logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Порушення граматичної норми у мовленні студентів напряму підготовки «Металургія» - курсова робота

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ГРАМАТИЧНОЇ НОРМИ У МОВЛЕННЯ………………………………………………………………………6

1.1 Поняття про граматичні мовні норми…………………….6

1.2 Види порушення граматичної норми у професійному мовленні……………………………………………………………………………9

РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МЕТАЛУРГІЯ»………………….12

ВИСНОВОК……………………………………………………………….15

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ……………17

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. У період оновлення  всіх  аспектів  життєдіяльності суспільства  і  реалізації Державної національної програми “Освіта  ( Україна ХХІ століття )” об’єктивний рівень професійної підготовки  майбутнього фахівця визначається  сформованістю його мовної і мовленнєвої компетенції. Пріоритетним компонентом у професійній підготовці металургів є комунікативні вміння студентів.

Державне будівництво в Україні, національне  відродження  неможливі  без відродження розвитку та володіння українською мовою, яка Конституцією України утверджена як державна і є засобом міжнаціонального спілкування. Ось чому державною політикою в сфері вищої освіти окремо виділяється питання про вивчення української  мови  у  вищих  навчальних  закладах  як одне з найважливіших.

В умовах орієнтації вищої освіти на всебічний і гармонійний розвиток особистості, посилення зв’язку змісту навчання з обраною професією особливого значення для формування  мовної й мовленнєвої компетенції  студентів набуває вдосконалення змісту вищої освіти, зокрема  курсу української мови для студентів напряму підготовки «Металургія».

Теоретичною основою дослідження стали праці психологів та психолінгвістів про мовленнєву діяльність та механізми мовлення (Виготський Л.В., Гальперін П.Я.,  Зимня І.О., Леонтьєв О.О., Щерба Л.В. ), провідні  ідеї дидактів і методистів щодо  комунікативно-діяльнісного підходу до навчання мови (Біляєв О.М., Вашуленко М.С., Ґудзик І.П., Дудников О.В., Ладиженська Т.О., Мельничайко В.Я., Пашківська Н.А., Пентилюк М.І., Плиско К.М., Скаткін М.М., Скуратівський Л.В., Супрун А.Є., Федоренко Л.П., Хорошковська О.Н., Шелехова Г.Т. ) та лінгвістів з  питань функціонування  морфологічних категорій ( Безпояско О.К., Бондарко О.В., Жовтобрюх М.А., Загнітко А.П.,  Русанівський  В.М. ),   дидактичні  положення  щодо  організації навчального процесу у вищій школі ( Алексюк А.М., Архангельський С.І., Бабанський Ю.К., Вергасов В.М. та  ін. ).

Значущість дослідження зумовлена соціальним замовленням суспільства, спрямованим на підвищення рівня граматичної норми у мовленні майбутніх фахівців у сфері науки й техніки, що обумовило вибір теми курсової роботи «Порушення граматичної норми у мовленні студентів напряму підготовки «Металургія».

Об’єкт дослідження – граматичні норми у мовленні студентів напряму підготовки «Металургія».

Предмет дослідження – словотворчі, морфологічні, синтаксичні граматичні помилки у мовленні студентів напряму підготовки «Металургія».

Мета дослідження – дослідити і теоретично обґрунтувати групи порушеннь граматичної норми у мовленні студентів напряму підготовки «Металургія».

Відповідно до мети і предмету  дослідження визначено основні  завдання:

1. проаналізувати поняття про граматичні мовні норми.

2. Розкоити види порушення граматичної норми у професійному мовленні.

3. Дослідити методи формування правильності мовлення студентів напряму підготовки «Металургія».

Методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної, науково-методичної, лінгвістичної, лінгводидактичної літератури з проблематики досліджуваної теми; встановлення рівнів і розробка критеріїв сформованості мовної і мовленнєвої компетенції; зіставлення та узагальнення даних з проблеми дослідження.

Методологічною основою дослідження є праці і здобутки психолінгвістики і лінгводидактики в галузі мовлення, праці з теорії пізнання, вчення про мову як засіб спілкування, збереження і передачі інформації; єдність мови, мовлення і мислення, положення про системний підхід до вивчення явищ дійсності; взаємозв’язок мовлення й мислення, мови і свідомості; про місце і роль мови в розумовому й духовному розвитку людини; сучасні підходи до навчання української мови у зв’язку з концепцією мовної освіти на етапі відродження національної самосвідомості народу.

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягає в тому, що здійснено науковий аналіз специфіки порушення граматичної норми у мовленні студентів напряму підготовки «Металургія».

Практичне значення дослідження полягає в тому, що результати теоретичного дослідження можуть бути використані з метою уточнення чинних та підготовки альтернативних навчальних програмдля студентів інженерних спеціальностей, у практичній діяльності викладачів вищих та середніх педагогічних закладів усіх регіонів України.

Структура курсової роботи. Структура курсової роботи обумовлена логікою дослідження і складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку списку використаних джерел та літератури.

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок, написание курсовых по экономике, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные по психологии, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ , дипломная по экономике, курсовая по бухучету, дипломная по психологии

База готовых работ: