logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Облік витрат на оплату праці на ТОВ - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………….

3

Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку витрат на оплату праці

1.1. Сутність витрат на оплату праці……………………………..

6

1.2. Заробітна плата як економічна категорія, форми та системи оплати праці……………………………………………..................

20

1.3. Економіко-правовий аналіз нормативних джерел ………...

27

1.4. Організаційна та економічна характеристика діяльності ТОВ «Лагуна»……………………………………………………...

31

Розділ 2. Організація обліку витрат на оплату праці в ТОВ «Лагуна»

2.1. Організація бухгалтерського обліку в ТОВ «Лагуна»……...

40

2.2. Документальне оформлення витрат на оплату парці в ТОВ «Лагуна»…………………………………………………………….

43

2.3. Синтетичний та аналітичний облік витрат на оплату праці в ТОВ «Лагуна»…………………………………………………….

47

2.4. Удосконалення обліку витрат на оплату праці

50

Висновки

53

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Заробітна плата є основним джерелом доходів працівників і найсильнішою мотивацією трудового потенціалу більшості населення. В умовах недосконалості ринкових регуляторів формування заробітної плати та світової фінансової кризи процеси у сфері оплати праці набули значною мірою стихійного характеру. Різко погіршилася структура та зменшилася питома вага заробітної плати у валовому внутрішньому продукті. Заробітна плата перестала виконувати свої функції: відтворювальну, стимулюючу та регулюючу. Реальна заробітна плата знизилася до рівня, який не забезпечує працівникові обсягів споживання матеріальних благ і послуг, достатніх для розширеного відтворення його фізичної та інтелектуальної здатності до праці. Зростають обсяги заборгованості з заробітної плати. Наслідком цього є різке зниження купівельної спроможності населення, згортання внутрішнього ринку. Неефективність існуючого механізму організації заробітної плати вимагає детального перегляду базових теоретичних основ і практичних втілень.

На вирішення цієї проблеми спрямовано ряд Указів Президента України щодо реформування системи оплати праці, зокрема наступні: „Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010р. ” від 3 серпня 1999р., „Основні напрями політики щодо грошових доходів населення” від 7 серпня 1999р., „Основні напрями соціальної політики на період до 2010 року” від 24 травня 2005р. Усі вони спрямовані на вдосконалення механізмів державного та колективно-договірного регулювання заробітної плати, визначення шляхів та механізмів її реального зростання, посилення захисту прав працівників на її своєчасне одержання.

Трудові відносини оформлюються трудовим договором між власником підприємства і найманим працівником. Трудовий договір (контракт) – це угода між працівником та власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату та забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Трудовий договір може бути:

безстроковий, тобто такий, що укладається на невизначений термін;

укладений на термін, погоджений сторонами;

такий, що укладається на виконання певної роботи [17, с.37].

З усього зазначеного можна зробити висновок, що заробітна плата – це об’єктивно необхідний для відтворення робочої сили та ефективного функціонування виробництва обсяг вираженої в грошовій формі основної частини життєвих засобів, що відповідає досягнутому рівневі розвитку продуктивних сил і зростає пропорційно підвищенню ефективності праці трудящих [18, с.450].

В силу зазначеного, на державному рівні, у кожній галузі та на окремих підприємствах (в організаціях, фірмах) виникає необхідність у виробленні власної політики заробітної плати. Вона повинна враховувати інтереси різних груп працівників і власників, передбачати ефективну систему зайнятості населення й винагороди за працю, заходи до соціального захисту населення, механізми з підтримання доходів на рівні, що забезпечує людині гідне життя.

Досягнення цих цілей важко здійснити без вироблення нових підходів до розуміння теоретичних аспектів заробітної плати, її організації та аналізу всієї інформації з оплати праці. Раціональне розв’язання зазначених проблем дозволить підвищити ефективність керування заробітною платою.

Разом із тим дискусійними є багато теоретичних положень. Низка питань, що стосуються обліку та аналізу оплати праці, її організації, потребує поглибленого дослідження, особливо за умов створення автоматизованих робочих місць (АРМ) бухгалтера, економіста-аналітика, переходу на національні стандарти.

В процесі написання роботи необхідно вирішити ряд завдань, зокрема:

провести характеристику особливостей господарсько-фінансової діяльності підприємства та їх вплив на організацію та ведення бухгалтерського обліку витрат на оплату праці;

розглянути питання обчислення основної і додаткової заробітної плати, утримань і нарахувань на неї;

дослідити облікову політику ТОВ «Лагуна»;

дослідити посадові інструкції працівників бухгалтерії ТОВ «Лагуна»;

охарактеризувати типові форми документації з організування витрат на оплату праці у ТОВ «Лагуна»;

здійснити опис аналітичного і синтетичного обліку витрат на оплату праці досліджуваного підприємства.

Метою даної курсової роботи є дослідження існуючих наукових і практичних рекомендацій щодо удосконалення організації та методики обліку витрат на оплату праці в ТОВ «Лагуна».

Предметом дослідження є методичні, організаційні та практичні питання обліку та аналізу заробітної плати ТОВ «Лагуна».

Об'єктом дослідження обрано ТОВ «Лагуна».

Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що витрати на оплату праці є на кожному підприємстві, а це потребує постійного дослідження і детального розгляду відповідно до змін у законодавстві.

База готовых работ: