logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Дослідження структури та динаміка доходів та витрат населення - курсова робота

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗІДЛ 1 Теоретичні основі доходів та витрат населення.. 5

1.1.     Теоретичні основи фінансів домогосподарств. 5

1.2. Бюджет домогосподарства, його структура. Сукупні ресурси і сукупні витрати домогосподарства  10

1.3. Аналіз бюджету домогосподарств. 14

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПЕРВИННИХ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ.. 22

РОЗДІЛ 3 ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ ДАНИХ доходів та витрат населення В УКРАЇНІ  26

3.1. Структурне групування. 26

3.2. Типологічне та аналітичне групування. 31

РОЗДІЛ 4 УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ.. 33

4.1. Коефіцієнт концентрації, локалізації та подібності 33

4.2. Оцінка інтенсивності структурних зрушень. 35

4.3. Згладжування рядів динаміки різними методами. 37

4.4. Зведення рядів до однакової основи. 38

4.5. Розрахунок основних індексів. 40

РОЗДІЛ 5 ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ.. 43

5.1. Метод екстраполяції з використанням темпу зростання. 43

5.2. Метод екстраполяції з використанням абсолютного приросту. 43

5.3. Метод екстраполяції з використанням загального індексу товарообороту. 44

5.4. Метод екстраполяції з використанням загального індексу зміни цін. 44

5.5.Метод екстраполяції з використанням загального індексу фізичного обсягу. 45

ВИСНОВКИ.. 46

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 48

ВСТУП

Основним завданням соціальної політики на теперішньому етапі стабілізації соціально-економічного розвитку та інтеграції України у світове господарство є підвищення якості життя широких верств населення і забезпечення основ для подальшого її зростання залежно від стану економіки, а також забезпечення єдиних соціальних стандартів на всій території України. Досягти цієї мети можна удосконаленням політики доходів і витрат населення.

Для створення передумов формування і реалізації політики щодо грошових доходів і витрат населення, спрямованої на вирішення питань переходу до ринкової конкурентоспроможної економіки, підвищення реальних доходів і стимулювання економічної активності населення, забезпечення соціальних пріоритетів важливим завданням є визначити основні напрями удосконалення і проведення цієї політики.

В період трансформації економіки України основними проявами проблем їх регулювання є: низький середній рівень доходів та надмірна їх диференціація, поширеність перерозподільних відносин, велика частка тіньової складової тощо. Актуальність удосконалення системи регулювання доходів зумовлена не лише тим, що їх отримання є одним з головних мотивів участі населення в економічній діяльності, а рівень та розподіл визначають суспільний добробут та темпи нарощування людського потенціалу.

Справедливість у формуванні та розподілі доходів – це одна з умов політичної стабільності та відсутності загроз національній безпеці, що в умовах сьогодення визначає перспективи розвитку країни, її привабливість для своїх громадян та іноземних інвесторів, справжню незалежність та авторитет у світі.

Проблема доходів населення постійно знаходиться в центрі уваги як іноземних, так і вітчизняних дослідників. Вони довели, що ефективна політика доходів потребує політичної волі, неможлива без зваженості у підходах до її здійснення та послідовності у подоланні причин, що призводять до їх падіння та збільшення нерівності: корупція, зменшення темпів економічного зростання, регресивні податки, менш результативне цільове спрямування соціальних програм, нерівний доступ до освіти, політика підтримання нерівності у правах на майнову власність, зниження витрат на соціальні потреби, зростання інвестиційного ризику для малозабезпечених.

Значний внесок у вирішення теоретичних та практичних аспектів проблеми доходів і життєвого рівня населення в перехідний період в Україні належить Базилюку О.П., Богині Д.П., Гейцю В.М., Долишнєму А.В., Кваснюку Б.Є., Кир’ян Т.М., Лібановій Е.М., Новікову В.М., Пирожкову С.І. Активно працюють над проблемами доходів і якості життя населення провідні російські вчені Абалкін Л.І., Бобков В.Н., Капустін Є.І., Заславська Т.А. Результатом тривалої дослідницької роботи проектів Світового банку стала праця «Якість економічного зростання», де аналізуються його чинники та їхній вплив на добробут, поліпшення системи людських можливостей та їх використання для впровадження змін у суспільстві, причини та наслідки нерівномірності доходів для розвитку країни. На особливу увагу заслуговує праця лауреата Нобелівської премії Д. Стігліца, де процес глобалізації розглядається в контексті проблеми доходів та бідності.

Мета курсової роботи – дослідження структури та динаміка доходів та витрат населення.

Предмет дослідження – економічні відносини домогосподарств з іншими суб'єктами економічної діяльності, зокрема сфера фінансів домогосподарств.

Об’єкт дослідження – домогосподарства України.

Для досягнення мети курсової роботи, підлягають вирішенню наступні завдання:

дослідити теоретичні засади формування доходів та витрат населення;

проаналізувати доходи та витрати населення України протягом останніх років;

на основі первинних даних здійснити групування таблиць та графіків;

проаналізувати ряд показників, таких як мода, середнє квадратичне, медіана, скошеність функції і таке інше;

обчислити показники динаміки та витрат населення різними методами;

зробити прогноз майбутнього стану доходів та витрат населення в Україні.

Аналіз курсової роботи складається з п’яти розділів, що ґрунтується на поступовому розгляді сутності доходів та витрат населення. У першому розділі наводиться теоретичний аспект формування доходів та витрат населення.

У другому – первинні статистичні дані, що стосуються теми доході та витрати населення.

Третій розділ відображає зведення та групування первинних даних.

В четвертому показуються розрахунки показників економічного явища.

У п’ятому робиться прогнозування економічних явищ та процесів за допомогою різних методів прогнозування.

Для вирішення поставлених завдань в роботі наявні різноманітні методи дослідження, аналіз, окремі статичні методи, графічний та табличний методи і порівняльний аналіз.

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок

написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ

База готовых работ: