logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Облік і аудит виробничих запасів ТОВ - дипломна робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

Вступ……………………….………………………………………………………...4 

1. Економічна характеристика ТОВ .............. та передумови раціональної організації обліку і аудиту виробничих запасів…………………8

1.1 Організаційно-технологічні особливості діяльності ТОВ “.......” та їх вплив на побудову обліку виробничих запасів……………………………8

1.2 Економічна сутність поняття “ виробничих запасів” та їх класифікація…19

1.3 Нормативні документи, що регулюють діяльність підприємства та встановлюють правила ведення бухгалтерського обліку та відображення у фінансовій звітності виробничих запасів……………………………………….27

1.4 Охорона праці та навколишнього середовища……………………………30

2. Облік виробничих запасів ТОВ “..............”………………………...47

2.1 Організація обліку виробничих запасів……………………………………47

2.2 Облік надходження виробничих запасів…………………………………...56

2.3 Облік операцій, пов’язаних із отриманням виробничих запасів на підприємстві ТОВ “.........”…………………………………………...64

2.4 Облік вибуття виробничих запасів на підприємстві ТОВ “..................”………………………………………………………………..76

3. Аудит виробничих запасів ТОВ ................”…………………...…..86

3.1 Планування аудиторської перевірки………………………………………86

3.2 Оцінка системи внутрішнього контролю…………...……………………105

3.3 Перевірка по суті…………………………………………………………...122

3.4 Завершення аудиторської перевірки…………...…………………………125

Висновки…………………………………………………………………………129

Список використаних джерел………………………………………………….134

Додатки…………………………………………………………………………..140

ВСТУП

Актуальність теми полягає  в  тому, що найбільш  важливою  і  значною  частиною  активів   підприємства,  є  запаси -  вони  займають  особливе  місце  у  складі  майна  та  домінуючі   позиції  у  структурі  витрат   підприємств    різних  сфер  діяльності,  при  визначенні   результатів  господарської  діяль-ності   підприємства   та  при  висвітленні   інформації   про  його  фінансовий  стан.

У  собівартості   промислової    продукції    частка  витрат   сировини  і    матеріалів   становить  близько  50%,  а  в  деяких  галузях   промисловості  (наприклад,  хімічній,  текстильній,   харчовій)   сягає  80%.   Тому  актуаль-ність  цієї  ділянки  не  викликає  сумніву  і  потребує  дослідження  як  з  теоретичної,  так і  з  практичної  точки  зору.

Ефективність  господарської  діяльності  підприємств  в  значній  мірі  залежить  від  оцінки   та  раціонального  використання   виробничих  запасів.

Однією з обов'язкових умов здійснення процесу виробництва є забезпечення його виробничими запасами – сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, комплектуючими виробами  тощо, з яких або за допомогою  яких  здійснюється  виробництво продукції. Відмітною  особливістю  їх  є одноразове використання в процесі виробництва, перене-сення  всієї вартості на собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, послуг). Тому контроль за збереженням матеріальних ресурсів, раціональним використанням їх у виробництві має велике значення.

Поставка, використання, правильне оформлення у бухгалтерському обліку і списання виробничих запасів є основою злагодженого, безперебійного процесу виробництва і потребує особливої уваги при проведенні аудиторської перевірки підприємства.

Метою дипломної роботи є  вивчення   та  практична   оцінка   обліку виробничих  запасів     підприємства,   а  також    розгляд  методики аудиту виробничих  запасів та підтвердження реальності й достовірності вартості запасів у фінансовій звітності  та  підтвердження відповідності операцій  з  ними чинному законодавству.

Виходячи з поставленої    мети, можна сформувати наступні завдання роботи: 

- ознайомитися з організаційно-технологічні особливостями діяльності ТОВ “....................” та їх вплив на побудову обліку виробничих запасів;

- розглянути  економічну сутність поняття “ виробничих запасів” та їх класифікацію ;

- розглянути нормативні документи, що регулюють діяльність підприємства та встановлюють правила ведення бухгалтерського обліку та відображення у фінансовій звітності виробничих запасів;

- розглянути організацію охорони праці та навколишнього середовища;

- дослідити організацію обліку виробничих запасів;

- розглянути  облік надходження виробничих запасів на підприємстві ТОВ “........”;

- розглянути облік операцій, пов’язаних із отриманням виробничих запасів на підприємстві ТОВ “................”;

- розглянути облік вибуття виробничих запасів на підприємстві ТОВ “...................”;

- розглянути планування аудиторської перевірки;

- оцінити систему внутрішнього контролю;

- зробити  перевірку по суті;

- провести завершення аудиторської перевірки.

Об'єктом дослідження дипломної роботи є ТОВ “...................”.

Предмет дослідження дипломної роботи є сукупність теоретичних та  методологічних аспектів  операцій з обліку та аудиту  виробничих  запасів.

В  процесі  дослідження використовувались методи: балансовий,  гра-фічний, економіко-математичний,  монографічний.

Теоретичною і методологічною основою дослідження є підручники, навчально-методичні посібники, наукові статті, законодавчі акти України, нормативна документація та галузеві інструкції, що регламентують органі-зацію обліку та аудит використання  виробничих запасів, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, облікові дані ТОВ “.....................”. 

Наукова  новизна дипломного  дослідження полягає в наступному:

Світова  практика  свідчить  про  те,   що  в  міру  зростання  потреби  в   ефективному  управлінні  підприємством   виникає  необхідність  в  обліку   віддачі  (одержаних  вигод)   сировинних  ресурсів  та  його  трансформування  в  єдину  систему   бухгалтерського  обліку    на  підприємстві  у  відповідності   до  вимог    Закону  України  „Про  бухгалтерський  облік  і  фінансову  звітніс-ть  на  Україні”   та  національними  стандартами  обліку.   Отже,   питанням  обліку   виробничих  запасів   має  приділятись   серйозна  увага.

Вказані   обставини   вимагають    подальшого   дослідження   особливос-тей  обліку  виробничих  запасів . Крім     того,   необхідна   також   подальша   наукова   розробка    питань,   пов’язаних    з   дослідження  суті   поняття  “виробничі   запаси”,  їх   ролі   в  інформаційному  забезпеченні управління  підприємством,    оптимізації    основних   показників   і  кількості    носіїв    первинної   інформації    по   складанню  і  аналізу  фінансової   звітності.

Практична  значимість проведеного  дослідження  полягає в тому, що суттєве   практичне   значення   викладених   питань   дозволить   виявити    шляхи   покращення   діяльності,збільшення   прибутку   підприємства,    зни-ження   собівартості     продукції.

Структура  дипломної  роботи: робота складається з вступу, трьох розділів , висновків, списку використаних джерел  та додатків і має загальний обсяг 139 сторінки.

В  першому  розділі  «Економічна характеристика ТОВ “...................” та передумови раціональної організації обліку і аудиту виробничих запасів»  дана  економічна  характеристика  підприємства , розглянуто  організацію обліку  виробничих запасів та нормативні документи, що регулюють діяльність підприємства та встановлюють правила ведення бухгалтерського обліку та відображення у фінансовій звітності виробничих запасів, досліджено організацію охорони  праці та навколишнього середовища на  досліджуваному підприємстві.

В другому розділі «Облік виробничих запасів ТОВ “.................”»  слід  розглянуто організацію обліку виробничих запасів, облік надходження виробничих запасів, облік операцій, пов’язаних із отриманням виробничих запасів, облік вибуття виробничих запасів на  досліджуваному підприємстві.

В третьому розділі  «Аудит виробничих запасів ТОВ “........” розглянуто планування аудиторської перевірки,зроблена оцінка системи внутрішнього контролю та перевірка по суті, проведено завершення аудиторської перевірки.

 

 

Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат, Выполнение контрольных работ, Написание дипломных работ недорого, Написание контрольных работ , Написание курсовых работ, написание курсовой работы,  написание дипломных работ на заказ, Заказать дипломную работу по экономике, написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных,

заказать отчет по практике недорого, решение задач по математике, решение задач по экономике, заказать бизнес-план, написание контрольных по праву, выполнение курсовых работ, Заказать курсовую работу по экономике,  заказать базу данных, заказать написание программы, Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат

База готовых работ: