logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Дослідження вимог до оформлення документів, що видаються службами діловодства підприємств і установ - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Документальне забезпечення управління. 5

1.1. Документування та документальне забезпечення діяльності підприємства. 5

1.2. Система документації та її класифікація. 10

Розділ 2. Дослідження вимог до оформлення документів, що видаються службами діловодства підприємств і установ. 14

2.1. Поняття  бланка та реквізитів документів. Датування документів. 14

2.2. Погодження,  затвердження, засвідчення та проходження документа. 20

2.3. Вимоги до тексту документа. Оформлення копій та розмноження документів. 25

Висновки. 32

Список викорстанних джерел. 33

Вступ

Документаційне забезпечення управління – важлива складова діяльності будь-якої установи, підприємства, організації. Ведення діловодства й організація документообігу відіграють важливу роль у конкурентоспроможності сучасних підприємств, яка залежить не лише від їх технічної оснащеності, а й від документаційного фактора. Тому нині надзвичайно важливим є удосконалення системи діловодства.

Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" 2 діловодство - це сукупність процесів, що забезпечують документування управлінської інформації і організацію роботи зі службовими документами.

Діловодство є сферою практичної діяльності, що документально забезпечує функціонування кожного державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

Діяльність управлінських працівників пов’язана з діловодством - створенням, прийманням-передаванням, зберіганням, опрацюванням документів. Раціональна організація діловодства дає змогу забезпечити ефективний обмін інформацією на підприємстві і прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Діловодство – це діяльність управлінських працівників щодо створення документів та організації роботи з ними.

На даному етапі розвитку економіки в Україні нагальним є питання автоматизації та удосконалення документообігу на підприємствах. Законодавче регулювання цього питання здійснюється такими нормативними актами: законом України „Про електронні документи та електронний документообіг” 4, „Про електронний цифровий підпис” 5 та ін. Розробки програм для поліпшення документообігу активно здійснюються  як українськими і російськими, так і закордонними компаніями, що безперечно доводить актуальність досліджуваного питання.

Метою курсової роботи є дослідження вимог до оформлення документів, що видаються службами діловодства підприємств і установ.

Об’єктом дослідження є місце діловодства в діяльності організації, предметом дослідження є особливості ведення діловодства в діяльності організаці.

Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є:

розгляд теоретично-методологічних засад дослідження діловодства в діяльності організації;

здійснення аналізу діловодства;

обґрунтування шляхів покращення організації діловодства.

Теоретичною основою даного дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної і зарубіжної науки в галузі адміністративного менеджменту. Питання раціоналізації документування й діловодства висвітленні в працях вчених-економістів Ф.Ф. Бутинця, А.М. Кузмінського,  Ю.Я. Литвина, В.В. Сопка та інших, проте ринкові перетворення вимагають нових науково обґрунтованих підходів і розробок даного кола досліджуваних нами проблем.

Методи дослідження. Курсова робота ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. У ході написання роботи використовувалися методи системного підходу й аналізу , загально логічні методи (для висвітлення теоретично-методологічних засад дослідження діловодства в діяльності організації), графічні методи (для побудови схем, графіків). Джерелом бази дослідження стали підручники, наукові публікації з обраної тематики, звітні матеріали об’єкту дослідження, публікації у пресі, матеріали науково-практичних конференцій, власні спостереження.Були опрацьовані наукові праці таких вчених, як: Алексєєва Е.В.,  Фанасьєва П.П., Бурова Е.М, Осичкіна Г.А., Андрєєва В.І., Артамонова І.Л., Бадьїна А.В., Банасюкевич В.Д., Басакіна Н.В., Бикова Т.А., Бобилева М.П., Гуськов В.А. та ін.

Вирішення основних завдань курсового дослідження, визначенно їх метою, здійснено шляхом дослідження проблем, згрупованих у трьох розділах. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.

База готовых работ: