logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Облік діяльності малих підприємств - курсова робота

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………….3

1. Нормативно-правове регулювання діяльності та обліку на малих підприємствах……………………………………………………………………6

2. Організаційно-економічна характеристика ПП «Вітамін»………………..11

3. Документальне оформлення операцій основної діяльності……………..16

4. Синтетичний та аналітичний облік витрат діяльності……………………18

5. Синтетичний та аналітичний облік доходів і результатів діяльності…...24

6. Організація обліку з використанням сучасних інформаційних технологій на малих підприємствах……………………………………………………….30

Висновки…………………………………………………………………………39

Список використаних джерел…………………………………………………41

Додатки………………………………………………………………………….44

ВСТУП

В сучасних умовах в Україні малі підприємства виступають як наймасовіша, і найгнучкіша форма ділового життя. Спрощена система оподаткування, яку застосовують суб’єкти малого підприємництва (надалі МП) є найбільш розповсюдженим способом оподаткування сьогодні. Ця система стала лідером серед інших альтернативних систем оподаткування, як за кількістю користувачів, так і за об’ємом податкових надходжень. Саме єдиний податок, не дивлячись на усі недоліки регламентуючих його нормативів і витончень податківців підходить для застосування самим широким колом підприємців[1].

З іншого боку, хоча застосування цієї форми повинно бути максимально простим і ясним, однак, її використання на практиці з багатьох причин, значно ускладнилося. Саме, тому особливої актуальності в сьогоднішніх умовах набуває питання раціональної організації бухгалтерського та податкового обліку у суб’єктів МП за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності.

Згідно з Програмою діяльності Кабінету Міністрів, мале підприємництво, являє собою один з дієвих важелів швидкого насичення ринку товарами та послугами, ослаблення монополізму і розвитку конкуренції, створення нових робочих місць та забезпечення зайнятості значної частини населення, зміцнення економічної бази регіонів[2].

Суб’єктами МП є зареєстровані в установленому порядку фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, а також юридичні особи – суб’єкти підприємництва будь-якої організаційно-правової форми (крім відкритих акціонерних товариств) та форми власності.

Середньооблікова чисельність працівників суб’єктів МП визначається з урахуванням усіх його працівників, у тому числі працюючих за договорами та сумісництвом, виходячи з фактично відпрацьованого часу, а також працівників представництв, філіалів, відділень та інших відособлених підрозділів зазначеної юридичної особи.

Організація аналітичного обліку витрат основного виробництва МП залежить від виду діяльності. На підприємствах, які надають послуги, аналітичний облік ведеться по видах діяльності, по кожному замовленню.

Малі підприємства, які виробляють продукцію, аналітичний облік організують таким чином, щоб одержати дані про фактичні витрати по кожному виду виготовленої продукції. Для цього на кожен вид продукції відкривають картки, у яких протягом місяця збирають дані про усі витрати на виробництво цих виробів по статтях калькуляції.

Щорічне зростання кількості малих підприємств, а також наявність безлічі, часто однакових, програм їхньої підтримки, на жаль, зовсім не відображається на збільшенні їхніх обсягів виробництва та фінансових результатів та на їхньому внеску до економіки країни. Ця невідповідність кількості малих підприємств та їхніх результатів свідчить про неефективність діяльності підприємств малого бізнесу.

В сучасних умовах малий бізнес є єдиним сектором економіки країни, кількість підприємств якого стабільно зростає щороку. На жаль, цей сектор має свої проблеми. Однією з них є неефективна діяльність самих малих підприємств, стабільно зростаюча кількість яких зовсім не забезпечує зростаючого обсягу виробництва та прибутковості малого бізнесу.

Надійним та ефективним інструментом для подолання такої ситуації є створення диференційного підходу до підтримки малих підприємств, який повинен знайти відображення у всіх законодавчих актах України, у тому числі в законах з оподаткування, податковому кодексі, буде сприяти не тільки збільшенню кількості малих підприємств, а буде зацікавлений та спрямований, в першу чергу, на збільшення їхньої ефективності. Не менш важливим заходами є удосконалення організації і методики проведення аудиту діяльності суб’єктів МП з метою покращення їх функціонування та досягнення високих результатів.

Метою курсової   роботи  є  практична   оцінка стану  обліку витрат,  доходів та результатів діяльностіпідприємства.

Виходячи з поставленої  мети, можна сформувати завданнякурсової  роботи :

  • розглянути нормативно-правове регулювання діяльності та обліку на малих підприємствах;
  • дати організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження;
  • розглянути документальне оформлення операцій основної діяльності;
  • розглянути  синтетичний та аналітичний облік витрат діяльності;
  • розглянутисинтетичний та аналітичний облік доходів і результатів діяльності;
  • розглянутиорганізацію обліку з використанням сучасних інформаційних технологій на малих підприємствах.

Об'єктом дослідження курсової   роботи  є  підприємство рекламної галузі ПП  „Вітамін”. Юридична адреса : 79018, м. Львів, вул. Стороженко, 12/84.

Предметом дослідження курсової   роботи  є сукупність питаннь з обліку  доходів від господарської діяльності підприємства.

В  процесі  дослідження використовувались методи: балансовий,  графічний, економіко-математичний,  монографічний.

Інформаційною  базою дослідження  послужили  наукові  праці  вітчизняних  та  зарубіжних  вчених,  відповідні  законодавчі  і  нормативні  акти  у сфері малого підприємництва,  і фінансовий  звіт суб’єкта малого підприємництва ПП  „Вітамін”  за  2011-2013  роки.

Проблеми вдосконалення бухгалтерського обліку в Україні дослід-жували такі вчені, як Бутинець Ф.Ф.[16], Сопко В.В.[31]та інші. Питанням методики та організації обліку на малих підприємствах присвячені роботи Войтенко Т.В. [21],Зоріна В.Н. [22] та інші.

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок

написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ

База готовых работ: