logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Роль моральної культури у професійній діяльності юриста - дипломна робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

Вступ..................................................................................................... 3

РОЗДІЛ 1 Теоретичні засади вивчення моральної культури юристів........................................................................... 6

1.1. Стан проблеми дослідження моральної культури юристів........ 6

1.2. Зміст, критерії та структура моральної культури юристів....... 11

1.3. Функції моральної культури юристів........................................ 21

РОЗДІЛ 2 Аналіз процесу розвитку моральної культури................................................................................................................ 26

юридичних кадрів........................................................................ 26

2.1. Фактори та умови, що впливають на розвиток моральної культури юристів............................................................................... 26

2.2.  Моніторинг розвитку моральної культури юристів................. 45

РОЗДІЛ 3 Шляхи і засоби розвитку моральної культури юристів.............................................................................................. 62

3.1. Процес формування моральної культури як складової професійної підготовки майбутніх юристів...................................... 62

3.2 Основні підходи  до формування моральної культури юриста при підготовці юридичних кадрів в сучасних умовах..................... 65

Висновки........................................................................................... 72

Список використаних джерел............................................... 75

Вступ 

Актуальність теми. Проголошення  України  у  ст. 1  Конституції  правовою  державою  вимагає  не лише цілеспрямованої діяльності державних органів у сфері визнання міжнародно-правових  стандартів прав та  свобод людини,  їх відповідного  закріплення на рівні внутрішньонаціональних правових актів та інституційного забезпечення, але також і  якісного  переосмислення  значення  моральних  норм  у  житті  індивіда  та суспільства.

Стійкому розвитку українського суспільства заважає ряд щонайгостріших соціальних проблем, серед яких на одному з перших місць стоїть злочинність. Ученими, аналітиками і фахівцями в області права висловлюються самі різні причини злочинності: бідність, безробіття, алкоголізм. Але при цьому часто не враховується одна з найважливіших причин цієї складної ситуації: непрофесіоналізм юридичних кадрів, недостатній рівень їх моральної культури. Багато фактів порушень в діях юридичних кадрів, по суті, є тільки наслідком їх низької моральної культури.

У  контексті  вищенаведеного  завдання  побудови  правової  держави  варто звернути  особливу  увагу  на  проблему  оновленого  підходу  до  розуміння соціального  призначення  юридичної  професії,  особливої  ролі  правників  у становленні  суспільних  відносин  між  особами  та  їхніми  об’єднаннями впорядкованості та гармонії, а у державі – режиму законності та правопорядку. А належне  виконання  правниками  своєї  професійної  місії  буде  залежати  від  того, наскільки високі моральні стандарти зможуть знайти своє відображення як у їхній практичній роботі, так і в позаслужбовій діяльності. Культура як феномен людського суспільства має необхідний потенціал прямого і опосередкованого впливу на зміст і характер професійної діяльності людини, саме культура може дозволити всі складові професійної діяльності об’єднати і додати їй соціальну гуманістичну спрямованість.

Проблема розвитку моральної культури юристів вимагає всестороннього дослідження і перш за все теоретичного осмислення, виявлення всіх складових механізму проникнення моральної культури в професійну діяльність і особливостей її впливу на юридичні кадри. Тільки за допомогою всестороннього підходу до вивчення феномена моральної культури в професійну діяльність юристів можна успішно боротися із злочинністю, побудувати цивілізовані соціальні відносини.

Актуальність проблеми, її практична значимість для юридичних кадрів визначили вибір теми дослідження.

Питанням етики, моралі та моральності в юридичній діяльності присвятили дослідження Ж.Алєксєєва, О.Денищик, С.Добрянський, Ю.Занік, О.Знаменська, А. Коні, О. Кобліков, В.Лозовий, А. Мороховська, С. Пішун, О. Скакун, О. Скуднова,  С. Сливка, Є.Федик, Б.Чупринський та ін.

Проте, не дивлячись на проведені дослідження і пропоновані на їх основі рекомендації, гострота проблеми моральної культури юридичних кадрів не зменшується.

Об’єкт і предмет дослідження. Виходячи з важливості, а також недостатньої вивченої проблеми розвитку моральної культури юридичних кадрів, як об’єкт дослідження виступає моральна культура юристів. Предметом   дослідження  виступають умови  і  чинники  розвитку моральної культури юристів.

Мета дослідження – виявити шляхи і засоби розвитку моральної культури юристів на сучасному розвитку суспільних відносин в Україні.

Відповідно до мети визначено завдання дослідження:

-        з’ясувати зміст, функції і особливості моральної культури юристів;

-        виявити критерії і рівні розвитку моральної культури юристів;

-        визначити стан і рівень розвитку етичної культури юридичних кадрів;

-        визначити шляхи і засоби оптимізації процесу розвитку моральної культури юристів;

-        висвітлити нові  підходи  до  викладання  навчальної  дисципліни «Професійна  етика  юриста»  у  вищих  юридичних  навчальних  закладах  з  огляду  на  завдання побудови в Україні правової держави.

Методи дослідження.  У процесі реалізації завдань дослідження використано комплекс методів, зокрема: теоретичні (системно-структурний аналіз, синтез, порівняння, моделювання, узагальнення) – для вивчення філософських, педагогічних, психологічних та юридичних джерел, визначення сутності та структури моральної культури юриста; емпіричні  – для визначення рівнів сформованості моральної культури; методи математичної статистики (порівняльні методи, кількісний та якісний аналіз, методи графічного зображення результатів) – для опрацювання отриманих даних і встановлення кількісних залежностей між досліджуваними явищами та процесами, а також контент-аналіз наукових праць, публікацій періодичних видань і соціологічних досліджень з проблем моральної культури юристів.

Практичне значення результатів дослідження. Матеріали дослідження, практичні рекомендації і висновки можуть бути використані з метою вирішення проблеми розвитку моральної культури юристів, подолання деяких негативних наслідків в юридичній діяльності, запобігання конфліктним ситуаціям.

Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел.

 

Список використаних джерел 

  1. .Г. Моральнісна культура в контексті соціокультурної динаміки (філософсько- етичний аналіз). – К., 1999. – 399  с.
  1. Алєксєєва Ж.М. «Образ юриста» як ціннісно-нормативна модель // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2007. – № 1. – С. 213-217
  1. Алексєєва Ж.М. Образ юриста в сучасній європейській культурі – К., 2008. – 168 с.
  1. Анисимов А.С., Залипаев А.В. Культура рыночных отношений: теория и практика. – М.: МГАПИ, 2002. – 44 с.
  1. Ануфрієнко Олександр Анатолійович. Професійно-політична культура юриста (філософсько-правовий аналіз). – К., 2007. – 215 с.
  1. Ардыкуца Р.В. Профессиональная правовая культура юриста: теоретический аспект // Теория и практика правового регулирования: Материалы научно-практической конференции .ВГГУ. – 2010. – С.220-225.
  1. Бандурка О.М., Скакун О.Ф. Юридична деонтологія: Підручник. – Харків: Вид-во НУВС України, 2002. – 336с.
  1. Баранов В.М. Правовая демагогия: природа, формы проявления, социальная опасность // Северо-Кавказский юридический вестник. –1998. – № 4. –  С. 13-31.
  1. Бессарабова И.С. Сущность ведучих подходов к определению понятия «культура» // Фундаментальные исследования. –2006. – № 3. –С. 36-39.

10.Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. – 320 с.

11.Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Под редакцией Д. И. Фельдштейна – М.: Издательство «Институт практической психологии, 1997. –  352 с.

12.Васильев В.Л. Юридическая психология / В.Л.Васильев. – СПб.: Питер, 2005. – 655 с.

13.Васюк О.В. Інформаційно-бібліографічне забезпечення юристів в умовах формування правової держави: дисертація канд. пед. наук: 07.00.08 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. - К., 2003. - 228 с.

14.Волков Ю.Г. Личность и гуманизм. (Социологическим аспект). – М.: Высшая школа, 1995. – 160 с

15.Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія / С.Д.Гусарєв, О.Д.Тихомиров. – К.: Знання, 2006. – 487 с.

16.Гусейнов А.А. Этика /А.А.Гусейнов, Р.Г.Апресян. – М.: Гадарики, 2009. – 472 с.

17.Денищик О. І. Формування моральної культури майбутніх юристів у процесі професійної підготовки : наук.-метод. посіб. / Денищик О. І. ; за ред. д-ра пед. наук, доц. О. М.. - Хмельницький, 2010. - 159 с.

18.Добрянський С.  Особливості формування моральної культури юриста в сучасних умовах // вісник Львіського ун-ту. Серія юрид. –  2009. – Вип. 49. – С. 14–19.

19.Ирхин Ю.В. Социология культуры : учебник / Ю.В. Ирхин. - М.: Экзамен, 2006. - 525.

20.Занік Ю.М. Інтелектуальна культура юриста: філософсько-правовий аспект. Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – К., 2006. – 188 с.

21.Зарубина О.А. Проблема нравственной культуры в юридической практике // Вопросы гуманитарных наук. – 2008. – № 2. – С. 203-206.

22.Знаменская А.А. Развитие нравственной культуры юристов. – Москва, 2006. – 132 с.

23.Кони Ф.А. Избранные  сочинения. – Москва, 1964. – Т.4. – С. 237-238.

24.Кунев А.А. Роль юристов в укреплении законности и правовой культуры // Современное право. – 2011. –  № 2. – С.10-14.

25.Кушнірова В.Т. Роль соціальних стереотипів у формуванні установчих факторів професійної свідомості майбутніх юристів // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – №5. – К., 2000. – С. 199-207.

26.Левин К. Динамическая психология. – М.: Смысл, 2001. – 572 с.

27.Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание, Личность. – М: Академия, 2005. – 352 с.

28.Лозовой В. О., Петришин О. В.  Професійна етика юриста. – X.: Право, 2004. – 176 с.

29.Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.1996. – 308с.

30.Наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури від 19 липня 2002 року № 13 Про затвердження Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки

31.Орлова З.Н. Понятие «культура»; аксиологический аспект // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2007. – № 2. – С. 158-162.

32.Пампура І.І. Професійне становлення особистості в правоохоронній сфері/ І.І.Пампура // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – №6. – К., 2001. – С. 292-298.

33.Парасюк В.М.  Імперативність моралі у професійній діяльності слідчого: філософськоправовий  вимір:  Автореф.дис..канд.  юрид.  наук: 12.00.12 /  Львівський  державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – 32 с.

34.Платонов К.К. Структура и развитие личности. - М.: Наука, 1986. - 255 с.

35.Погорелова Л.В.,  Погорелов С.А.  Профессиональная  этика  юриста. –  Минск: Общественное обьединение «Знание», 2007. – 388 с.

36.Прикладная юридическая педагогіка / Под. ред. В.Я.Кикотя. – М.: Юнита-Дана, 2008. – 512 с.

37.Професійна освіта: Словник / За ред. Н.Г.Ничкало. – К.: Вища школа, 2000. – 380 с.

38.Соколов Н.Я. Профессиональная культура юристов и законность // Lex Russica. № 1. – 2010. – С.56-71.

39.Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов: Учебное пособие/ [Под. ред. Г.В.Дубова, А.В.Опалева]. – М.: Щит-М, 2005. – 523 с.

40.Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави:/ П.М.Рабінович. – Л.: Край. – 2007. – 188 с.

41.Ралько О.В.Социальный контроль и повышение профессионального уровня и культуры юристов как условия формирования правового государства // Нотариус. – 2010. - № 4. – С.29-34.

42.Рогова Т.А. Личность. Общество. Государство. Право / Т.А.Рогова, А.А.Напреенко. – Самара: Самарский университет, 2003. – 256 с.

43.Романова А.С. До поняття естетичної культури юриста // Митна справа. - 2006. - № 6. - С. 55-59.

44.Свиридюк Н. П. Філософсько-правові засади конфліктів у сфері професійної діяльності юриста. - К., 2010. – 202 с.

45.С’єдін Б.Г. Естетичне виховання у структурі професійної морально-правової культури співробітників органів внутрішніх справ України. - К., 1998. – 178 с.

46.Сидорова В.Л. Культура диалоговой речи юриста // Проблемы эффективности юридического образования. Материалы научно-практической конференции. Изд-во ВРО МСЮ. – 2002. – С.80-82.

47.Сливка С.С. Поняття моральної культури юриста та її складові елементи // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. – №1.- С.141 - 146.

48.Сливка С.С. Професійна культура юриста (теоретико-методологічний аспект) / С.С.Сливка. – Львів: Світ, 2000. – 336 с.

49.Сливка С.С. Внутрішня культура юриста і сучасне державотворення // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – Львів, 2000. – Вип. 5. – С.26–34

50.Сливка С.С.  Юридична деонтологія. Підручник. Вид. 2-е, пере-роб. і доп- К.: Атіка, 2003.- 320 с.

51.Сливка С.С. Філософсько-правові проблеми професійної культури юриста: Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Львівський ін-т внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. - Л., 2002. – 405 с.

52.Соколов Н.Я Профессиональные навыки юриста. Опыт практического обучения / Н.Я.Соколов. – М.: Дело, 2001. – 415 с.

53.Соколов Н.Я. Профессиональная культура юристов. - М.: ГОУ ВПО РПА Минюста России, 2007. - 64 с

54.Соціологія права: Навчальний посібник / За ред. О.М.Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 288 с.

55.Соціологія права: Підручник / За ред. Н.П.Осипової. – К.: Юрінком-Інтер, 2003. – 336 с.

56.Ступина О.А.Нравственная культура в системе профессиональных компетенций юриста // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. – 2009. – № 1. – С. 125-129.

57.Суденкова Н.В. Формирование опыта профессиональной деятельности – основа качества підготовки специальстов // Среднее профессиональное образование. – 2006. – № 9. – С. 14-18.

58.Темченко В.І. Формування професійної правосвідомості співробітників міліції (проблеми теорії і практики) / В.І.Темченко. – К.: Авангард, 2001. – 188 с.

59.Тимакина И.А.Формирование правовой культуры будущих юристов. – Самара, 2005. – 260 с.

60.Токарчик Р. Юридична етика : [монографія] : пер. з пол. / Роман Токарчик. - К. : Таксон, 2009. - 355 с.

61.Федик Є.І. Формування правової культури студентів-юристів: теоретичні та прикладні аспекти. –Львів, 1996. – 206 с.

62.Фіолевський Д. Актуальні проблеми юридичної освіти // Право України. – 2004. – №2. – С.114-117.

63.Фролова Н.В. Трансформация системы ценностных ориентации на переломных этапах развития общества (психологический аспект). - Днепропетровск, 1997. – 183с.

64.Чалчинський І.І. Проблеми становлення професійної правової культури в України // Вісник Академії управління МВС. – 2010. –  №4. – С.75-78.

65.Чупринський Б. О. Формування професійної культури майбутніх юристів: філософсько-правове дослідження.  Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2009. – 180 с.

66.Шинина М.Ю. Формирование опыта профессиональной деятельности как основы професссиональной культуры специалиста правовой сферы // Среднее профессиональное образование. – 2007. – № 11. – С. 63-64.

67.Результати опитування щодо реформування адвокатської та юридичної практики в Україні // Асоціація правників України. – К., 2009. Електронний ресурс. Режим доступу:  http://www.uba.ua/documents/210_297_3.indd.pdf

68.Результати соціологічного дослідження проведеного в листопаді 2011 р. МБФ «Планета взаємодопомоги». Електронний ресурс. Режим доступу: http://planetofsupport.org/ua/rezultaty-issledovaniy/rezultaty-sotsiologicheskogo-issledovaniya

69.Результати соціологічного дослідження проведеного в вересні 2011 р. Центром Разумкова. Електронний ресурс. Режим доступу:http://www.uceps.org/ukr/

70.Результати соціологічного дослідження проведеного в грудні 2011 р. Центром Разумкова «Який характер освіти є сьогодні найбільш перспективним на ринку праці». Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=264

71.Результати соціологічного дослідження проведеного в грудні 2011 р. Центром Разумкова «Чи підтримуєте Ви діяльність Уряду України?». Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=75

72.Результати моніторингового дослідження «Україна та українці» Центру соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС», проведеного спільно з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України  в лютому 2012 року. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.socis.kiev.ua/ua/press/rezultaty-monitorynhovoho-doslidzhennja-ukrajina-ta-ukrajintsi.html

73.Результати соціологічного дослідження Агентства стратегічних досліджень «A.C.D» «Вплив телебачення та Інтернету на моральне та фізичне здоров’я». Електронний ресурс. Режим доступу:  http://sd.net.ua/2010/08/17/children_tv_violence.html

База готовых работ: