logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Загальна характеристика юридичної практичної діяльності - контрольна робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ....................................................................................................................3

1. Поняття юридичної практичної діяльності.......................................... 4

2. Основні дії та процедури юридичної практичної діяльності......... 13

Висновки......................................................................................................... 18

Список використаних джерел................................................................... 19

Вступ

Юридична деонтологія, полем діяльності якої є юриспру­денція, з філософської точки зору, претендує на своєрідне мо­нопольне філософсько-правове знання про людину. Значення цієї науки можна ще визначити так: це природний правовий компас, енциклопедія для юриста, це шлях до високої профе­сійної майстерності та гарантія захисту його свобідної волі у природно-правовому просторі. Якщо юрист не оволодіє юри­дичною деонтологією, він назавжди залишиться вузьким спе­ціалістом, приреченим навіть інколи на «провали» у роботі. Виняток можуть становити хіба тільки ті випадки, коли юрист інтуїтивно сприймає деонтологічну сутність у силу своєї про­фесійної, інтелектуальної культури.

У сучасній науковій літературі ще не склалося досить чіткого уявлення стосовно змісту та обсягу поняття юридичної практичної діяльності, що пояснюється недосконалістю понятійних рядів загальної теорії юридичної діяльності.

Основна категоріальна проблема полягає яку недостатній теоретичній розробленості окремих понять, так і у свавільному вживанні термінів та їх тлумаченні без урахування методологічних принципів та вимог, що виступають як достатні й необхідні та обумовлені самою природою досліджуваного об'єкта. Зокрема, потребують уточнення поняття соціальної та правової практики з метою відмежування їх від поняття юридичної практики.

Окрім того, слід відрізняти поняття юридичної або правової практики від понять юридичної та правової діяльності.

Недостатньо розробленою залишається й категорія правового досвіду, яка частіше застосовується у характеристиках правової або юридичної практики. Не визначено в повному обсязі функціональну роль правового досвіду в забезпеченні єдності, ефективності, прогресу правового життя суспільства.

Вищезазначені та деякі інші проблеми термінологічної невизначеності зумовлюють необхідність теоретичного осмислення і доопрацювання питань юридичної практичної діяльності з метою задоволення потреб подальшого розвитку відповідної наукової теорії та практики її застосування.

Висновки

Юридична практика (практика - від грец. - Діяльний, ділову, дія, досвід) - нормативно закріплена практична діяльність юристів по прийняттю, тлумачення і застосування правових приписів як єдність вже накопиченого і ще накопичується соціально-правового досвіду.

До ознак юридичної практики належить діяльність юриста:

1) у сфері права (підготовка та прийняття нормативно-правових актів; інтерпретація (тлумачення) змісту нормативно-правих актів, застосування правових приписів процесі вирішення юридичних справ; прийняття індивідуальних правових актів);

2) по забезпеченню реалізації, охорони та захисту прав, свобод і законних інтересів суб'єктів права - фізичних та юридичних осіб, суспільства і держави, встановлення законності та правопорядку;

3) нормативно закріплена в правових актах, а також в етичних або деонтологічних кодексах (або нормативах культури адвокатів, суддів, нотаріусів), в їх рамках юристи зобов'язані здійснювати юридичні дії;

4) здійснюється за допомогою правових та інших коштів (до інших засобів належать: організаційні, виховні, технічні, інформаційні);

5) завжди породжує юридичні наслідки;

6) заснована на збереженні та використанні накопиченого соціально-правового досвіду - спадкоємний практична діяльність юриста.

Тобто юридична практика неможлива без юридичної практичної діяльності, але юридична практична діяльність - це діяльність, яка здійснюється в определенно-конкретний час, а складовими елементами структури юридичної практики є минула, справжня і майбутня юридична практична діяльність.

Список використаних джерел

  1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 30.- Ст. 141
  1. Постанова Верховної Ради України Про засади державної політики в галузі прав людини № 757—XIV від 17 червня 1999 р. // Офіційний вісник України.- 1999.
  1. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения.-Μ.: НОРМА, 2001.
  1. Бандурка О. М., Скакун О. Ф. Юридична деонтологія: Підручник. – Х.: Вид-во НУВС, 2002. – 336 с.
  1. Бризгалов І. В. Юридична деонтологія: Короткий курс лекцій / Міжреґіональна академія управління персоналом. – 2 вид., випр. – К.: МАУП, 2000. – 48 с.
  1. Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д.. Юридична деонтологія. (Основи юридичної діяльності: теоретичні і деонтологічні аспекти): Наук.-метод. посіб. / Національна академія внутрішніх справ України / В. В. Копейчиков (ред.). – К.: НАВС, 2000. – 376 с.
  1. Жалинский А. Профессиональная деятельность юриста. Введение в специальность: Учеб. пособ. – М.: Изд-во БЕК, 1997. – 330 с.
  1. Карпов Н. С. Теоретичні основи та практика використання передового досвіду органів внутрішніх справ у протидії злочинній діяльності: Монографія.— К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003.
  1. Кудрявцев В. Н. Право и поведение.- М., 1978.- С. 14.

10.Новий тлумачний словник української мови: У 4 т.— К.:АКОНІТ, 1999.-Т. 3.

11.Общая теория государства и права: Академический курс:В 2-х т. / Под ред. проф. М. Н. Марченко.— Том 2.9. Теория права.— М.: Зерцало, 1998.

12.Оксамытный В. В. Правомерное поведение личности.—К., 1985.- C.120.

13.Оніщенко Η. Μ. Правова система: проблеми теорії: Монографія.—К.: Ін-т держави і права ім. Β. Μ. Корецького HAH України, 2002.- С 124-146.

14.Орзих Μ. Φ. Право и личность.- К., 1978.- С. 127.

15.Правовые формы деятельности в общенародном государстве.-Харьков, 1985.- С. 9.

16.Пугинский Б. И. Гражданско-правовые средства в хозяйственныхотношениях.— М., 1984.— С. 17.

17.Сливка С.    Юридична деонтологія. Підручник. Вид. 2-е, пере-роб. і доп- К.: Атіка, 2003.- 320 с.

18.Философский энциклопедический словарь.- М., 1997.

  1. Цирфа Г. О. Юридична деонтологія: Навч. посіб. для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини “Україна”. – К.: Університет “Україна”, 2004. – 209 с.

База готовых работ: