logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Культура і релігія як аспекти перекладацької діяльності - бакалаврська робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

Вступ. 3

Розділ І.  Культура і релігія як аспекти перекладацької діяльності 7

1.1. Історія дослідження зв’язку між мовою і культурою як лінгвістична проблема  7

1.2. Перекладач і лінгвокраїнознавство. 9

1.3. Етнокультурний та релігійний аспекти у перекладі 15

Розділ  ІІ.  Переклад етнокультурних та релігійних реалій. 21

2.1. Особливості передачі етнокультурних реалій при перекладі 21

2.2. Особливості передачі релігійних реалій при перекладі 26

Висновки. 30

Резюме іноземною мовою.. 34

Список використаних бібліографічних джерел. 39

Словники та довідкова література. 41

 

ВСТУП

Дана робота присвячена дослідженню особливостей відтворення етнокультурних та релігійних реалій в англо-українському перекладі.

На порозі третього тисячоліття дедалі більшої уваги привертають до себе питання культурного розвитку людства як на глобальному, так i на національному рівнях, а при сучасному стані надзвичайно складних і багатоманітних зв’язків між різними народами – проблема розуміння, тобто можливість передачі однієї і тієї ж інформації лінгвістичними  засобами різних мов.

Світовий цивілізаційний розвиток несе із собою необхідність вирішення проблем, пов’язаних із збереженням культурної багатоманітності та культурної самобутності в умовах експансії масової (споживацької) культури та процесів глобалізації. Глобалізаційні процеси світового розвитку постають зовнішнім фактором, що має значний вплив на характер та напрям культурних процесів усередині суспільного устрою. 
У відповідь ми бачимо інтенсивний процес «етнічного ренесансу» як у пострадянському просторі, так і на світовій арені. Засобом та середовищем протистояння глобалізаційним тенденціям експансії масової культури та загрози етнічної декультуралізації постає етнокультура. Саме завдяки їй можна говорити про самобутність того чи іншого народу. 
Таким чином на передній план виступає необхідність виявлення можливих шляхів і методів передачі етнокультурних особливостей одного народу мовними засобами іншого, в нашому випадку це англійська мова, а отже йдеться про «світову презентацію» етнічних і релігійних особливостей українського народу засобами англійської мови.

Актуальність даної роботи полягає у необхідності вироблення словникового матеріалу, який би давав змогу адекватного розуміння етнічних і релігійних особливостей як українців, так і жителів Великобританії. Даний матеріал необхідно створити, виходячи з розуміння кожного з народів тих чи інших процесів, що мали місце в історії, культурі і суспільному житті об’єктів дослідження. Йдеться про особливості, характерні з одного боку англомовновним народам, в даному випадку ми обмежимося розумінням під цим визначенням жителів Великобританії, і, з іншого боку, можливостями передачі рис, характерних для історико-культурного розвитку українського народу.

Об’єктом цієї роботи є англійські і українські етнокультурні та релігійні реалії, та можливості передачі їх засобами іншої мови.

Предметом даної роботи є сучасні теорії перекладу та засоби перекладу вищезазначених одиниць (за допомогою повних чи часткових еквівалентів, дескриптивного перекладу, наближених еквівалентів та калькування тощо).

Лінгвістичні особливості перекладу з однієї мови на іншу поясняються особливостями семантики, синтаксису та прагматики мовних висловів мови оригіналу і цільової мови.

Одна з найглибших відмінностей полягає у відмінності в категоризації. Наприклад, носії англійської мови поділяють добу на три частини: mornіng 'ранок', afternoon пообідній час, evenіng 'вечір' (після якого знову настає ранок).

У теоретичному змісті ця проблематика активно розроблялася в працях представників європейського неогумбольдтианства (Л.Вайсгербер і ін.), а також американських учених, що сформулювали теорію лінгвістичної відносності (Е.Сепир, Б.Уорф), і їхніх послідовників, що відстоювали тезу про неповторну своєрідність зафіксованої в кожній мові "картини світу "[3, 129].

Оскільки, згідно теми даної роботи, дослідження структурно-стилістичних засобів перекладу проводилося на матеріалі етнокультурних та релігійних реалій, то слід сказати, що переклад таких одиниць складає суттєві труднощі.

Часткову зміну смислу, його переакцентування може спричинити не лише буквальне відтворення цих одиниць, тому що розуміння слів у різних мовах різне, а й намагання передати почуття та емоції. Тому щодо перекладу таких одиниць до цього часу немає однозначної думки. Для перекладу, крім описового способу та калькування, використовуються різнотипні лексико-синтаксичні трансформації, генералізації, конкретизації та компенсації. Останні особливо часто застосовуються при перекладі таких реалій у художньому мовленні, коли ті видозмінюються з певною авторською метою.

Зв’язок роботи з іншими науковими роботами, планами

Дана робота є науковим пошуком, який ведеться у відповідності із завданнями і планами розвитку і сприяння поширенню української мови у різних сферах і покликана допомогти заповнити певні прогалини у цій галузі, узагальнивши досвід провідних науковців-лінгвістів і спеціалістів інших галузей знання. Вона відповідає загальному напрямку наукової роботи вищого навчального закладу і планам дослідницької роботи, які поставлені перед науковцями-мовознавцями.

Мета й завдання дослідження

Метою дослідження є аналіз лексичного матеріалу на англійській і на рідній мовах на предмет виявлення специфіки лексичних одиниць (в даному випадку нас цікавлять етнокультурні і релігійні реалії) у вихідній і цільовій мовах, встановлення їх мотивації; визначення явищ у культурі обох мов, які передані в них, а також виявлення основних перекладацьких прийомів і методів передачі цих явищ; особливості використання специфічних прийомів передачі інформації англійського тексту в українській мові, порівняльний аналіз мовних засобів обох мов на предмет виявлення їх застосування в конкретних ситуаціях; виявлення основних перекладацьких прийомів і методів передачі явищ суспільного життя, які застосував конкретний перекладач, відгуки на переклад, побажання і пропозиції критиків і читачів.

Основними завданнями є аналіз лексичних одиниць на предмет виявлення в них еквівалентних можливостей передачі специфічних понять, їх розуміння, переклад і пояснення у цільових текстах; розгляд типових і нетипових випадків перекладу цих лексичних одиниць на українську і на англійську мови.

База готовых работ: