logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Акцентологічні норми у мовленні інженерів-металургів

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ………………………………………………………………………...3

Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження вживання акцентологічних норм у мовленні інженерів-металургів………………………6

1.1 Поняття акцентологічної норми в професійному мовленні..6

1.2 Наголос і фахове мовлення інженерів-металургів………….8

Розділ 2. Вплив акцентологічних норм на професійний мовленнєвий етикет інженера-металурга..…………………………………………………….11

Висновки…………………………………………………………………..14

Список використаної літератури………………………………………...16

Вступ

Актуальність теми дослідження. Спілкування є невід’ємною частиною життя та діяльності людини. Неможливо уявити її діяльність без спілкування, яке присутнє у всіх сферах життєдіяльності, саме спілкування перетворило індивіда в людину соціальну. Недостатньо  сказати, що спілкування відіграє важливу роль у житті людини, воно є головним чинником формування та становлення людини як особистості [О.О. Леонтьєв, Л.С. Виготський].

В сучасному світі інформаційних технологій та швидкого розвитку технічного процесу особливого значення набуває професійне спілкування, як взаємодія і обмін інформацією у діловій, виробничій, професійній, науковій та інших сферах людської діяльності. Роль спілкування у формуванні майбутніх фахівців-інженерів як грамотних, освічених людей з високою мовною підготовкою визначає розвиток галузі.

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Проблемі спілкування присвячено велику кількість досліджень, проте актуальність її залишається незмінною. Праці з дослідження цієї проблеми належать таким видатним науковцям як О.О. Леонтьєву, Б.Ф. Ломову, О.О. Бодальову, В.А. Кан-Каліку, Г.М. Андрєєвій, І.О. Зимній та іншим.

У вирішенні цього питання існують різні підходи. Ряд дослідників розглядає спілкування як діяльність. О.О. Бодальов вважає, «якщо під діяльністю розуміти активність людини, спрямовану на досягнення певних усвідомлюваних нею цілей за допомогою засвоєних нею у суспільстві, в якому вона живе, засобів і стимульовувану такими стільки ж певними мотивами, то діяльністю буде не лише гра, навчання, виробнича або побутова праця, не тільки робота хірурга або художника, але і взаємодія людей один  з одним у формі спілкування».

Інші науковці, такі як Л.С. Виготський, В.Н. Панферов, Л.С. Рубінштейн, визначають спілкування як обмін думками: «спілкування є взаємодія людей, змістом якого є взаємне пізнання і обмін інформацією за допомогою різних засобів комунікації з метою встановлення взаємовідносин, сприятливих для процесу спільної діяльності».

Аналіз наукової літератури свідчить, що вивченню проблеми професійної мови завжди приділялась належна увага (І.К.Білодід, Л.А.Булаховський, І.Р.Вихованець, Б.М.Головін, М.І.Ілляш, Г.П.Їжакевич, С.Я.Єрмоленко, М.А.Жовтобрюх, А.П.Коваль, М.М.Пилинський, В.М.Русанівський, Є.Д.Чак та ін.) Однак, методичний аспект формування культури ділового мовлення в майбутніх фахівців інженерів-металургів досліджено недостатньо як у теоретичному, так і практичному плані, тому нами було обрано тему курсової роботи „ Акцентологічні норми у мовленні інженерів-металургів”.

Метою дослідження курсової роботи є висвітлення теоретичних засад акцентологічних норм у мовленні інженерів-металургів.

Об’єктом дослідження є теоретичні аспекти акцентологічних норм у мовленні інженерів-металургів.

Предмет дослідження – акцентологічних норм у мовленні інженерів-металургів.

Відповідно до поставленої мети та висунутих припущень розв’язувалися такі завдання:

1. Розкрити поняття акцентологічної норми в професійному мовленні.

2. Проаналізувати роль наголосу у фаховому мовленні інженерів-металургів.

3. Дослідити вплив акцентологічних норм на професійний мовленнєвий етикет інженера-металурга.

Методологічною основою дослідження є наукові положення про суспільну роль мови як засобу спілкування між індивідами; єдність мови, мислення, свідомості та діяльності; взаємозв’язок чуттєвого та раціонального у навчанні; про мову як джерело збереження та розвитку духовних цінностей суспільства.

Методи дослідження. У процесі дослідження використано комплекс теоретичних (аналіз, синтез, порівняння, систематизація) та емпіричних методів (узагальнення передового педагогічного досвіду з проблеми формування культури ділового мовлення; експертне оцінювання, педагогічні спостереження).

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що висвітлено соціолінгвістичні особливості культури ділового мовлення з позицій вживання акцентологічних норм у мовленні інженерів-металургів.

Теоретична значущість дослідження полягає в уточненні структурних компонентів культури ділового мовлення; обґрунтуванні критеріїв сформованості культури ділового мовлення в майбутніх інженерів; визначенні основних психолінгвістичних та педагогічних засад формування культури ділового мовлення; створенні моделі поетапного формування культури ділового мовлення в інженерів-металургів, що може бути теоретичним підґрунтям для подальшого удосконалення організації мовної освіти у вищих навчальних закладах технічного профілю.

Практична цінність дослідження визначається тим, що одержані в ході дослідження результати дозволяють рекомендувати методику формування культури ділового мовлення в майбутніх інженерів-металургів для практичного використання викладачам курсу “Ділова українська мова” у вищих навчальних закладах технічного профілю.

Структура курсової роботи. Структура курсової роботи зумовлена логікою дослідження і складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури.

База готовых работ: