logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Корпоративно-соціальна відповідальність ЗМІ в інформаційному суспільстві - дипломна робота

ЗМІСТ

Вступ……………………………… .………………………………….. 3

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження

соціальної відповідальності інституту мас-медіа в інформаційному

суспільстві……………………………………………………………… 7

1.1. Соціальна відповідальність ЗМІ в інформаційному суспільстві..7

1.2. Роль ЗМІ в PR-практиці………………………….……………….16

Висновки до розділу 1 ………………………………………………...28

Розділ 2. Формування механізму соціальної відповідальності

мас-медіа в регіональному інформаційному просторі.……………………..30

2.1. Висвітлення ЗМІ соціальних проектів організацій………………30

2.2. Соціальна відповідальність ЗМІ як бізнес структури……………41

Висновки до розділу 2 ………………………………………………….54

Розділ 3. Особливості реалізації корпоративної соціальної відповідальность на прикладі суб’єктів медійного ринку України…………55

3.1. Порівняння рівня корпоративної соціальної відповідальності ЗМІ як бізнесу та інших компаній, осіб……………………………………………55

3.2. Застосування методу експертних оцінок для визначення

залежності освітлення КСВ-проектів та рейтингом (популярністю) ЗМІ….69

Висновки до розділу 3…………………………………………………...88

Висновки………………………………………………...………………..90

Список використаних джерел…………………………...………………92

ВСТУП

Актуальність дослідження. В епоху глобальних викликів безпеці на особливу увагу заслуговує питання щодо соціальної відповідальності ЗМІ у аспектах поєднання свободи преси з відповідальністю, із завданнями інтеграції суспільства, цивілізованого розв’язання конфліктів, що виникають у процесі представлення різних точок зору, відображення думок і позицій різних (іноді – антагоністичних) суспільних груп.

Протягом останніх десятиліть парадигмальні зміни виявляються у цілому ряді теоретичних та практичних напрямків соціоекономічних наук. Трансформації зумовлені розвитком гуманістичних та когнітивних технологій в економіці, наукових розвідках, освіті. Суттєва зміна відбувається й у бізнес-етиці, яка стала невід’ємною складовою сучасних бізнес структур. Відтак в етико-економічних концепціях сучасного бізнесу проявляються такі складові, як корпоративна соціальна відповідальність (КСВ), корпоративне громадянство, корпоративна свідомість, стратегія потрійного результату сталого розвитку тощо. На відміну від традиційних концепцій корпоративної соціальної відповідальності, де КСВ була синтетично приєднаною до основної діяльності організації, сучасні парадигми передбачають необхідність її інтегративного включення у структуру підприємства.

Соціально відповідальний бізнес спрямований на сталий розвиток, в основі якого лежать три взаємопов’язані складові – соціальна, екологічна та економічна. В умовах глобальних процесів така спрямованість вимагає нових підходів до діяльності бізнес-організацій, що й приводить до формування нової парадигми КСВ.

Одним з таких новітніх напрямів є висвітлення соціальних проектів в ЗМІ. Адже у ході реалізації проекту вирішуються кілька завдань – організації громадянського суспільства відчувають підтримку з боку місцевих органів влади, що активізує їх діяльність, надає додатковий стимул в роботі, призводить до збільшення їх чисельності. Міська влада, вирішуючи проблему інформування громади, одночасно заощаджує кошти, адже реалізація проекту передбачає не тільки використання коштів місцевого бюджету, але й значний внесок з боку організації-переможця конкурсу.

І головне – системна робота з громадськими організаціями допомагає одержанню інформації про існуючі у мешканців соціальні проблеми. Адже значна кількість членів організацій самі є носіями цих проблем, а значить, має змогу якнайкраще сформулювати та запропонувати шляхи вирішення проблемних станів.

Сучасна етика виступає як етика майбутнього і є загальною теоретичною настановою, у центрі якої стоїть проблема відповідальності людини за свою діяльність перед усім людством. Настанови концепції сталого розвитку у перспективі містять також аксіологічні орієнтири. Відтак КСВ стає однією з гуманістичних бізнес-технологій сучасності, яка за допомогою «стратегії триєдиного результату сталого розвитку» формує нові засади сучасної економічної діяльності.

Серед зарубіжних досліджень, які безпосередньо присвячені розгляду проблем затвердження соціальної відповідальності, тобто затвердження відповідної системи цінностей, слід виділити, насамперед, праці Г. Боуена,    Т. Веблена, К. Девіса, П. Друкера, Е. Карнегі, А. Керолла, Дж. МакГуіра,       Г. Мюрдаля, Р. Оуена, М. Портера, Дж. Поста, Л. Престона, С. Сакс, С. Сеті, М. Фрідмена, Р. Фрімена, П. Хейне та ін. Варто зазначити, що і у західнихлітературі до сьогодні відсутня єдина думка стосовно феномену соціальної відповідальності, його особливостей,сфер та рівнів прояву, критеріїв  оцінки. Разом з тим, на Заході постійно ведуться серйозні наукові й практичні дослідження цього явища.

Певні досягнення у дослідженні соціальної відповідальності має й російська економічна наука. Найбільш істотні результати отримали такі автори, як І. Беляєва, Ю. Благов, М. Ескіндаров, С. Івченко, М. Корсаков,       О. Костін, С. Литовченко, М. Ліборакіна, С. Перегудов, Т. Сіваєва,                  І. Соболева, С. Туркін та ін.

В той же час, категорія соціальної відповідальності поки що не стала предметом спспеціального вивчення з боку українських дослідників. Вітчизняні наукові публікації щодо проблем становлення соціальної відповідальності, хоч і почали з’являтися останнім часом (М. Бутко,              В. Воробей, Н. Га- лан, З. Галушка, А. Гулевська-Черниш, Г. Задорожний,      С. Мельник, В. Осецький, Ю. Петруня, М. Саприкіна, М. Царик,                    М. Широкова, М. Юрков та ін.), усе ж таки є нечисленними і розрізненими, відрізняються несистемністю і мають ряд особливостей.

Метою роботи є дослідження корпоративно-соціальна відповідальність засобів масової інформації в сучасному інформаційному суспільстві.

У відповідності з метою дослідження перед нами стоять такі завдання:

1. Вивчити теоретико-методологічні засади дослідження соціальної відповідальності інституту мас-медіа в інформаційному суспільстві.

2. Дослідити висвітлення ЗМІ соціальних проектів організацій.

3. Визначити соціальну відповідальність ЗМІ як бізнес структури.

4. Порівняти рівня корпоративної соціальної відповідальності ЗМІ як бізнесу та інших компаній, осіб

5. Проаналізувати застосування методу експертних оцінок для визначення залежності освітлення КСВ-проектів та рейтингом (популярністю) ЗМІ

Об’єктом дослідження є корпоративна соціальна відповідальність бізнес-структур в інформаційному суспільстві. Предметом – соціальна відповідальність українських ЗМІ як бізне-структур.

Методи. У процесі дослідження залежно від цілей і задач використовувались відповідні методи дослідження економічних процесів. При дослідженні сутності концепції корпоративної соціальної відповідальності використовувалися методи аналізу і синтезу, індукції та дедукції, спостереження і узагальнення; для аналізу поточного стану функціонування–економіко-статистичний; метод аналогій для порівняння досвіду різних країн.

Наукова гіпотеза полягає в тому, що теоретичні та методологічні розробки, висновки роботи дозволять вирішити проблему підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, захисту природного довкілля, прав споживачів та економічної конкуренції.

Структура роботи. Робота складається з вступу, трьох основних розділів, висновків та списку використаної літератури.

 

Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат, Выполнение контрольных работ, Написание дипломных работ недорого, Написание контрольных работ , Написание курсовых работ, написание курсовой работы,  написание дипломных работ на заказ, Заказать дипломную работу по экономике, написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, заказать отчет по практике недорого, решение задач по математике, решение задач по экономике, заказать бизнес-план, написание контрольных по праву, выполнение курсовых работ, Заказать курсовую работу по экономике,  заказать базу данных, заказать написание программы, Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат

База готовых работ: