити один предмет, який би об’єднав у стислій формі весь зміст, суттєві визначення педагогічних наук.

Отже, вирішення питань професійної підготовки соціальних працівників здійснюється в тісному зв’язку із сучасними досягненнями теорії й методики професійної освіти.

Загалом результати досліджень доводять, що модель підготовки спеціаліста будується з урахуванням майбутньої професійної діяльності, вимог суспільства до особистості й особливостей соціокультурного середовища.

Звідси, бачу доцільним проведення дослідження змісту і структури педагогічних предметів, які використовуються при підготовці майбутніх соціальних працівників.

Об’єктом дослідження є навчальна діяльність майбутніх соціальних працівників, що отримують вищу освіту.

Предметом дослідження є побудова ефективної структури педагогічних дисциплін в процесі навчальної діяльності.

Мета дослідження полягає у пошуку загальних та спеціальних відмінностей у предметах педагогічного циклу.

З поставленої мети випливають такі завдання:

1. Провести теоретичний аналіз змісту навчальних педагогічних предметів (загальна, соціальна, спеціальна (корекційна) педагогіка.

2. Виявлення загальних визначень, які об’єднують всі ці педагогічні предмети.

3. Знайти відмінності даних педагогічних наук.

4. Скласти в загальну схему орієнтувальної основи дії з педагогічних дисциплін

5. Провести формувальний експеримент на основі виявлення навчальної схеми

При проведенні експерименту будуть використані такі методи дослідження:

1. Теоретичний аналіз змісту навчальних предметів.

2. Контент-аналіз суттєвих ознак педагогічних понять.

3. Констатувальний експеримент

4. Методи формувального експерименту

5. Методи статистичної обробки результатів дослідження

Теоретична значущість дослідження полягає у поглибленому аналізі методичної літератури та підручників з педагогічних предметів (загальної, соціальної, спеціальної або колекційної педагогіки) та виявленні спільних знань з цих предметів. Проведене дослідження полягає у можливості побудувати знання для студентів, що дасть змогу спростити процес вивчення педагогічних дисциплін.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що результати, висновки, рекомендації роботи може бути використано у подальшому вивчення проблеми систематизації знань з педагогічних наук, викладанні курсів з «Загальної педагогіки», «Соціальної педагогіки», «Спеціальної (колекційної) педагогіки», «Педагогіки для соціальних працівників», написанні наукових та навчальних видань. Матеріали магістерської роботи можна використовувати у практичній діяльності викладачами середніх та вищих навчальних закладів.

Наукова новизна полягає в тому, що на основі фактичного матеріалу досліджені було проведено формувальний експеримент, який дав змогу знайти ефективні засоби навчання на основі порівнянні педагогічних предметів (загальна, соціальна та спеціальна педагогіка).

Використовуючи принципи та методи загальнонаукового та спеціального характеру вивчено та проаналізовано зміст та структури педагогічних предметів, виявлено спільні та відмінні знання, сформовано оптимальний об’єм подання знань з педагогічних дисциплін при підготовці соціальних працівників.

Структура та обсяг. Робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний текст дипломної роботи викладено на ХХ сторінках комп’ютерного тексту та містить Х таблиць, Х рисунка. Список використаних джерел включає ХХ найменувань вітчизняних та зарубіжних авторів.

База готовых работ: