logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

правовий аналіз організаційно-правового регулювання державного управління в Україні - диплломна робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………….с.3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРСТИКА СУТНОСТІ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

1.1. Поняття сутності інституту «державне управління»…………………с.6

1.2.Державне управління як різновид діяльності органів держави………с.18

Висновки до 1 розділу………………………………………………………с.37

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

2.1.Теоретичні засади принципів та механізмів організаційно-правового забезпечення державного управління…………………………………………….с.39

2.2. Методи та форми організаційно-правового регулювання державного управління…………………………………………………………………………..с.56

2.3.Нормативно – правове забезпечення організаційно-правового регулювання державного управління……………………………………….…….с.74

Висновки до 2 розділу………………………………………………………с.78

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

3.1.Проблемні питання організаційно-правового регулювання державного управління………………………………………………………………………....с.83

3.2.Шляхи вдосконалення організаційно-правового регулювання державного управління……………………………………………………….…..с.89

Висновки до 3 розділу……………………………………………………..с.92

ВИСНОВКИ………………………………………………………………..с.94

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………..с.97

ВСТУП

Актуальність теми. У вітчизняній та зарубіжній літературі ще не склалося сталого й загальновизнаного поняття державного управління. Одні його трактують з точки зору суті, реального змісту, інші - форм, яких воно набирає і в яких функціонує. Найчастіше воно визначається шляхом відмежування одних від інших видів державної діяльності - вся позазаконодавча та позасудова діяльність держави і становить зміст державного управління. Таке формальне визначення не розкриває справжньої суті державного управління, його призначення.

З позицій юридичної науки, державне управління визначається як виконавча й розпорядча діяльність держави. І це визначення в достатній мірі не розкриває матеріальної суті управлінської діяльності, не вичерпує її змісту, та й саме поняття виконавчої й розпорядчої діяльності потребує уточнення.

Мабуть, більш продуктивним буде підхід з точки зору реального змісту управління як специфічного виду суспільної діяльності, визначення його характерних рис й ознак, не обмежуючись юридичною формальною оцінкою. Подібний підхід характерний для представників загально-соціологічних наукових напрямів, що досліджують проблеми управління. Вони переважно визначають управління як систематично здійснюваний цілеспрямований вплив людей на суспільну систему в цілому чи на її окремі ланки на підставі пізнання й використання властивих системі об'єктивних закономірностей і тенденцій в інтересах забезпечення її оптимального функціонування та розвитку, досягнення поставленої мети. Цим визначенням підкреслюється найголовніше призначення управління - забезпечення функціонування та розвитку суспільства як єдиного цілого, його організуючий характер. Отже, управління - це і є організуюча діяльність держави, що спрямована на виконання її завдань та функцій.

Раніше у наукових публікаціях домінуючою позицією були положення, за якими державне управління розглядалося як управління людьми. І для цього було досить підстав, оскільки державне управління як політична та владно-примусова діяльність, що одержала ці якості від держави - політичної організації, вважалося чисто політичною категорією, покликаною впливати лише на поведінку людей в потрібному для пануючого класу напрямі. Але тим самим затушовувались ознаки управління як специфічного виду суспільної діяльності.

За роки незалежності в Україні відбувалися складні проце­си формування правових, економічних і соціальних засад де­мократичного суспільства. Подальша розбудова державності передбачає розвиток політичної системи, удосконалення дер­жавної участі в економіці, соціальне спрямування державної діяльності та розвиток духовної сфери, активізацію зовнішніх зв'язків.

Сильна та дієздатна влада є щонайпершою умовою успішних перетворень. Без неї неможливо створити передумови еконо­мічного розвитку, становлення реальної демократії, оновлення високої культури та духовності. Потрібні сучасна система державного управління, ви­сокий професіоналізм державної служби, надійна оборона дер­жави та правозахисна система.

Предметом державного управління є форми і методи впливу на виробничу, соціальну та духовну сфери життєдіяльності лю­дей, пов'язаних між собою спільними політичною та економіч­ною системами. Становлення результативного та ефективного управління можливе за умови врахування особливостей початку XXI ст., що характеризується глобальною інтеграцією економічних і політичних відносин.

Ступінь вивченості теми. Базові управлінські положення теорії державного управління викладені в книгах Г.Райта, М.Х.Мескона, М.Альберта, Ф.Хедоурі та інших авторів.

Теоретичним аспектам дослідження проблем державного управління присвячені праці українських та зарубіжних учених: В.Б.Авер'янова,                       В.В.Цвєткова, В.М.Шаповал, Л.Т.Кривенко, М.П.Орзіха, Н.Р.Нижник,                  Є.В.Додіна, В.М.Князєва, В.М.Селиванова, Г.В.Атаманчука, Б. Гурне та інших.

Проте нові завдання й функції держави перехідного періоду зумовлюють і новий зміст її управлінської діяльності, і отже, визначають форми, методи управління, систему та структуру органів державного управління.

Головною метою дослідження є правовий аналіз організаційно-правового регулювання державного управління в Україні.

Предметом дослідження є правовідносини, що виникають при регулюванні державного управління в Україні.

Об’єктом дослідження є інститут державного управління, зміст та шляхи вдосконалення його організаційно-правового регулювання.

Завдання дослідження:

- розкрити поняття сутності інституту «державне управління»,

- розглянути особливості державного управління, як різновиду діяльності органів держави,

- проаналізувати теоретичні засади принципів та механізмів організаційно-правового забезпечення державного управління,

- висвітлити методи та форми організаційно-правового регулювання державного управління,

- охарактеризувати нормативно – правове забезпечення організаційно-правового регулювання державного управління,

- визначити проблемні питання організаційно-правового регулювання державного управління,

- запропонувати шляхи вдосконалення організаційно-правового регулювання державного управління.

Методи дослідження: правового аналізу, історично-правовий, аналітичний та ін.

Структура роботи: вступ, 3 розділи, висновки, список використаної літератури. 

База готовых работ: