logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Інтерполяційні моделі - дипломна робота

Заказывай работу ТУТ

 

Зміст

Вступ................................................................................................................ 3

Розділ 1. Методологічні основи прогнозування........................................... 7

1.1. Моделювання як метод прогнозування............................................... 8

1.2. Економічне прогнозування................................................................ 13

1.3. Моделі соціально-економічного прогнозування............................... 16

1.4. Динаміка розвитку соціально-економічних процесів........................ 24

1.4.1. Методи дослідження динаміки розвитку соціально-економічних процесів 24

1.4.2. Характеристики часових рядів.................................................... 25

1.4.3. Математичний апарат дослідження часових рядів..................... 31

1.5. Класифікація методів прогнозування................................................ 46

Розділ 2. Економічне прогнозування інтерполяційними методами........... 55

2.1. Інтерполяція як один з методів економічного прогнозування......... 55

2.2. Інтерполяційні методи прогнозування............................................... 57

2.3. Прогнозування методом сплайн-інтерполяції................................... 60

2.4. Інтерполяція дискретно заданих кривих........................................... 68

Розділ 3. Побудова інтерполяційних прогнозних моделей........................ 71

3.1. Характеристика досліджуваного підприємства.................................... 71

3.2. Інструментальні засоби для інтерполяційних методів прогнозування. 78

3.3. Побудова інтерполяційних моделей за допомогою пакету Mathcad 82

3.3.1. Лінійна інтерполяція.................................................................. 82

3.3.2. Інтерполяція за допомогою інтерполяційного багаточлена Лагранжа. 83

3.3.3.       Параболічна та кубічна сплайн-інтерполяція....................... 85

3.4. Побудова інтерполяційних моделей за допомогою пакету Maple... 87

3.4.1. Лінійна інтерполяція..................................................................... 88

3.4.2. Інтерполяція поліномом другого порядку.................................. 89

3.4.3. Кубічна інтерполяція.................................................................... 90

3.4.4. Інтерполяція поліномом четвертого порядку............................. 91

3.4.5. Інтерполяція функції поліномом Лагранжа................................. 92

3.4. Побудова інтерполяційних моделей за допомогою пакету CurveExpert 95

3.4.1 Інтерполяція функції лінійними сплайнами.................................. 95

3.4.1. Інтерполяція функції поліноміальними сплайнами другого порядку 96

3.4.2. Інтерполяція функції кубічним сплайном.................................... 97

3.5. Порівняльний аналіз результатів прогнозування в різних інструментальних середовищах............................................................................................... 97

Розділ 4. Аналіз умов праці та забезпечення безпеки життєдіяльності.... 100

4.1. Атестація робочого місця користувача ПЕОМ............................... 100

4.1. Розрахунок інтегральної оцінки тяжкості праці при існуючих нормативних величинах шкідливих чинників............................................................... 104

Освітленість........................................................................................... 108

Висновки...................................................................................................... 110

Список використаної літератури................................................................ 113

Вступ

Постійний соціально-економічний розвиток суспільства потребує невпинного ускладнення процедури управління. За ринкових умов прогнозування стає одним із вирішальних наукових чинників формулювання стратегії й тактики суспільного розви­тку. Соціально-економічні прогнози необхідні для визначення можливих цілей розвитку суспільства, забезпечення досягнення їх, сприяє зростанню економічних ресурсів для здійснення найімовірніших та економічно ефективних варіантів довготермінових, середньотермінових і поточних програм, обґрунтуванню основних напрямів економічної й технічної політики, вможливлює передбачення наслідків рішень і заходів, що їх вживають у кожен поточний момент [7, c. 13].

Прогнозування соціально-економічних процесів (СЕП) це наукова дисципліна, яка вивчає розроблення прогнозів розвитку національної економіки та соціальної сфери в майбутньому, ґрунтується на науковому пізнанні соціально-економічних явищ і використанні всієї сукупності методів, засобів і можливостей прогностики.

Прогнознауково обґрунтоване судження стосовно можливих станів об’єкта в майбутньому, альтернативні шляхи і терміни їх здійснення. Прогноз має випадковий характер, та оскільки він будується на підставі аргументованих наукових уявлень про стан і розвиток об’єкта, здійснення його є доволі імовірним. Самі розробники прогнозу оцінюють його як очікуваний, імовірний стан об’єкта в майбутньому [3, c. 24].

Процес розроблення прогнозів називають прогнозуванням. Подібно до будь-якого процесу трудової діяльності (зокрема й творчої) характер прогнозування визначають його суб’єкт і об’єкт, застосовувані засоби й методи, а також навколишнє середовище.

Завданням соціально-економічного прогнозування, з одного боку, є з'ясування перспективи найближчого або віддаленішого майбутнього,  вважаючи на реальні процеси сьогодення, а з іншого – сприяння розробленню оптимальних програм і планів економічного та соціального розвитку об’єкта, що має грунтуватися на пропонованому прогнозі й враховувати оцінку прийнятого рішення з позицій його наслідків у прогнозованому періоді [7, c.15].

Звичайно, метою прикладного статистичного аналізу часових рядів є побудова математичної моделі ряду, за допомогою якої можна пояснити поведінку ряду і здійснити прогноз на майбутні періоди.

Аналіз часового ряду починається з побудови і вивчення його графіка. Якщо нестаціонарність часового ряду очевидна, то першою справою треба виділити нестаціонарну складову ряду. Процес виділення тренду та інших компонент ряду, що призводять до порушення стаціонарності, може проходити в декілька етапів. На кожному з них розглядається ряд залишків, отриманий у результаті вирахування з вихідного ряду підібраної моделі тренду, або результат різницевих і інших перетворень ряду. Крім графіків, ознаками нестаціонарності часового ряду можуть служити автокореляційна функція, що прямує не до нуля (за винятком дуже великих значень лагів) і наявність яскраво виражених піків на низьких частотах у періодограмі. За допомогою автокореляційної функції досліджують також внутрішні зв'язки між елементами часових рядів.

У вибіркових дослідженнях найпростіші числові характеристики описової статистики (середнє, медіана, дисперсія, стандартне відхилення, коефіцієнти асиметрії й ексцесу) звичайно дають достатньо інформативне уявлення про вибірку. Графічні методи зображення й аналізу вибірок при цьому грають лише допоміжну роль, дозволяючи краще зрозуміти локалізацію і концентрацію даних, їхній закон розподілу.

Роль графічних методів при аналізі часових рядів цілком інша. Табличне прежставлення часового ряду й описових статистик частіше за все не дозволяє зрозуміти характер процесу, у той час як за графіком тимчасового ряду можна зробити досить багато висновків. Надалі вони можуть бути перевірені й уточнені за допомогою розрахунків.

Людське око досить упевнено визначає за графіком часового ряду:

1) наявність тренду і його характер;

2) наявність сезонних і циклічних компонент;

3) ступінь повільності або переривчастості змін послідовних значень ряду після усунення тренду (по цьому показнику можна судити про характер і розмір кореляції між сусідніми елементами ряду). Так графічний аналіз ряду звичайно задає напрямок його подальшого аналізу.

Після того, як вихідний процес максимально наближений до стаціонарного, можна приступити до вибору різноманітних моделей отриманого процесу. Мета цього етапу – опис і урахування надалі аналізу кореляційної структури аналізованого процесу. Модель може вважатися підібраною, якщо залишкова компонента ряду є процесом типу, як правило, «білого шуму». Після підбору залишки аналізуються для перевірки адекватності моделі та побудови надійних інтервалів.

Останнім етапом аналізу часового ряду може бути прогнозування його майбутніх (екстраполяція) або відновлення пропущених (інтерполяція) значень і визначення точності цього прогнозу на базі підібраної моделі. Добре підібрати математичну модель вдається не для всякого часового ряду. Нерідко буває і так, що для опису підходять відразу декілька моделей. Неоднозначність вибору моделі може спостерігатися як на етапі виділення детермінованого компонента ряду, так і при виборі структури ряду залишків. Тому досить часто розробляють декілька прогнозів, зроблених за допомогою різних моделей.

Дослідженню питань прогнозування розвитку соціально-економічних систем присвячені роботи багатьох зарубіжних та вітчизняних учених: Дж.Бокса, Г.Дженкінса (Бокс Дж., Дженкинс Г. «Аналіз часових рядів: прогноз і управління», [33]), В.М.Геєц («Макроэкономические модели анализа и прогноза» [34]), О.Г.Івахненка ( О. Г. Івахненко, В. Г. Лапа „Передбачення випадкових процесів” [35]), В.М.Єфимова (Ефимов В.М. , Галактионов Ю.К., Шушпанова Н.Ф. „Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент” [36]), М. Кендела (Кендэл М. «Временные ряды» [37]), Лукашина Ю.П. (Лукашин Ю.П. «Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов» [38]) та ін. Однак, недостатньо розробленими в економічній літературі залишаються питання однозначності прогнозної моделі, взаємозв'язку прогнозних оцінок різних економічних рівнів, визначення ефективного методу прогнозування . Це обумовило вибір теми і теоретичну значущість дипломної роботи

Метою дипломної роботи є дослідження та обґрунтування інтерполяційних методів прогнозування взаємопов’язаних соціально-економічних показників розвитку підприємства.

Для досягнення мети дипломного проекту необхідно:

1) розглянути основні методи прогнозування взаємопов’язаних соціально-економічних показників розвитку підприємства, в тому числі, прогнозування за допомогою інтерполяції

2) дослідити економічні показники діяльності підприємства за певний період з метою побудови на їх основі прогнозної моделі

3) розрахувати за допомогою прикладних пакетів Mathcad, Maple та Curve Expert параметри інтерполяційних моделей прогнозованих показників досліджуваного підприємства

Об'єктом дослідження є динамічні процеси економічного розвитку КБ «Приватбанк».  Предметом дослідження є різні інтерполяційні методи прогнозування економічних показників підприємства.

Для опрацювання матеріалу дипломної роботи, викладеного у відповідних розділах  застосовувались такі методи: аналізу і порівняння (для розкриття теоретичних основ прогнозування); кореляційно-регресійного аналізу, перевірки статистичних гіпотез (для отримання моделей розвитку досліджуваних показників та прогнозування за цими моделями).

 

База готовых работ: